Ce’umsa teknolojii horatamaa jiru Guddinni saayiinsiifi teknolojii guddina biyya tokkoo daran murteessa. Biyyootni guddina kanaan sadarkaa olaanaarra jiran waan lafaa…
Ga'umsa wiirtuu daldalaa alaafi keessaa Sharafa Itoophiyaan daldala alaarraa argattuuf bu'uura kan ta'e geejiba galaanaati. Kunis damee alergiitiifi meeshaalee alaa…
Baay'ina beeyladaarraa gara fayyadamummaatti Akaakuuwwan hojii dhalli namaa yeroo jalqabaa irraa eegalee hanga ammaatti addaan hinbaane keessaa inni duraa qonna…
Ongeen bara darbe biyya keenya mudate waggoota 50n darban keessatti daran hamaa ta’uu irra deddeebiin ibsamaa tureera. Gaaga’ama guddaa omishaalee…
Oromiyaa keessattis akkuma godinaalee biroo ijaarsi daandiiwwanii magaalaafi baadiyyaatti xiyyeeffannaan hojjetamaa jira. Haaluma kanaan yeroo ammaa dheerinni daandiiwwan naannichaa walumaagalatti…
Guddina dinagdee hanga ammaatti Itoophiyaa keessatti galmaa'aa jiruuf gumaacha olaanaa taasisaa kan jiru damee qonnaa yoo ta'u, fuulduratti damee indastiriitiin…
Itoophiyaan tattaaffii cimaa taasifteen ummata miliyoonaan lakkaa’amu hiyyummaa hamaa keessaa baasuu dandeesseetti. Beela ijibbaachisaa dhumaatii lubbuu namoota hedduuf sababa ture…
Misoomni indastirii konistiraakshinii bu’uura dinagdee biyya tokkoo waan ta’eef, yeroo kamuu caalaa rakkoolee damichaa adda baasuufi tooftaalee itti furamuu malan…
Sirni simannaa addaa bara haaraa mataduree, “Barri 20 10 olka'ina Itoophiyaati” jedhuun torban har'aarraa eegalee hanga Dilbata iftaaniitti guutummaa Itoophiyaatti,…
Egereen haroo Hawaasaa daawwachiiftotasaa yaaddesseera Haroowwaan biyyattii bakka jireenya lubbuqabeeyyii danuu ta’uun alatti jiruufi jireenya dhala namaa keessatti shoora guddaa…
Kaabtaamuu Ayyalaa (Piroofeesara Gargaaraa, Yunivarsiitii Arsii) Yeroo gannaa kana dargaggoonni baay’een hojiilee tola ooltummaarratti hirmaatu. Hunda caalaa barattoonni sadarkaa lammaffaafi…
Itoophiyaan hongee bara darbe gaaga’ama guddaa dhaqqabsiise dandamachuun tarree biyyoota guddina dinagdee saffisaa galmeessisaa jiranii hiriiruun addunyaarraa dinqisiifannaa guddaa gonfachuu…
Hidhi guddaan haaromsa Itoophiyaa humna ibsaa meegaa waattii 6000 maddaisiisuufi akka Afrikaatti tokkoffaa ta’e guyyaa dhagaan bu’uuraasaa taa’ee eegalee qabeenya…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000609810
Har'a/TodayHar'a/Today5142
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday2754
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week15326
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month56541
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days609810

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.