Hangafaafi Quxusuun ummata Oromoo biratti safuu olaanaadha. Kunis maatii mana tokko hanga sabaatti; jireenya guyyaa guyyaatti hanga sirna Gadaa biyyi…
Aadaan ibsituu eenyummaa sabootaafi sablammootaa yoo ta’u, xiyyeeffannoo dhabuusaarraa kan ka’e laafaa, bifasaa gadhiisaafi ammayyummaan liqimfamaa jira. Gochaan kun ammoo…
Dhaha (Calendar) jechuun guyyoota baatii keessatti argaman jechuudha. Dhaha jechuun faana buutuu Gadaa Oromoo jechuudha. Dhaha kanas lakkaa'uun kan danda'amu…
Seenaa boonsaa ummanni Oromoo qabu kan seeneffatamu qofa utuu hinta’in sirna jireenya ummatichaa keessatti deebi’ee ijaaramuufi tajaailuu qabu keessaa tokko…
Akka aadaa Oromootti araarri bakka guddaa qaba. Walitti bu'iinsi namoota dhuunfaa yookiin gosoota gidduutti uumamu kan hiikamu bifa aadaafi duudhaa…
Seenaa, siyaasa, aartii, jaalalliifi hawaasummaa Oromoo bifa guutuu ta'een sagaleesaatiin calaqisiiseera. Aartii Oromoo keessatti maqaansaa sadarkaa dhumaa irratti akka waamamuuf…
Itoophiyaatti Ayyaanni Cuuphaa waggaa waggaadhaan Amajjii 10 hanga 12tti kabajama. Amajjii 10 sa'aatii booda taabotoonni hundi bataskaanaa ba'anii gara lagaa…
Ummatoota lammeen biratti jaarsummaan aadaa bakka olaanaa qaba Itoophiyaan biyya saboonniifi sablammoonni 76 keessatti argamaniifi naannolee sagal qabdu yoo taatu,…
Itoophiyaatti ayyaanonni amantii waggaa wagaadhaan kabajaman duudhaa gama amantiitiin qabaniin gamatti duudhaa hawataa aadaadhaan walqabatanirraa ka'uun wayita ayyaanota kanneeniitti daaw'attoonni…
Sirnoota darban keessa hacuuccaafi sarbamuun eenyummaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa ture dhala namaa qofarratti kan daangahe hinturre. Hacuuccaan maqaa magaalotaa jijjiiruu,…
Sirnoota darban keessa hacuuccaafi sarbamuun eenyummaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa ture dhala namaa qofarratti kan daangahe hinturre. Hacuuccaan maqaa magaalotaa jijjiiruu,…
Oromoon jiruufi jireenyasaa keessatti aadaa, duudhaafi safuu ittiin waa raawwatu qaba. Aadaansaa kunis akka mallattoo eenyummaa hawaasichaatti tajaajila. Aadaa Oromoon…
Nuti, Itoophiyaanonni ummatoota duudhaafi seenaa tokkummaa waggoota dheeraa lakkoofsise kan qabnu yoo ta'u, tokkummaan keenyas bu'uura cimaarratti kan ijaarameefi gabbate,…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000902396
Har'a/TodayHar'a/Today305
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1293
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week3188
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month25284
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days902396

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.