Login

TOP_PANEL

Ijaarsi daandii baabuuraa Finf...

Finfinnee: Hojiin ijaarsa daandii baabuuraa salphaa magaalaa Finfinnee amman tana sadarkaa xumuraarra ga'uusaatiin kontiraaktaroonni hojii ijaarsaa kontiraaktaroota teekinaakaatti dabarasaa jiraachuusaanii Korpooreshiniin Baabuura Lafaa Itoophiyaa ibse.   Raawwachiisaan hojii korporeeshinichaa Doktar Injinara Geetaachoo...

Warshaan Simintoo Daangootee t...

Warshaa Simintoo Daangootee ijaarsiisaa xumurame Ada'aa Bargaa: Warshaan Simintoo indastirii beekamaa Afrikaa Daangooteetiin Godina Shawaa Lixaa, Aanaa Ada'aa Bargaatti baasii Dolaara mil. 600 ijaarame torban sadii booda hojii kan eegalu ta'u...

Sagantaan galateeffannaa hirma...

Obbo Muktaar Kadir wayita waraqaa ragaa kennanitti Finfinnee: Jalqaba baatii Bitootessaarraa eegalee biyya keessaafi biyya alaatti sagantaalee gara garaan kabajamaa kan ture ayyaana hundeeffama bar-meetii DhDUOrratti kanneen deeggarsaafi hirmaannaa olaanaa taasisaniif...

Hawaasni kiristaanaa misoomaf ...

   Abuna Maatiyaas                                 Kaardinaal Biraanayesuus                ...

Ijaarsi daandii baabuuraa Finf...

Finfinnee: Hojii...

Warshaan Simintoo Daangootee t...

Warshaa Simintoo D...

Sagantaan galateeffannaa hirma...

Obbo Muktaar Kadir...

Hawaasni kiristaanaa misoomaf ...

   Abuna Maatiyaas ...

Qulqulina nyaataa omishaa hanga soorataatti

Qulqulina nyaataa omishaa hanga soorataatti

Dhukkuboonni daddarboo 200 ta'an sababa qulqullina dhabuu soorataatiin akka uumaman quba qabdu? Akka ragaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa dhiheenya kana ba'e ibsutti, dhukkuboota sababa qulqullina dhabuu nyaataafi dhugaatiitiin uumaman kanneeniin namoonni...

Daangootee: Warshaa simintoo guddicha Afrikaa Bahaa

Daangootee: Warshaa simintoo guddicha Afrikaa Bahaa

Dhiheenya kana ganama sa'a 2:00 irratti waajjira Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa fuulduratti argame. Sa'an hojii itti seennu 2:30 ta'uus dursee argamuun koo dhimma hojiitiif gara Godina Shawaa Lixaa, aanaa Ada'aabargaa waaniin...

“Ijaarsa dandeettii barsiisootaatiin tarkaanfii tokko dursinee deemneerra jechuun ni danda'ama”

“Ijaarsa dandeettii barsiisootaatiin tarkaanfii tokko dursinee deemneerra jechuun ni danda'ama”

-Obbo Daani'eel Nagaasaa Kutaa tokkoffaa Biyyi tokko guddachuufi badhaadhuu kan dandeessu lammii barate baay'inaan yoo qabaatte ta'uunsaa kan nama walfalmisiisu miti. Gama kanaan mootummoonni biyyoota addunyaa, lammileensaanii hundi akka barataniifi guddina biyyaa...

Daranyoo qarqara gadameessaa: Dhukkuba xiyyeeffannoo addaa barbaadu

Daranyoo qarqara gadameessaa: Dhukkuba xiyyeeffannoo addaa barbaadu

  Dhibeewwan daranyoo (kaansarii) gosa adda addaa ni jiru. Kunneen keessaas daranyoo onnee, harmaa, dhiigaa, mar'immaanii, ujummoolee qaamaa adda addaafi kkf yoo ta'u, yeroo baay'ee dubartoota miidhuudhaan kan beekamu garuu dhibee...

«
»

Featured News

Oduu

Ijaarsi daandii baabuuraa Finfinnee xumurarra ga'e kontiraaktaroota tekinikaatti ce'aa jira

Ijaarsi daandii...

Finfinnee: Hojiin ijaarsa daandii baabuuraa salphaa magaalaa Finfinnee amman tana sadarkaa xumuraarra ga'uusaatiin kontiraaktaroonni hojii ijaarsaa kontiraaktaroota teekinaakaatti dabarasaa jiraachuusaanii Korpooreshiniin Baabuura Lafaa Itoophiyaa ibse.   Raawwachiisaan hojii korporeeshinichaa Doktar Injinara Geetaachoo...

Yaada

Qabsoo toora um...

Gitootta bittaa mootota hidda dhalootaan aangoo dhaalaa dhufan dabalatee gita dhiittaa Darguu dhabamsiisuuf ummattoonni Itoophiyaa qabsoo hadhaawaa taasisaniiru. Qabsoowwan bu'uura kanaan adeemsifaman keessaa ammoo qabsoon Adda Bilisa Baasaa Ummattoota Tigraayi,”TPLF”,...

Ijoo dubbii

“Goondaan walq...

Maddi Laga Abbayyaa Itoophiyaadha. Abbaayyaan Itoophiyaadhaa madduun yaa’ee magaalaa guddoo Sudaan, Kaartuum erga qaqqabeen booddee “Naayil Adii jedhamu wajjiin walitti makamuuni moggasa “Naayil” jedhu kan argatu. Lagni Naayil dheerinsaatiin addunyaarratti ...

Aadaafi Aartii

Holqawwan Godin...

Godina Wallaggaa Bahaa keessa bakkeewwan hawwata turistii ta’anii umamaan argaman kanneen akka bishaan finca'aa, haroowwaniifi holqawwan kaasuun ni danda'ama. Maxxansa kanaanis holqowwan godinichaa keessaa muraasa isinii dhiheessina.   Hanga yoonaatti sakata’insa godhameen...

Siyaasa

Ijaarsa sirna d...

Dubartoonni sochii hawaas dinagdee biyya tokkoo keesatti idoo olaanaa qabu.Hirmaannaan dubartootaa bakka hinjireetti sochiin gama hawwsaummaa,dinagideefi siyaasaatiin jiru guutuummaan guutuutti galma gahuu hin danda'u.Kana hubachuunis biyya keenyatti waggoottan darban sochii...

Hawaasummaa

Qulqulina nyaat...

Qulqulina nyaataa omishaa hanga soorataatti

Dhukkuboonni daddarboo 200 ta'an sababa qulqullina dhabuu soorataatiin akka uumaman quba qabdu? Akka ragaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa dhiheenya kana ba'e ibsutti, dhukkuboota sababa qulqullina dhabuu nyaataafi dhugaatiitiin uumaman kanneeniin namoonni...

Dinagdee

Daangootee: Warshaa simintoo guddicha Afrikaa Bahaa

Daangootee: War...

Dhiheenya kana ganama sa'a 2:00 irratti waajjira Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa fuulduratti argame. Sa'an hojii itti seennu 2:30 ta'uus dursee argamuun koo dhimma hojiitiif gara Godina Shawaa Lixaa, aanaa Ada'aabargaa waaniin...

Ispoortii

Guddina kubbaa ...

  Finfinnee: Kilabonni naannoolee shaampiyoonaa kubbaa miilaa kilaboota liigii pirimeerii Itoophiyaa bara 2007 irratti  baayi'naan hirmaachuunsaanii  guddina kubbaa miilaa biyyaaf ga'ee olaanaa akka bahatu itti gaafatamaan kutaa Qunnamtii Ummataa Federeeshinii...

Most Popular

Photo Archive

Nu qunnamaa

Eenyutu sarararraa jira?

We have 5 guests and no members online
355605
Har'a
Kaleessa
Torban kana
Torban darbe
Ji'a kana
Ji'a darbe
Guyyaa mara
353
925
4692
344660
15133
22897
355605

Your IP: 54.87.198.240
Server Time: 2015-04-18 17:00:12