Milkaa'ina hidha haaromsichaaf hirmaannaan dargaggootaa itti fufuu qaba Featured

07 Apr 2017

Obbo Aandu’aalam Wubisheet

Sirnoota Itoophiyaan kanaan dura dabarsite keessaa laga Abbayyaa hidhuuf hawwiinsaa jiraatus hojiitti hiikuun waan ulfaateef baroota hedduuf abjuu hinmilkoofne ta’ee tureera. Haata’uutii sirna ammaa kana keessa abjuu kaleessa fagootti sodaatamaa ture qabatamaan mirkaneessuuf hirmaannaa dargaggoonni sabaafi sablammiilee taasisaa jiraniin bu’aa quufsaan galmaa'aa jira.

Dhimma kana ilaalchisuun tibba kana hojjetoonni Biiroo Dhimma Dargaggoofi Ispoortii Magaalaa Finfinnee Galma Tiyaatira Haagar Fiqiritti marii paanaalii gaggeessaniin miirri dargaggoonni hidha haaromsichaa milkeessuuf qaban olaanaa ta'uu kan agarsiisu ture.

Dargaggoonni abdii egeree biyyaa ta’an miira ho’aan hidha haaromsichaa milkeessuu keessatti salphaa miti kan jedhan Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetti Ogeeesa sirna Galii Sassaabbiifi Dadammaqiinsa Hawaasaa Hidhichaa Obbo Aandu’aalam Wubisheet yoo ta’an, ijaarsa hidhichaa yeroo ammaa dhibbantaa 57 irra gahe keessatti shoorri dargaggootaa olaanaadha jedhu.

Dargaggoonni biyyittii lagaan sanyItoophiyaan eegalame keessatti adda durummaan hirmaachaa jiraachuun isaanii jajjabeessaadha ta'uus ni eeru. Ijaarsu hidhichaa ammaan tana dhibbaentaa 57 irra gahuunsaa miira nidandeenyaa kaleessa uumamaa ture akka mirkanaahu kan taasisuudha jedhu.

Akka Magaalaa Finfinneettis hawaasa mararraa galiin hidhichaaf sassaabame qarshii miliyoona 700 olidha kan jedhan Obbo Aandu’aalam hirmaannaa dargaggoonni achi keessatti taasisaa turan jajjabeessaa waan ta’eef ammallee itti fufuu akka ibsu.

Bara teknolojiin hinjirretti weerartoota kan biyyaa baase humna tokkummaa Itoophiyaa waan ta’eef hidha haaromsaa eegalame dhibbantaa 57 irra gahe kana fiixaan baasuun gahee dargaggoota ammaati kan jedhan ammoo Hojjettuu Biiroo Dargaggoofi Ispoortii Magaalaa Finfinnee kan ta’an Aadde Taaddalach Kaasaayeeti.

Kaleessa guddaa turre har’as guddummaa keenya tokkummaa keenyaan agarsiisuun hidhahaaromsichaa milkeessuu qabna kan jedhan Aadde Taaddalach olaantummaa kaleessa biyyittiin qabdu agarsiisuu qabna.

Dargaggoonni biyyattii bor jireenya fooyya'aa jiraachuu akka qabaniif fiixaan bahinsi ijaarsa hidha haaromsaa murteessaadha kan jedhan Aadde Taaddelch milkaahinasaatiif hirmaannaan dargaggootaa laafuu hinqabu jedhu.

Yeroo ammaa dargaggoonni Magaalaa Finfinnee hidha haaromsichaa cina hiriiruun hirmaannaa taasisaa jiru kan jedhan Adde Taaddalachi miirri tokkummaa dargaggoota kanaan calqqisaa jiru imala Itoophiyaa haaraa ijaaruuf taasifamaa jiru milkeessuu keessatti adda duree ta'uu himu.

Hidhi haaromsichaa milkaahuun Itoophiyaa kaleessa hiyyummaan beekamtu seenaashii jijjiira kan jedhan Aadde Taaddalach, yoo tokkummaan hojjetan tulluun hiyyummaa hindiigamne akka hinjirreedha eeran.

Dargaggeessi utubaa biyyaati, borus iftaanis biyyaaf waardiyyaa kan dhaabbatuudha kan jedhan Aade Taaddalach shira humnooonni badii hidhahaaromsichaa gufachiisuuf xaxaa jiran maseensuuf adda durummaan qabsaahuu qabu jedhu.

Walumaaagalatti dargaggoonni biyyittii abdii boruu Itoophiyaa waan ta’aniif hidha haaromsaa eegalamee yeroo ammaatti dhibbeentaa 57 irra gahe haala ho’aa ta’een itti fufsiisuun Itoophiyaa sarara hiyyummaa keessaa baasuuf tokkummaafi qindoominaan hojjechuun murteessaadha.

Waasihuun Takleetiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001291711
Har'a/TodayHar'a/Today2897
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3672
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week7200
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1291711

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.