Namni tokko tokko dhalootumasaatiin waantota hunda ta'uuf mijataa ta'ee gara addunyaa kanaatti dhufa; dandeettii hundagaleessa qabatee jechuudha. Akka tasaa ta'ee…
Dubbistoota keenya jaalatamoo, maxxansa keenya torbee darbeetiin seenaa jireeyaa hayyuu aartiifi gaazexeessummaa Doktara Kabajaa Mahaammad Qopheerratti xiyyeeffachuun muuxannoofi mudannoosaanii isin…
Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba jedhama. Hubannoon namoonni baay'een seeraafi dhimmoota isaan walqabatanirratti qaban daran gadaanaa ta'uudha kan beekamu.…
Aadaafi duudhaa Oromoo guddisuudhaan milkaa'ina jijjiiramaafi misoomaatiif akka ooluuf ogeessonni damichaafi dhaabbileen ittigaafatamummaasaanii akka bahatan Biiroon Aadaafi Turizimii Oromiyaa waamicha…
Sirni Gadaa sirna dimokraatawaa Oromoon dur ittiin of bulchaa tureedha. Sirni bu'uura dimokraasii addunyaa ta'eefi Sadaasa bara 2009 hambaa kiliyaa…
Ministirri Muummeen Mootummaa RFDI, Doktar Abiyyi Ahmad tibbana ogeessota aartii 500 ta'an wajjin wajjirasaaniitti mari'achuunsaanii ni yaadatama. Gaazexaan Bariisaas yaada…
Ministirri Muummee Mootummaa RFDI, Doktar Abiyyi Ahmad eddii ji'oota sadan darbaniitii waltajjiilee adda addaarratti kutaalee hawaasaa gara garaa mariisisaa turaniiru.…
Turizimiin idustirii addunyaa isa guddaa yoo ta'u, yeroo ammaa biyyoota guddataa jiran keessattillee daran babaldhachaa jira. Dameen kun industirii aara…
Masaraa Abbaa Jifaar Masaraan Abbaa Jifaar bara 1870tti mootii Abbaa Jifaariin kan ijaarame ta’uu ragaaleen seenaa ni mul’isu. Masaraan kun…
Tirriifi shaggooyyeetu walfaana hiriire. Ishkummeefi dhiichisa Shawaatu walduraa duubaan onnee ummataa ollachiise. Inni danda'uufi nama duratti bahee waan itti dhagahame…
Dhalli namaa tooftaa jireenya isaa naannawaa isaatiin walsimsiisee ittiin jiraatu qaba. Malli kunis Aadaa jedhamuun beekama. Aadaan mallattoo ykn eenyummaa…
Ministirri Muummee Mootummaa RFDI, Doktar Abiyyi Ahmad ga’umsa gama siyaasaan yeroo dhiyoo keessatti agarsiisaa jiraniin adda duree ta’uurra darbanii gurraafi…
Ummatni Oromoo aadaa, aartiifi seenaa akka cirrachaa hammaaramee hindhumne qaba. Isaan kunneen ammoo afaanumaan ibsamaa har’a kan gahan waan ta’eef,…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001817141
Har'a/TodayHar'a/Today3056
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3589
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week7721
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1817141

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.