Artisti Yashii Raggaasaa dhukkubsattee gargaarsa lammiishii barbaaddi Featured

07 Apr 2017

Artisti Yashii Raggaasaa

Sirbashii, “Baaleewoo karaan...”, akkasumas tapha Abbaa Jaamboo, Faanaa Birodikaastiingi Korporeetiin darbaa jirurratti Haadha Jaamboo taatee hojjetaa kan jirtu Artisti Yashii Raggaasaa ammaan tana dhukkubsattee sireerra jirti.

Artisti Yashiin gaafdeebii Kibxata darbe Gaazexaa Bariisaa waliin bakka siree qabattee ciistee jirtu Hospitaala Xiqur Anbassaatti taasifteen akka jettutti, yeroo ammaa dhibee ji'oota sagaliif irra tureen dhukkubsataa jirti.

Dhukkuba amma ishee ciibseen akkuma tasaa qabamuushii kan eertu Artisti Yashiin, kanaafis dhaabbilee wal'aansaa dhuunfaatti kaffaltiin gaafatamte humnashii gararraa waan ta'eef kan mootummmaatti wal'aanamaa jiraachuushii sagaleeshii dadhabaadhaan dubbatti.

Yashiin ammaan tana dhukkuba siisti kan garaa keessaa baqaqfamee bahuu dabalatee dhibeewwan sadiin qabamtee dhukkubsachaa jiraachuushii dubbattee, kanaafis dinqisiifattoonniifi lammiin marti Waaqa kadhachaafi waan barbaachisuun ishee bira akka dhaabatan imimmaan dhangalaasaa gaafatteetti.

Ummanni Oromoofi abbootiin qabeenyaa Oromootiin kana naa godhaa jechuu waanin hindandeenyeef waan yaadaniin na duukaa hiriiraa kan jettu Artisti Yashiin, humnisii waan hindandeenyeef bakka wal'aansa gaarii itti argattu deemuu akka hindandeenye eerti.

“Qabeenyin horadhe ummata kiyya qofa” kan jettu Artisti Yashiin, bara Dargiirraa jalqabdee umriishii waggaa 13tti warrashii biraa bahuun waggoota 31f hojiilee aartii adda addaatiin ummatashii jaalatu tajaajilaa akka turteefi jirtu dubbatti.

Ummanni Oromoos inni kaan keessumaa sirbashii Baalee hoo karaa..., tapha Abbaa Jaamboo waggoota 19f otoo addaan hincitiin tamsa'aa jiruun, akkasumas diraamaa Amaariffaa, “Daanaa”fi fiilmiiwwan “Kaabbortuu” jedhamu fa'iin akka sirriitti ishii beeku ibsitee, ammas hojii aartii ummataaf dhiyeessuuf jalqabde waan jiruuf fayyitee gara hojiishiitti deebi'uuf gargaarsa lammiishii akka barbaadduudha kan dubbattu.

Artisti Yashiin, “Ummanni akka na jaalatuufi kabaju nan beeka. Eddii namni du'ee booda saanduuqa bituufi 'taskaara' qopheessuuf oliifi gadi fiiguun bu'aa waan hinqabneef otoo lubbuudhaan jirruu walgargaaruun barbaachisaadha. Kan narra gahe nama biraarra gahuu hinbarbaadu” jetti.

Artistii Oromoof hangafa ta'uushii kan eertu Yashiin, "Gama artii Oromoo guddisuutiin waantin hinhojjenne hinjiru. Ogummaa kootiin hanga adda waraanaa Zaalaanbassaafi Shiraarootti duuleera. Beelaafi hiyyummaarrattis hojjedheera. Haalli na mudate eddiin dhukkubsadhee ciisee haamilee koo daran waan na tuqameef aartiitti waanin deebi'u natti hinfaakkaatu. Guyyoota 20f mana kana ciiseera”.

“Qaamni dhukkubsachuu koo dhagahee ummata koo biraan naa gahe hinjiru. Ummanni koo otoo dhagahee akka naa birmatu nanbeeka” jetti. Artisti Yashii Raggaasaa ammaan tana dhukkubsattee ciistu argachuuf lakkoofsa bilbilaashii 0911 683573tti fayydamuun ni danda'ama.

Charinnat Hundeessaatiin

 

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001442407
Har'a/TodayHar'a/Today1677
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday8690
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week17627
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1442407

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.