Hojiilee artistichaa keessaa Dubbistoota keenya kabajamoo, maxxansa keenya torban darbeetiin matadureedhuma kana jalatti seenaafi hojiilee aartii Artisti Lammaa Guyyaa isin…
“Yaadni Dhaabbata Qorannoo Oromoo hundeessuu muummeewwan Afaan Oromoo keessatti akka karooraattii qabamee ture. Sanarraa ka'uun namoonni sadii yaada kana maddisiisanii…
Artisti Lammaa Guyyaa Ogeessonni fakkii duudhaalee dinagdee, hawaasummaa, xinsammuu, aadaafi siyaasaa biyya tokkoo ibsu keessatti gumaacha olaanaa qabu. Ogeessota guddina…
Artisti Yashii Raggaasaa Sirbashii, “Baaleewoo karaan...”, akkasumas tapha Abbaa Jaamboo, Faanaa Birodikaastiingi Korporeetiin darbaa jirurratti Haadha Jaamboo taatee hojjetaa kan…
Artisti Lammaa Guyyaa Haala qabatamaa ummama namaa keessa jiruun tokko sararee qotee dilbii galchuu yoo fedhu, inni biraan ammoo daldalee…
Kutaa 2fa Dubbistoota keenya kutaa jalqabaa gaafdeebii weellisaa Oromoo Artisti Darajjee Zamaduu wajjin taasifne maxxansa keenya torbaniitiin isin dubbisiisuun keenya…
“Artisti Darajjee Zamaduu bara 1976 irraa eegaleen beeka. Artistii kana kanneen biroorraa adda kan taasisu dandeettii walaloofi yadaloosaati. Walaloon inni…
Ummatni Oromoo ummata qaroomina sirna dimokraasiifi falaasama ofii qabuudha yemmuu jedhamu, falaasamni kun akka falaasama warra kaanii kan namoonni muraasni…
Ummatni Oromoo ummata qaroomina sirna dimokraasiifi falaasama ofii qabuudha yemmuu jedhamu, falaasamni kun akka falaasama warra kaanii kan namoonni muraasni…
Qabsoo diddaa gabrummaa Guraandhala 1888 xaalyaanii irratti sabootaafi sablammoota Itoophiyaatiin taasifameen wareegamaafi aarsaa lubbuu hedduun booda injifannoo cululuqaan kan galmaahe…
Yeroonsaa wayita biyyoonni Awurooppaa Afrikaafi biyyoota ardiilee biroo gabroomfachuuf wixxirfachaa turaniidha. Sochii gabroomfannaa kana gararrummaan kan hoogganan immoo Ispeeniifi Poorchugaal…
Waltajjii marii ummataa dhiyeenya kana Bulchiinsa Magaalaa Sabbataatti geggeeffamerratti dhimmoonni hawaasummaa, dinagdeefi siyaasaa hedduun ka'uun marii bal'aan irratti adeemsifameera. Keessumaa…
Akkuma ummata addunyaa kamuu ummanni Oromoo ummata naamusa, duudhaafi safuu qabuudha. Aadaafi duudhaan ummata kanaa akka galaanaa waraabamee kan hindhumne…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000418593
Har'a/TodayHar'a/Today1398
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1298
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week4577
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month32942
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days418593

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.