Seenaan ummata Oromoo qoratamee bakka Oromoon Finfinnee dur masqala ittigubee; bacaqii gannaa geggeessee birraa itti simatuufi fardaan garmaamee dhiichisa itti…
Kutaa 2fafi xumurasaa Maxxansa keenya torbaniitiin seenaa gooticha Oromoo, Jeneraal Waaqoo Guutuu dubbisiisuun keenya ni yaadatama. Jeneraal Waaqoon goota gidiraa…
Waarookee golgattee qalbiin kan fagaatte darsa sabbatakeen mudhiikee hidhattee jireenya hammaate hedduu hadheeffattee waan qabduuf waanfuutu hunda kan wallaalte obsi…
Dubbistoota keenya kabajamoo, maxxansa keenya torban darbeetiin mataduree kana jalatti waa'ee aadaafi heeraa, ayyaanaa, ayyaantuufi safuu duudhaalee Oromoo wajjin walqabsiisuun…
Nyaatni aadaa Oromoo soorata ta’uutti dabalee calaqqee falaasama Oromooti. Oromoon wanta fayyadamu maraaf sababaafi hiikoo guddaa kenna. Aadaa nyaataa, uffataa,…
AADAAFI HEERA Heerri RFDI bara 1987 ragga'e saboonni, sablammiileefi ummatooti Itoophiyaa duudhaaleesaanii bilisummaafi walqixxummaan ibsachuufi gabbifachuu danda'u jedha. Bara 1990…
Dubbistoota keenya, maxxansa keenya torban darbeetiin mataduree, “BU'UURA DHALOOTAA” jedhu kana jalatti matadureewwan xixiqqoo: Maatii, warra, gosa, Oromummaa, ilma gudeedaa,…
Afaan Oromoo damee afaanta Kuush keessaa isa bal’aa yommuu ta’u, baay’ina saba afaanicha kana dubbatuu Afrikaa keessaa Hawusaafi Iswaahiliitti aansee…
Maatii Ummanni Oromoo jireenyasaa keessatti jireenya waliiniif iddoo guddaa kenna. Bu'uurri hawasummaa immoo maatisaati. Akka aadaa Oromootti yeroo baay'ee miseensi…
Oromoo biratti Kallachaafi Bokkuun bakka olaanaa qabu Ummanni Oromoo nagaa buusuuf yookiin namoota walajjeesan akkasumas kan waldhabe yookiin wallole araarsuuf…
Kitaabonni guddina hogabarruu keessatti shoora olaanaa qabu Hogbarruun duudhaa jiruufi jireenyaa saba tokkoo mul'isuu keessatti shoora guddaa qaba. Maalummaa ummata…
Hojiilee artistichaa keessaa Dubbistoota keenya kabajamoo, maxxansa keenya torban darbeetiin matadureedhuma kana jalatti seenaafi hojiilee aartii Artisti Lammaa Guyyaa isin…
“Yaadni Dhaabbata Qorannoo Oromoo hundeessuu muummeewwan Afaan Oromoo keessatti akka karooraattii qabamee ture. Sanarraa ka'uun namoonni sadii yaada kana maddisiisanii…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000476020
Har'a/TodayHar'a/Today408
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1368
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week8786
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month22121
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days476020

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.