Login

TOP_PANEL

Mootummaan Finlaandi hojiirra ...

Wayita marii gaggeessanitti Mootummaan Fiinlaandi sagantaan hojiirra oolmaa mirga namummaa biyyaalessaa Itoophiyaa Onkololeessa darbe hojiirra oole cimee akka ittifufuuf deggarsa barbaachisu akka taasisu ibse. Itoophiyaatti Ambaasaaddarri Finlandi Ms. Sirpaa Maayanpaa marii Roobii...

Ayyaanni Cuuphaa duudhaasaa ee...

Ayyaanni Cuuphaa waggaa waggaadhaan Amajjii 11 hordoftoota amantii Ortodoksiitiin kabajamu duudhaasaa eeggatee ayyaaneffamuu akka qabu batiskaanni Ortodoksii Itoophiyaa waamicha dhiyeessite. Poolisiin Oromiyaas nageenya ayyaanchaa mirkaneessuuf qophii xumuruusaa beeksise. Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaatti...

Dhaabbatichi korporeettiitti c...

Korporeeshiniin gurmaa'uun ogeessota muuxannoo gabbataa qaban tursiifachuufillee akka fayyaduudha Obbo Sabsibee Kabbadaa kan eeran   Dhaabbanni Pireesii Itoophiyaa jijjiirama qabatamaa fiduufi korporeetummaan gurmaa’uuf isa dandeessisu galtee walitti qabachuu eegale. Dhaabbatichi qo’annoo bu’aaqabeessummaa adeemsisaa...

Oromiyaatti hojiin misooma sul...

Hojiin misooma sululaa raayyaa misoomaatii adeemsifamaa jira Oromiyaatti hojiin misooma sululaa ji'a tokkoof turu kaleessa eegalamuusaa Biiroon Qonnaa Oromiyaa beeksise. Biirichatti Abbaan Adeemsa Hojii Dhimmoota Kominikeeshinii Obbo Abarraa Lammaa ibsa addatti Roobii...

Mootummaan Finlaandi hojiirra ...

Wayita marii gag...

Ayyaanni Cuuphaa duudhaasaa ee...

Ayyaanni Cuuph...

Dhaabbatichi korporeettiitti c...

Korporeeshiniin ...

Oromiyaatti hojiin misooma sul...

Hojiin misooma s...

Waaliyaan tapha  jalqabaatti  mo'ame, Tapha lamaffaa har'aa galgala taphata

Waaliyaan tapha jalqabaatti mo'ame, Tapha lamaffaa har'aa galgala taphata

Tapha Waliyaaf garee Libiyaa Shaampiyoonaa waancaa kubbaa miilaa Afrikaa, Chaan, Amaajjii 3 bara 2006 magaaloota Afrikaa Kibbaatti eegalametti gareen biyyaleesaa, Waaliyaan 2-0n mo'ame.Ramaddii sadaffaa keessatti kan argamu Waaliyaan tapha jalqabaa Afrikaa...

Abbabaa Biqilaa ummata Jaappaan biratti yoomiyyuu  kan  yaadatamu ta'uun ibsame

Abbabaa Biqilaa ummata Jaappaan biratti yoomiyyuu kan yaadatamu ta'uun ibsame

Abbabaa Biqilaa Olompika Jaappaan ookiyyootti qopheessiterratti fiigicha maaraatooniitiin injifannoo dachaa kan gonfate Abbaabaa Biqilaa ummata Jaappaan biratti yoomiyyuu kabjaan kan yaadatamu ta'uu Ministirri Muummee Jaappaan Shiinzoo Abbee ibsan.Atileetoota dargaggoota guddatootaaf hidhata...

Maddaafi qabiyyee hubaatii dubartootaafi daa'immanii

Maddaafi qabiyyee hubaatii dubartootaafi daa'immanii

Daa'imman rakkoo maatiin daandii magaalaa Hawaasaarra jiraatan “Deggersi dubartootaaf taasisnu hundinuu isaaniif jennee osoo hintaanee, ba'aa mataa keenyaaf akka ta'e beekuu barbaachisaadha” jedhu Ministirri Dhimma Alaa Dokar Twediros Adhaanoom. Rakkoo dubartootaa...

Hawaasaatti waldaaleen IMX sochii abdachiisaarraa jiru

Hawaasaatti waldaaleen IMX sochii abdachiisaarraa jiru

Meeshaalee biiroo Waldaaleen IMX magaalatti hojjetan Balbala... Itarpiraayiziin maaykiroofi xixiqaa (IMXn) biyya keenyatti erga jalqabamee waggoota muraasa kan lakkoofsise yoo ta'u, dameen hojii kun hojidhabdummaafi hiyyummaa hir'isuu keessatti shoora olaanaa qaba. Damichi tattaaffii...

«
»

Featured News

Oduu

Giddu galli dad...

Qonnaan bulaa Warqinaa Waabee Godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaatti jiraata ganda Qacamaati. Qonni hojii idileesaanii yoo ta'uyyuu hanga yeroo dhihootti bu'aa bayii hedduun isaan mudachaa tureera. Keessumattuu hanqina dhiyeessiifi callaa...

Yaada

Manneen kitaabaa ummataa xiyyeeffannaa fedhu

Manneen kitaaba...

Dubbistoota mana kitaabaa ummataa Baahir Daartti fayyadaman keessaa   Manni kitaabaa bakka burqaa beekumsaafi odeeffannooti. Namni umuriifi sadarkaa barumsa adda addaarra jiru kamiyyuu yeroo boqonnaasaa mana kitaabaa deemuun kitaaba barbaade dubbisuun odeeffannoo...

Ijoo dubbii

Daawannaa harii...

Hariiroon dipilomaasii Itoophiyaan waggoota dhihoo as biyyoota adduunyaa waliin qabdu nageenyaan waliin jiraachuu, dhimmoota biyyoota biroo keessa galuurraa of qusachuu, faayidaa walinii kabachiisuu, waldeggaruufi, walta’iinsaan waliin jiraachuu kan bu’uureeffateedha. Kun...

Aadaafi Aartii

Kaabii dhagaa Kaawoo Halaalaa

Kaabii dhagaa K...

Kaabii Halaalaa km 175 dheeratuufi bara 1590 hanga 1745tti hojjetame   Hawaasni addunyaa, ardiifi biyya keenyaa taateewwan gaariifi yaraa, dhimmoota seenaa, aadaa, afaan, haala jireenyaa, amantaa, hawaas dinagdee, gurmaa'ina siyaasa maalummaasaa ibsan...

Siyaasa

Hirmaannaa hawaasaa ijaarameen malaammaltummaa dhabamsiisuu

Hirmaannaa hawa...

Balaa malaammaltummaan biyyootarraan ga'aa jiru maksuuf walga'iin Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii (Dh.M.G) ALAtti Muddee, 2000 geggeeffame dookimantiin farra malaammaltummaa biyyoolessaa akka jiraachuu qabu waliigalteerra ga'ee ture. Waliigaltee kanaan booda koreen wixinee...

Hawaasummaa

Maddaafi qabiyy...

Maddaafi qabiyyee hubaatii dubartootaafi daa'immanii

Daa'imman rakkoo maatiin daandii magaalaa Hawaasaarra jiraatan “Deggersi dubartootaaf taasisnu hundinuu isaaniif jennee osoo hintaanee, ba'aa mataa keenyaaf akka ta'e beekuu barbaachisaadha” jedhu Ministirri Dhimma Alaa Dokar Twediros Adhaanoom. Rakkoo dubartootaa...

Dinagdee

Hawaasaatti waldaaleen IMX sochii abdachiisaarraa jiru

Hawaasaatti wal...

Meeshaalee biiroo Waldaaleen IMX magaalatti hojjetan Balbala... Itarpiraayiziin maaykiroofi xixiqaa (IMXn) biyya keenyatti erga jalqabamee waggoota muraasa kan lakkoofsise yoo ta'u, dameen hojii kun hojidhabdummaafi hiyyummaa hir'isuu keessatti shoora olaanaa qaba. Damichi tattaaffii...

Ispoortii

Waaliyaan tapha  jalqabaatti  mo'ame, Tapha lamaffaa har'aa galgala taphata

Waaliyaan tapha...

Tapha Waliyaaf garee Libiyaa Shaampiyoonaa waancaa kubbaa miilaa Afrikaa, Chaan, Amaajjii 3 bara 2006 magaaloota Afrikaa Kibbaatti eegalametti gareen biyyaleesaa, Waaliyaan 2-0n mo'ame.Ramaddii sadaffaa keessatti kan argamu Waaliyaan tapha jalqabaa Afrikaa...

Most Popular

Photo Archive

Nu qunnamaa

Eenyutu sarararraa jira?

We have one guest and no members online
226231
Har'a
Kaleessa
Torban kana
Torban darbe
Ji'a kana
Ji'a darbe
Guyyaa mara
25
122
967
223975
4515
0
226231

Your IP: 54.81.43.151
Server Time: 2014-08-28 04:51:53