Login

TOP_PANEL

Baankiin Oromiyaa Intarnaashin...

Baankichi boondii qarshii miliyoona 10 bituun qaama seenichaa ta'eera Baankiin Oromiyaa Intarnaashinaal ijaarsa Hidha Guddicha Haaromsa Itoophiyaatiif qarshii miliyoona 10n boondii yoo bitu, miliyoona tokko ammoo arjummaan kenne. Pirezidaantiin Baankii Oromiyaa Intarnaashinaal,...

Odeeffannoon saatalaayitii way...

Hirmaatonni wayita kaartaa odeeffannoo daawwatanitti   Odeeffannoon wayitaawaa saatalaayitiirraa argamu guddinna biyya tokkootiif gumaacha olaanaa kan qabu ta'uu Eejensiin Hojii Kaartaa Itoophiyaa beeksise. Daariktarri olaanaan Ejensichaa, Obbo Sulxaan Mahaammad yaa'ii koree teeknikaa 48fa...

Itoophiyaan jireenya hawaasaa ...

Obbo Reeduwaan Huseen   Itoophiyaan sochii misoomaa jireenya uummatashee jijjiiruuf taasisaa jirtu addunyaarratti fakkeenya ta'uushee Ministirri Waajjira Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa ibsan. Ministirichi, Obbo Reeduwaan Huseen, dhimmoota wayiitaawaa biyya keenyarratti ibsa Kibxata darbe Finfinnee,...

Omishtoonniifi daldaltoonni gu...

Sona omishaalee qonnaa dabaluun bu'aa qabeessumaa damechaaf murteessaadha   Omishtootiifi daldaltoonni sona omishaalee sharafa alaa argamsiisan dabaluun guddina omisha damichaafi dinagdee biyyattii keessatti kan gahesaanii bahachuu akka qaban Pirezidaantiin Itoophiyaa ibsan. Pirezidaanti Dr....

Baankiin Oromiyaa Intarnaashin...

Baankichi boondi...

Odeeffannoon saatalaayitii way...

Hirmaatonni wayi...

Itoophiyaan jireenya hawaasaa ...

Obbo Reeduwaan H...

Omishtoonniifi daldaltoonni gu...

Sona omishaalee ...

Gareen biyyaalessaa, Waaliyaan mo'ame

Gareen biyyaalessaa, Waaliyaan mo'ame

Garee Waaliyaa   Wal morkii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa 30fa ALA bara 2015n Morookoon ni qopheesitti jedhamee eggamaa jiruf gareen biyyaaleessaa Itoophiyaa,Waaliyaan, tapha michuummaa Dilbata darbe Ugaandaa wajjiin adeemsifatetti 3-1n mo'ame. Waaliyaan tapha...

Balaan tiraafikii ammas luugamama barbaada

Balaan tiraafikii ammas luugamama barbaada

Miidhaa balaa tiraafikii lubbuu namaafi qabeenyarraan ga'u oolaanaadha Itoophiyaatti balaan tiraafikii yeroodhaa gara yerootti dabalaa kan jiru ta'uu ragaaleen gara garaa ni mul'isu. Sababa balaa kanaatiin guyyaa guyyaan qabeenyiifi lubbuun lammiilee...

Qooda hojii miseensota Gumii Abbootii Gadaa Oromoo

Qooda hojii miseensota Gumii Abbootii Gadaa Oromoo

Abbootiin Gadaa duudhaalee Oromoo kunuunsuu keessatti shoora olaanaa qabu   Dubbistoota keenya kabajamoo Gaazexaa Bariisaa Onkoloolessa 7fi 14 bara 2007 fuula aadaarratti barreeffamawwan matadureewwan “Gumii Abbootii Gadaa: Utubaa tokkummaafi Oromummaa, Miseensummaafi akeeka...

“Hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa ittifufeera”- Ambaasaaddar Diinaa Muftii

“Hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa ittifufeera”- Ambaasaaddar Diinaa Muftii

Itoophiyaan durirraa kaasee biyyoota ollaashee darbees kan addunyaa waliin hariiroo gaarii akka qabdu ni himama. Biyyattiin keessumaa wayita waldhabdeen uumamu humna waraanaashee erguun biyyoota gargaaraa turteetti. Kanarra darbees karaalee addaddaatiin...

«
»

Featured News

Oduu

Waldhabdee seek...

Waldhabdee seektaroota daldalaafi investimantii gidduutti uumamuuf murtii hatattamaa kennuun guddina biyyaa keessatti gahee olaanaa akka qabu Manni Maree Daldalaafi Waldaalee Dameesaa Finfinnee beeksise. Pirezidaantiin mana marichaa, Obbo Eliyas Gannatee, yaa'ii biyyoolessaa...

Yaada

“Hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa ittifufeera”- Ambaasaaddar Diinaa Muftii

“Hariiroon dipp...

Itoophiyaan durirraa kaasee biyyoota ollaashee darbees kan addunyaa waliin hariiroo gaarii akka qabdu ni himama. Biyyattiin keessumaa wayita waldhabdeen uumamu humna waraanaashee erguun biyyoota gargaaraa turteetti. Kanarra darbees karaalee addaddaatiin...

Ijoo dubbii

Abdii ifaafi wa...

Itoophiyaan biyyoota addunyaa muraasa guddina si’ataa galmeessisaa jiran keessaa ishee tokko. Bu’uuruma kanaan waggoota darbanitti dameelee garagaraatiin milkaa’ina addunyaarratti fakkeenya gaarii ta’an galmeeessisteetti.   Keessumattuu manii guddina bu’uuraa waggoota karoora guddinaafi tiranisformeeshiniin...

Aadaafi Aartii

Duudhaan gaa'elaa inni ganamaa dagatamuu hinqabu

Duudhaan gaa'el...

Dargaggoonni Oromoo duudhaalee ummatichaa eeguufi kunuunsuu qabu Aadaan calaqqee jiruufi jireenya saba tokkooti. Saba tokko saba kan biraarraa wanti adda taasisu aadaasaati. Kunis aadaa uffannaa, fuudhaafi heerumaa, du’aafi awwaalchaa, ayyaanotaafi sirbaa,...

Siyaasa

Wareegamni alaabaaf kaleessa kaffalame eenyummaa har'aatiif bu'uura

Wareegamni alaa...

Wantoota eenyummaa biyyaa ibsan keessaa alaabaan isa tokko. Alaabaan aadaa, seenaafi duudhaa saba ykn biyya tokkoo kan agarsiisu waan ta'eef akka mallattoo eenyummaa biyyaa ykn sabaatti tajaajila. Yeroo ayyaanota garaa garaas...

Hawaasummaa

Balaan tiraafik...

Balaan tiraafikii ammas luugamama barbaada

Miidhaa balaa tiraafikii lubbuu namaafi qabeenyarraan ga'u oolaanaadha Itoophiyaatti balaan tiraafikii yeroodhaa gara yerootti dabalaa kan jiru ta'uu ragaaleen gara garaa ni mul'isu. Sababa balaa kanaatiin guyyaa guyyaan qabeenyiifi lubbuun lammiilee...

Dinagdee

Imala abdachiisaa Yuuniyenii Qusannoofi Liqii Waltaanee Amboo

Imala abdachiis...

  Obbo Shuumii Buulessaa   Biyya keenyatti sadarkaansaanii wal haa caaluyyuu malee yuuniyeenonniifi waldaaleen hojii gamtaa bu’uuraa hedduun tajaajila hojii hawaas-dinagdee kennuun fayyadamummaa ummataa mirkaneessuuf hojjetaa jiru. Barreeffama Ejensiin Babal'ina Waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaa...

Ispoortii

Shaapiyoonan li...

Shaampiyoonaan kubbaa miilaa kilaboota liigii pirimeerii Itoophiyaa ( waggaa waggaadhaan adeemsifama. Bu'uuru ma kanaan baranaas adeemsifamuurraatti argam.Wal morkichis adeemsifamaa kan jiru kilaboota liigii pirimeerii Itoophiyaa 14 jidduutti. Shaampiyoonaan marsaa duraa torban sadaffaa...

Most Popular

Photo Archive

Nu qunnamaa

Eenyutu sarararraa jira?

We have 5 guests and no members online
263128
Har'a
Kaleessa
Torban kana
Torban darbe
Ji'a kana
Ji'a darbe
Guyyaa mara
448
568
2124
256565
13611
12772
263128

Your IP: 54.197.45.100
Server Time: 2014-11-26 23:53:51