Aantummaan abbootii qabeenyaa hojii qabatamaan mul'achuu qaba Babal’inni investimentii guddina biyya tokkootiif murteessaadha. Keessumaa biyyoota akka biyya keenyaa mootummaa misoomawaan…
Hirmaannaan lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan misoomaa biyyasaaniif taasisaan kan jajjabeeffamuudha. Lammiileen kunneen beekumsaafi maallaqa qabaniin dameelee hojii gara garaarratti…
Rakkoolee hawaasummaafi dinagdee dargaggootaa furuuf sochiin taasifamaa tureera. Dhiyeenya kana fundiin dargaggootaa qarshiin biliyoona kudhan mootummaa federaalaan akkasumas qarshiin biliyoona…
Misoomni qonnaa xaa'oo uumamaatiin geggeeffamu jajjabeeffamuu qaba Qonnaan Bulaa Gudlaat Yiccanaquu Magaalaa Hoolotaatti qonnaan bultoota kuduraafi muduraa omishaan keessaa tokko.…
Bishaan qabnutti sirnaan fayyadamuun omishtummaa dabaluu ni danda'ama Itoophiyaan biyyoota jalqaba qonna eegalan keessaa ishee tokko yemmuu taatu, akaakuuwwan sanyii…
Shukkaara kiiloo tokko hanga qarshii 50tti Biyya keenyatti fooyya’iinsa dhimma tokkorratti mootummaan taasisuun walqabatee sababa malee gatii meeshaaleefi omishaa dabaluun…
Itoophiyaan dachee uumamni midhaagsee uume, jiruufi jireenya dhala namaatiifis ta'ee bineensota birootiif mijooftuufi filatamtuu taatedha. Gaarreen, hallayyaa, sulula akkasumas haala…
Obbo Buzunaa Tolchaa Biyya kamiifuu misoomni kallattii hundaan jiru murteessaadha yoo jedhame kan nama mamsiisu miti. Misooma ittifufiinsaan saffisiisuuf ammoo…
Ce’umsa teknolojii horatamaa jiru Guddinni saayiinsiifi teknolojii guddina biyya tokkoo daran murteessa. Biyyootni guddina kanaan sadarkaa olaanaarra jiran waan lafaa…
Ga'umsa wiirtuu daldalaa alaafi keessaa Sharafa Itoophiyaan daldala alaarraa argattuuf bu'uura kan ta'e geejiba galaanaati. Kunis damee alergiitiifi meeshaalee alaa…
Baay'ina beeyladaarraa gara fayyadamummaatti Akaakuuwwan hojii dhalli namaa yeroo jalqabaa irraa eegalee hanga ammaatti addaan hinbaane keessaa inni duraa qonna…
Ongeen bara darbe biyya keenya mudate waggoota 50n darban keessatti daran hamaa ta’uu irra deddeebiin ibsamaa tureera. Gaaga’ama guddaa omishaalee…
Oromiyaa keessattis akkuma godinaalee biroo ijaarsi daandiiwwanii magaalaafi baadiyyaatti xiyyeeffannaan hojjetamaa jira. Haaluma kanaan yeroo ammaa dheerinni daandiiwwan naannichaa walumaagalatti…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000805605
Har'a/TodayHar'a/Today337
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3337
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week8208
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month45145
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days805605

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.