Waldaan Aksiyoona Liqiifi Qusannaa Oromiyaa (WALQO) tajaajila maaykiroo faayinaansii hiyyummaa xiqeessuurratti fuulleffate dhiheessuun jiruufi jireenya ummatichaa fooyyeessuuf sochii cimaairratti argama.Tajaajila…
Hordoffiin raabsaa sanyii filatamaarratti taasifamu komii dhiyeessii wajjin walqabatee ka’aa ture qisuusaa ragaan Ejensii Tiraanisfoormeeshinii Qonnnaa Itoophiyaarraa argame ni mul’isa.…
Gochoota guddina dinagdee biyyoota guddataa jiranii keessumaa kan ardii Afrikaa xaxanii qaban keessaa tokko malaammaltummaadha. Hooggantoonni biyyoota ardittii dabareedhaan walfuranii…
Duula gannaa, duula tola ooltummaa, yeroo boqonnaa barattootaa, yeroo walgaaffii firoottan walirraa fagaatanii turanii, yeroo sanyiin itti bahu, dacheen magariistu,…
“Warshicha kan ilaallu akka qabeenya dhuunfaatti malee akka qaama biraatti miti. Kana waan ta'eef akkuma qabeenya keenyaatti kunuunsina. Waggoota sadeen…
Maallaqni biyyoota tokko tokkoo kanneen akka Ameerikaafaa daangaa yeroo ittifayyadamaa akka qabutu ibsama. Sirni to'annoo maallaqasaaniin daran cimaa akka ta'eedha…
Mootummaan Naannoo Oromiyaa fedhii misoomaa ummataa yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe sadarkaa sadarkaan guutuuf bajata ramadu qisaasama tokko malee fedhiifi…
Gaggeessitootni Itoophiyaafi Eertiraa waggoota 20 booda waldhabiinsa gidduusaanii ture hiikuun waliigalteerra gahuunsaanii kan beekamuudha. Waliigaltee taasisan keessaas misooma hawaas-dinagdee biyyoota…
Omishaafi omishtummaa qonnaa guddisuuf mala qonna ammayyaatti fayyadamuun dirqama yeroon gaafatuudha Qonni bu'uura guddina dinagee Itoophiyaati. Omishaafi omishtummaan damee kana…
Guddina dinagdee addunyaa har'aa keessatti boba'aan qooda olaanaa qaba. Itoophiyaan waggota dheeraaf biyya boba'aa hinqabne jedhamtee turtus, akka ragaaleen mul'isanitti,…
Waggoota kurnan darbaniif dinagdeen biyyattii giddugaleessaan dhibbantaa 10.1n guddachaa turuusaa mootummaan irra deddeebiidhaan ibsaa turuunsaa kan yaadatamudha. Jijjiiramni gama hawaas-dinagdee,…
Foramii magaalota Oromiyaa kalaqoonni addaa irratti mul’atan Foramiin magaalota Oromiyaa barana yeroo jalqabaatiif Magaalaa Jimmaatti kabajame miira tokkummaa Oromoo ijaaruurra…
Luba Bal'inaa Saarkaa Godina Wallaggaa Lixaa, Aanaa Boojji Dirmajjii, Amuumaa Heennaatti bara 1934 dhalatan. Barumsasaanii sadarkaa tokkoffaa kutaa 1-7fatti Mana…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001817142
Har'a/TodayHar'a/Today3057
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3589
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week7722
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1817142

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.