Malkaatti wayita irreeffatametti Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee, Magaalaa Buraayyuu naannawaa Malkaa Ateeteetti ayyaanni Irreechaa Dilbata darbe kabajameera. Abbootiin Gadaa,…
Eelaafi bishaan toohuu Oromoo Booranaa biratti wantonni hundi aadaadhaan geggeeffamu jechuun ni danda'ama. Eelli aadaa qaba. Obaanis akkasuma. Aadaan reeraa,…
Ayyaanichi duudhaalee hedduun waa'elchameeti kan kabajamu Aadaan calaqqisiistuu maalummaa ummata tokkooti. Ummatni Oromoos aadaa maalummaa isaa sirriitti ibsuufi beeksisuu hedduu…
Dubbistoota keenyaa maxxansa keenya Adoolessa 29fi Hagayya 5 bara 2009 gootota Oromoo lamaan Finfinneetti manneen barnootaa Afaan Oromoo Bulchiinsa Mootummaa…
Dhaabbanni Tokkummaa Afrikaa duraanii sirna kolonii cabsuun hiree Afrikaanotaa murteessuuf ALA bara 1963 biyya keenyatti hundeeffame. Bifuma kanaan sochii cimaa…
Ayyaanni Masqalaa ayyaanota guguddoo Oromoon waggaa waggaadhaan ayyaaneeffatu keessaa isa tokko. Ammaaf garuu xiyyeeffannaan kiyya waa’ee ayyaanichaa osoo hintaane nyaata…
Sirna gubaa Masqalaa Masqalli qabeenya aadaa kiliyaa ('intangible cultural heritage') ta'uun ayyaana guddaa ummata hedduun bal'inaan kabajamuudha. Ayyaanichi madda hawata…
Kutaa 2fa Dubbistoota keenya, mataduree kanaan seenaa jireenyaa Artisti Dammaraa Laggasaa kutaa jalqabaa maxxansa torbaniitiin dubbisiiisuun keenya ni yaadatama. Maxxansa…
Tibbi kun keessumaa waleebbisuufi hawwii gaarii waliif dabarsuun kan marfameef badhaadheedha. Yeroo kanatti ayyaanonni adda addaa kanneen bara haaraa, Masqalaa,…
Guddinni afaanii jiruufi jireenya dhala namaan walfakkaata. Afaan akkuma dhala namaa ni dhalata ni guddata ni du’as. Akka saayinsii afaaniitti…
Artisti Dammaraa Laggasaafi haadha warraasaa, Artisti Iteenash Girmaa Gaazexaan Bariisaa akkuma kanaan dura fuula kanarratti namoota ogummaa artiirratti bobba'an adda…
Artisti Iteenash Girmaafi abbaa warraashii, Artisti Dammaraa Laggasaa Weellistoota dubratoota Afaan Oromoo afaan lamaan weellisuun beekaman keessaa Iteenash Girmaa keessumaa…
Jiddugala Aadaa Oromoo Kutaalee adda addaa Giddugalli Aadaa Oromoo qabu keessaa tokko Golambaa Oromiyaati. Giddugalichatti gamoon dheeraafi guddaan abbaa darbii…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000609816
Har'a/TodayHar'a/Today5148
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday2754
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week15332
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month56547
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days609816

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.