Baddeessa: Waltajjii artistoota Oromoo hangafootaaf beekamtiin itti kenname Featured

07 Apr 2017

Artisti Lammaa Guyyaa

Haala qabatamaa ummama namaa keessa jiruun tokko sararee qotee dilbii galchuu yoo fedhu, inni biraan ammoo daldalee qarshii horachuutu isaaf ta’a. Kaan ammoo geeraree, sirbee nama bohaarsuun guddina aadaafi aartii ummata irraa dhalatee dhalootaa dhalootatti akka darbu taasisuun kennaasaa ganamaa ta’ee mul'ata.

Hojiin artii akka waligalaatti, muuziqaan immoo qofaasaatti kennaa uumamaan gonfatamutti dabalamee barumsaan gabbataa deema. Namni dhalatee gara addunyaa kanaatti yoo dhufu carraafi dandeettii addaddaa qabateeti.

Inni tokko carroomee barumsaan deggaramee dandeettii uumamaan kennameef gabbifatee sadarkaa qaroominaa guddaarra yoo ga'u, inni kaan immoo dandeettii uumamaan argate qabatee hamma dhumaatti dhama’ee milkaayeefis ta’e otoo hinmilkaayiniif addunyaa kanarraa darba.

Deemsa milkaa'ina jireenyaa keessatti, dandeettii uumamaan namaa kenname dhamaatiidhaan gabbifachuu yaaluun hojii murteessaa galmaan nama ga'uudha. Namoonni milkaa’anii dinqisiifannaa ummataa argatan ni kabajamu, hojiinsaaniis baraa baraan ni yaadatama.

Yaadannoon inni kaan lapheetti yeroof nama wajjin jiraatee namichi ennaa darbu kan wajjin darbu yoo ta’u, inni qoratamee barreeffamaan deeggaramee taa’e garuu dhalootarraa dhalootatti darbuun yaadannoo bara baraa ta’uun itti fufa. Bu'aansaas xiinxalamee faayidaa hawaasaatiif oola. Inni hojicha raawwates ittiiin yaadatamee beekamtummaa argata.

Dhimma kana gadifageenyaan kan hubatan Bulchiinsi Mootummaa Naannoo Oromiyaafi Wiirtuun Aadaa Biyyaalessaa 'torbee aadaa' dhiyeenya kana Godina Harargee Lixaa, Magaalaa Baddeessaatti adeemifamerratti artistoota Oromoo hangafoota lamaaf beekamtii kennaniiru.

Nutis beekamtii artistoota kanneeniif kennamerratti odeeffannoo dabalataa barbaaduuf Giddugala Aadaa Oromootti gorree dursaa garee ogbarruufi tiyaatiraa kan ta'an Obbo Mootummaa Asaffaa dubbisneerra.

Isaanis sirna kenniinsa beekamtii Wiirtuu Aadaa Biyyaalessaafi Biiroo Aadaafi Turizimii Oromiyaa qopheessan kanarratti Artisti Doktar Lammaa Guyyaafi Artisti Laggasaa Abdiif waraqaan ragaafi badhaasonni adda addaa akka kennameefiidha kan himan.

Sirna bakka piezidaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Obbo Lammaa Magarsaa, miseensonni kaabinee naannichaafi keessummoonni adda addaa hedduun argamanitti geggeeffame kanarratti, seenaan artistoota kanneeniifi waraqaaleen qo'annoo lama kanneen hojii artistoota kanneenirratti xiyyeeffatan dhiyaachuusaaniiti kan himan.

Akka ibsa Obbo Mootummaatti, Wiirtuun Aadaa Biyyaalessaa waraqaa ragaafi 'kaabbaa' kan badhaase yoo ta'u, Biiroon Aadaafi Turizimii Oromiyaa, Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa wajjin ta'uun tokko tokkoosaaniif qarshii kuma shantama, shantama walumatti qarshii kuma 200 akkasuma bullukkoo badhaasaniiru.

Kanaan dura beekamtiin hangi tokko kennamaa kan ture muuziqaa qofarratti xiyyeeffachuuni kan jedhan Obbo Mootummaan, amma garuu dameelee ogummaa artii adda addaa keessa galchuun kan raawwatame ta'uu addeessu. Artistoonni kunniin yaada ummataarratti hundaa'uun kan filataman ta'uus ni eeru.

Torbee aadaa kanarratti, dorgommiin gareelee hawwisoo godinaalee 12 akkasumas magaalota naannawa Finfinneetti argaman jidduutti adeemsisamee gareelee godinaaleefi magaalotaa kanneen 1fa hanga 3fa bahaniif badhaasni kennamuusaas dursaan garee kun nidubbatu.

Akaakuun dorgommichaas sirboota misoomaa, aadaafi ammayyaa, walaloo, diraamaafi baacoo ta'uu kan eeran Obbo Mootummaan, matadureelee jahan kanneen keessaas kanneen tokkoffaa hanga sadaffaa bahaniif qofa qofaatti badhaasni kennameera jedhu.

Beekamtiifi badhaasni haala kanaan kenname miira dorgommii uumuun guddina aartiifi aadaa Oromootiif daran kan gumaachu ta'uu Obbo Mootummaan ni ibsu. Sagantaa walfakkaataan bardheengaddaa Magaalaa Fiicheetti adeemsisamee akka ture ni yaadachiisu. Sagantaalee kanneen maddiitti eebbi Galma Abbaa Gadaa Odaa Bultumis raawwatamuusaa Obbo Mootummaan himaniiru.

Nutis kan dhama'eef beekamtii kennuun inni beekamticha fudhate caalaatti onnatee hojiisaa akka ittifufuuf, kan of dagatee bakkuma jiru dhaabateef ammoo dammaqsituu waan ta'eef adeemsi akkanaa damee artii qofarratti otoo hintaane bakkuma hundattuu otoo muuxaneeffamee misha jenna.

Charinnat HundeessaatiinMiidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001291681
Har'a/TodayHar'a/Today2867
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3672
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week7170
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1291681

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.