Dhufiinsi isaa biyyoota Paasfikii akka ta’e kan himamu, Geeriin Ameerikaa Kaabaa kun kutaalee biyyattii garagaraa weeraruun bal’inaan balaa geessisaa waan…
Itoophiyaan qabeenya beeyladaatiin badhaatuufi biyyoota Afrikaa keessaa sadarkaa duraarratti maqaa dhahamtuudha. Biyyattiitti qabeenya beeyladaa teknolojiidhaan deggaruun, dinagdee biyyattiif akka ooluuf…
Jeeqamuun madaallii uumamaa irraa caalaatti kan dhaqqabu gocha dhala namaatiin. Bosona mancaasuun, aara summa’aafi dhangala’oo warshaalee garaagaraa keessaa gara naannawaatti…
Ijaarsi Hidha Guddicha Haaromsa Itoophiyaa Bitootessa 24 bara 2003 ifatti eegale. Ijaarsa hidhaa kanaa xumuruuf qarshiin barbaachisu biliyoona 80 yommuu…
Guddina biyya tokkoo keessatti qaamota ga'ee olaanaa bahatan keessaa tokko waldaalee hojii gamtaati. Waldaaleen kunneen jiraataa magaalaatiif wantoota barbaachisan gatii…
Dagaaguu kiraa sassaabdummaan walqabatee qisaasamni qabeenya mootummaafi ummataa yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira. Qisaasama maallaqaa kanaafis sababni guddaan sirna qabiinsa…
Qonni jallisii babal'achuun qonaan bulaa gara investeraatti ceesisaa jira Itoophiyaan biyyoota jalqaba qonna eegalan keessaa ishee tokko yemmuu taatu, gosoota…
Sochiin dalalaa yeroo ammaa kana addunyaa irratti mul'atu yerorraa yerootti dabalaafi bifasaas jijjiirachaa kan dhufe yemmuu ta'u, biyyi sochii kana…
Maallaqni misooma gara garaaf sadarkaa ministeeraarraa hanga aanoleetti dhangala’u hojiilee misooma hawaasaafi hojii gara garaa gaggeessituuf kan oolu yoo ta’u,…
Akka gabaasni konfiraansii daldalaafi misooma mootummoota gamtoomanii /'UNCTAD'/ ALA bara 2017 ibsutti addunyaarraa biyya keenya dabalatee biyyootni 47 sadarkaa guddinaa…
Baay'inni ummata biyya tokkoo guddina biyya sanaatiif carraadha moo gufuudha? Gaaffii jedhuuf deebiin wal fakkaataan osoo hin argamin tureera. Dhimma…
Dr. Gammadoo Daallee Dameen dinagdee qaroominaafi teknolojiiwwan guguddoo kan gaafatuufi ittifayyadamuudhaanidha bu'aawwan dinagdeef kan hojiirra oolfaman. Teknolojiiwwan guddina dinagedeetiif tumsan…
Dargaggoo Nabiyyuu Asaffaafi Dargaggoo Tigluu Tirfeessaa Aadaa hojii uummachuu gabbisuun miira hirkattummaa dhabamsiisuu yoo ta’u, ilaalcha eeggatummaa jalaa bahuun of…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000902395
Har'a/TodayHar'a/Today304
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1293
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week3187
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month25283
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days902395

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.