Tirriifi shaggooyyeetu walfaana hiriire. Ishkummeefi dhiichisa Shawaatu walduraa duubaan onnee ummataa ollachiise. Inni danda'uufi nama duratti bahee waan itti dhagahame…
Dhalli namaa tooftaa jireenya isaa naannawaa isaatiin walsimsiisee ittiin jiraatu qaba. Malli kunis Aadaa jedhamuun beekama. Aadaan mallattoo ykn eenyummaa…
Ministirri Muummee Mootummaa RFDI, Doktar Abiyyi Ahmad ga’umsa gama siyaasaan yeroo dhiyoo keessatti agarsiisaa jiraniin adda duree ta’uurra darbanii gurraafi…
Ummatni Oromoo aadaa, aartiifi seenaa akka cirrachaa hammaaramee hindhumne qaba. Isaan kunneen ammoo afaanumaan ibsamaa har’a kan gahan waan ta’eef,…
Afaan Oromoo afaanota addunyaa kanarratti namoota baay’eedhaan dubbataman keessaa isa tokkoofi afaanota guguddoo jedhamanii warra kaa’aman keessatti akka ramadamu qorannooleen…
Meeshaalee aadaa Oromoo keessaa Aadaan mallattoo eenyummaan sabootaa, sablammootaafi ummattootaa itti calaqqisu ta’uun ni beekam. Ta’us, yeroo ammaa xiyyeeffannoo dhabuurraa…
Kutaa 1fa Oromoon looniif iddoo olaanaa qaba. Loon akka dhalasaatti waan ilaaluufis jaalalaafi kabaja addaa qabaaf. Jaalalasaa kanas faaruu yeroowwan…
Ateeteen aadaa amantii waliin kan walfkkaatu ta’ee karaa dubartoonni Oromoo jireenya isaanii fooyyeeffachuuf ayyana haadhaafi abbaa isaanii walsimsiifatanii ittiin Waaqa…
Afoolli Oromoo hambaa abaabileefi akaakileerraa afaaniitiin dhalootarraa dhalootatti darbaa dhufe; ammas darbaa jiru; garafuulduraattis darbuudha. Kana jechuun ummanni Oromoo durii…
Hangafaafi Quxusuun ummata Oromoo biratti safuu olaanaadha. Kunis maatii mana tokko hanga sabaatti; jireenya guyyaa guyyaatti hanga sirna Gadaa biyyi…
Aadaan ibsituu eenyummaa sabootaafi sablammootaa yoo ta’u, xiyyeeffannoo dhabuusaarraa kan ka’e laafaa, bifasaa gadhiisaafi ammayyummaan liqimfamaa jira. Gochaan kun ammoo…
Dhaha (Calendar) jechuun guyyoota baatii keessatti argaman jechuudha. Dhaha jechuun faana buutuu Gadaa Oromoo jechuudha. Dhaha kanas lakkaa'uun kan danda'amu…
Seenaa boonsaa ummanni Oromoo qabu kan seeneffatamu qofa utuu hinta’in sirna jireenya ummatichaa keessatti deebi’ee ijaaramuufi tajaailuu qabu keessaa tokko…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001448062
Har'a/TodayHar'a/Today7332
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday8690
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week23282
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1448062

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.