Login

TOP_PANEL

Guddina omishtummaa qonnaa it...

Obbo Tafarraa Darriboo   Waggoottan arfan darban keessa hojii gama damee qonnaatiin hojjatamuudhaaf karoorfame bara dhufus gudduna waliigala biyyattii keessatti ga'ee dursummaasaa cimsee akka itti fufu Ministerri Qonnaa beeksise.   Ministerri Qonnaa, Obbo Tafarraa...

Sadarkaa magaalotaa caalaatti ...

Magaalaan Dirre Dhawaa fooramii magaalotaa bara dhufuu sirna ho'aan kabajuuf of qophessaa jirti   Sadarkaa magaalotaa caalaatti fooyyessuuf wantoota beekumsaaf bu'uura ta'anirratti xiyyeeffachuun kan hojjetamu ta'uu Ministeerri Misooma Magaalaa, Manneeniifi Konistiraakshinii beeksisee. De'eetaan...

Adaamaafi Awuroraan waliigalte...

Wayita wliigaltichi mallatteeffametu Adaamaa, Oromiyaafi Awuroraa, Koloraadoon Hagayya 16 bara 2006 waliigaltee obbolummaa Ameerikaatti mallatteeffatan. Kantiibaan Magaalaa Awuroraa, Hojaan Istiiv sirna mallattoo waliigaltee obbolummaa kanarratti akka ibsanitti, Awuroraan Koloraadootti magaalaa biyyoolessaa seena...

Waggoota 5n darban IMXn lamm...

Misooma Intarpiraayizii Maayikiroofi Xixiqqaatiin (IMX) waggoota shanan darban qofa lammileen miliyoona 1.5 ta'an carraa hojii argataniiru. Lammileen kanneen keessaas %50 dubartoota akka ta'an odeeffannoon Ejensii IMX Fedeeraalaarra argame ni muli'sa. Daarektarri...

Guddina omishtummaa qonnaa it...

Obbo Tafarraa Da...

Sadarkaa magaalotaa caalaatti ...

Magaalaan Dirr...

Adaamaafi Awuroraan waliigalte...

Wayita wliigalti...

Waggoota 5n darban IMXn lamm...

Misooma Intarpir...

Waadaan Maariyaanoo Baareettoo galma ga'aa laata?

Waadaan Maariyaanoo Baareettoo galma ga'aa laata?

Gareen kubbaa miillaa Itoophiya wayiita shaakala taasisanitti Bara darbe Waancaa Kubbaa Miilaa Addunyaa 20farratti hirmaachuuf, darbees waancaa argachuun miira waggoota 31 dura lammiilee Itoophiyaa keessatti uumame lammeessuuf, gareen kubba miilla biyyattii...

Galii gibiraa guddisuuf muuxannoo waljijjiiruun mala

Galii gibiraa guddisuuf muuxannoo waljijjiiruun mala

Galiin gibiraa mishaa biyyaa mulkeessa   Biyyi tokko guddina dinagdeesheefi misoomaa geggeessitu saffisuuf galiin argattu murteessaadha. Maddawwan galii guddina biyyaatiif bu'uura ta'an keessaa galiin gibirarraa argamu isa tokko.   Galiin gibirarraa argamu sadarkaa galii...

Barana daandii kiloomeetira kuma 18 ol hojjechuuf karoorfameera

Barana daandii kiloomeetira kuma 18 ol hojjechuuf karoorfameera

Damee daanditiif xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jira   Wantoota guddina biyya tokko mirkaneessan keessaa tokko daandiidha. Daandiin namoonni bakkaa bakkatti socho'uun akka walgaafatan yookiin bashanannan taasisuurra darbee hariiroon daldalaa ho'aan akka jiraatuu gochuun guddina...

Ayyaanota waggaa Oromoon kabajatu

Ayyaanota waggaa Oromoon kabajatu

Irreechi ayyaanota waggaa Oromoo keessaa isa ijoodha   Oromoon ayyaanoota waggaa yeroo addaddaafi haala addaatiin kabajatuni qaba. Ayyaanoonni waggaa kunneenis godinaalee Oromiyaa addaddaa keessatti haala gargaraan haa kabajama malee hundeesaanii kan walirraa...

«
»

Featured News

Oduu

Guddina omishtummaa qonnaa  itti fufsiisuu hojjetamaa jira jedhame

Guddina omishtu...

Obbo Tafarraa Darriboo   Waggoottan arfan darban keessa hojii gama damee qonnaatiin hojjatamuudhaaf karoorfame bara dhufus gudduna waliigala biyyattii keessatti ga'ee dursummaasaa cimsee akka itti fufu Ministerri Qonnaa beeksise.   Ministerri Qonnaa, Obbo Tafarraa...

Yaada

Manneen kitaabaa ummataa xiyyeeffannaa fedhu

Manneen kitaaba...

Dubbistoota mana kitaabaa ummataa Baahir Daartti fayyadaman keessaa   Manni kitaabaa bakka burqaa beekumsaafi odeeffannooti. Namni umuriifi sadarkaa barumsa adda addaarra jiru kamiyyuu yeroo boqonnaasaa mana kitaabaa deemuun kitaaba barbaade dubbisuun odeeffannoo...

Ijoo dubbii

“Dureeyyonni Ameerikaa investimentii  Itoophiyaarratti hirmaachuu fedhu”-Ambaasaaddar Girmaa Birruu

“Dureeyyonni Am...

Tarsiimoo qunnamtii alaa sirrii diriirsuun, guddina biyya tokkoo saffisiisuu dabalatee faayidaalee hedduu qabaata. Biyyoonni guddina diingdeetiin sadarkaa gaarii ta'erratti argaman keessattuu imaammanniifi tarsiimoon isaan qunnamtii alaarratti hordofaa turan guddina amma...

Aadaafi Aartii

Ayyaanota waggaa Oromoon kabajatu

Ayyaanota wagga...

Irreechi ayyaanota waggaa Oromoo keessaa isa ijoodha   Oromoon ayyaanoota waggaa yeroo addaddaafi haala addaatiin kabajatuni qaba. Ayyaanoonni waggaa kunneenis godinaalee Oromiyaa addaddaa keessatti haala gargaraan haa kabajama malee hundeesaanii kan walirraa...

Siyaasa

“Yaa'iin biyyoota sadeenii milkaa'aa ture”- Obbo Alamaayyoo Taganuu

“Yaa'iin biyyoo...

Hidhichi faayidaa biyyoota sadeeniiti   Itoophiyaan adeemsa haaromsashee mirkaneessuuf jecha imaammataafi tarsimoowwan addaddaa baafattee sochoo'aa kan jirtu ta'uu ni beekama. Keessumaa waggoota sadiin dura Hidha Haroomsa Guddicha Itoophiyaa ijaaruu eegalteetti. Hidhichi abdii...

Hawaasummaa

Balaa tiraafika...

Guddina si'ataa Itoophiyaan galmeesisaa jirtu ciminaan itti fufsisuuf dameen geejibaa gahee olaanaa ni qabaata. Damee geejibaa waliin wal qabatee xiyyeeffannoon guddaan itti kennamee hojjetamaa kan jiru ammoo nageenya tiraafikiidha. Dameen...

Dinagdee

Galii gibiraa guddisuuf muuxannoo waljijjiiruun mala

Galii gibiraa g...

Galiin gibiraa mishaa biyyaa mulkeessa   Biyyi tokko guddina dinagdeesheefi misoomaa geggeessitu saffisuuf galiin argattu murteessaadha. Maddawwan galii guddina biyyaatiif bu'uura ta'an keessaa galiin gibirarraa argamu isa tokko.   Galiin gibirarraa argamu sadarkaa galii...

Ispoortii

Dagguu  tapha nageenya addunyaarratti hirmaate

Dagguu tapha n...

taphattoota tapha nageenya addunyaatiif adeemsifamerratti hirmaatan   Taphataa kilaba Qidduus Goorgisiifi dursaa garee biyyaaleessa Itoophiyaa ta'uudhaan waggoota jahaaf garee Waaliyaaf taphataa kan ture Dagguu Dabbabaa tapha nageenyaafi gargarsaaf Roomitti taphatamerratti affeerramuun hirmaateera.   Waltajjii...

Most Popular

Photo Archive

Nu qunnamaa

Eenyutu sarararraa jira?

We have 9 guests and no members online
232665
Har'a
Kaleessa
Torban kana
Torban darbe
Ji'a kana
Ji'a darbe
Guyyaa mara
139
448
1770
228452
5636
5313
232665

Your IP: 54.198.33.96
Server Time: 2014-09-18 03:25:17