Ijaarsa buufata elektirikii Gannaalee Dawaa Featured

10 Feb 2017

Wiirtuu ijaarsa tajaajila elektirikii Gannaalee Dawaa lakkoofsa sadii

Misoomni biyyattii ittifufiinsa akka qabaatu gochuuf dhiyeessa humna elektirikii fooyyessuun dhimma murteessaa ta'uun kan mormisiisu miti. Sababiinsaas humni elektirikii haalaan diriire sirna dinagdee qonnaan durfamaa gara indastiriitti ce'u akka cimuuf gahee olaanaa qaba waan ta'eef.

Kanumarraa ka'uun mootummaan KGT 2fa keessatti dhiyeessa tajaajila humna elektirikii guddisuuf pirojektota addaddaa bocee hojjechaa kan jiru yoo ta'u, ijaarsi buufata tajaajila elektirikii Gannaalee Dawaa lakkoofsa III hojjetamaa jirus asuma keessatti kan eeramuudha.

Ijaarsi buufatichaa maallaqa liqiidhaan baankii Chaayinaa, 'Impoorti Ekispoorti' jedhamurraa argameen adeemsifamaa kan jiru yoo ta'u, bara dhufu raawwatama jedhamee eegama. Maallaqni liqiidhaan argame kun labsii 2000/2009 ta'ee Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatiin raggaasifameera.

Buufatichi humna elektirikii meegaa waatii 275 kan maddisiisu waan ta'eef fedhii humna elektirikii biyyattii guutuurra darbee tajaajila humna ibsaa gara biyyoota ollaatti gurguruuf karoorfame kan tumsu ta'uu sanadoonni adda addaa ni ibsu.

Humna elektirikii buufatichi maddisiisurraa wiirtuu Yirgaalamii hanga Walaayittaa Sooddootti jiruuf kiiloo vooltii 400 akkasumas indastirii paarkii Hawaasaatiif kan dhiyaatu ta'uunis ibsameera. Pirojekticha raawwachiisuuf doolaarri miliyoona 249, kuma 323fi 75 kan ramadameera.

Gama biraatiin maallaqni liqiidhaan argame kun dhallisaa baay'ee xiqqoo ta'uurra darbee waggoota 20 keessatti kan deebi'u waan ta'eef dinagdeerratti dhiibbaa kan hinuumneefi tooftaa liqii biyyattiin hordoftu waliin kan walsimatu ta'uu sanadoonni labsii liqichaa wajjin dhiyaatan ni eeru.

Maallaqni liqiidhaan argame kun sirnaan pirojekticha qofaaf ooluusaa Ministeerri Walta'iinsa Dinagdee akka to'atu Manni Marii Bakka Bu'oota Ummataa hubachiiseera.

Takkaalliny Gabayyootiin

 

 

 

 

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001313286
Har'a/TodayHar'a/Today2781
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday5185
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week28775
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1313286

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.