Iccitiin guddina biyyoota dureeyyii duuba jiru Itoophiyaaf fakkeenya hin ta’uu laata? Featured

10 Mar 2018
Ogummaan teeknolojii ammayyaan yoo deggerame bu'aa eegamu ni aramsiisa Ogummaan teeknolojii ammayyaan yoo deggerame bu'aa eegamu ni aramsiisa

Addunyaa tokkittii dhalli namaafi uumamamni gara garaa irra jiraatu kana keessa walcaalmaafi garaagarummaan jiru guddaa waan ta’eef wayita yaadaan xiinxalamu garaagarummaan kun maal irraa madde gaaffii jedhu nama keessatti uumuunsaa hin oolu.
Garaagarummaan kun biyyoota gidduutti qofa osoo hintaane namoota naannawaa tokko jiraatan gidduuttillee waan m ul'atuuf uumaan walcaalchisee waan arjoome namatti fakkaachuunsaa hin oolu.
Kaan sooressa, kaan hiyyeessa waanyaatee bulu hinqabne, kaan teeknooloojii ammayyaa daran fagaatetti fayyadamuun addunyaa haaraa keessa kan jiraatan fakkaatu. Keessumattuu guddinni biyyoota Awrooppaa hedduu gaaffii nama keessatti uuma. Babal’achuun barnoota teeknikaaf ogummaa iccitii guddina biyyoota dureeyyii akka ta'e hayyoonni tokko tokko ragaa bahu.
Ministir Deetaan Barnootaa Obbo Tashoomee Lammaa akka jedhanitti, babal’achuun barnoota teeknikaaf ogummaa iccitii guddina biyyoota dureeyyii duuba jiruudha. Biyyoonni akka Chaayinaa hiyyumaa gadadoo keessaa bahanii sadarkaa ammaa irra jiran kanarra akka gahan kan taasise babal’achuu barnoota teeknikaaf ogummaati jedhu.
Itoophiyaanis sochii gama kanaan jiru cimsuuf haalduree barbaachisoo ta’an guutachuun ciminaan hojjetaa jirti kan jedhan Obbo Tashoomaan, sochiin eegalme teeknooloojiin yoo deggarame guddina hawwamu milkeessuun ni danda'ama. Damee barnootaa kana babal’isuun miira hirkattuummaafi rakkoo hojidhabdummaa dargaggoota furuun guddina dinagdee hawaasaafi biyyattii fooyyessuuf kan gargaaru ta'uu himu.
Barnoota teeknikaaf ogummaa babal’isuu qofa osoo hintaane qulqullina isaa mirkaneessuun barbaachisaa waan ta'eef teeknooloojii ammayyaan deeggaruun barbaachisaa waan ta'eef teeknooloojii biyyoota guddatanii waraabnee itti fayyadamuu qabna. Ogummaan ni baratamaa, ni dhaalama akkasumas kan duraan ture ammoo ammayyoomsuun qulqullina barnoota teeknikaafi ogummaa biyyattii fooyyessuuf hojiin raawwatamaa jiru jajjabeessaa ta'uu dubbatu.
Dameen barnootaa kun wiirtuu lafee dugdaa biyyaattii ta'uu kan himan Obbo Tashoomaan, rakkoo ilaalchaa gama kanaan jiru cabsuun fayyadamtummaa hawaasaafi biyyaa mirkaneessuudha. Dameen barnootaa kun dargaggoota hojidhabeeyyii hedduuf carraa hojii banuun gara abbaa qabeenyummaatti akka ce'an taasisaa jiraachuu himu.
Hojiin teeknikaaf ogummaan fedhiifi of kennanii hojjechuu barbaada kan jedhan Obbo Tashoomaan, dameen barnootaa kun biyyattiitti babal’achuu erga eegalee as namoota hedduu fayyadamoo kan taasise ta’uyyuu hubannoo namoonni damichaaf qaban fooyya'uu dhabuusaatiin bu’a qabeessummaan isaa sadarkaa barbaadamerra hingeenye. Kanaafuu damee ogummaa riqicha qaroominaa ta’e kanarratti xiyyeeffannaan hojjechuun bu’aan qulqullinaarratti xiyyeeffate hojiirra ooluu qaba jedhu.
Ollaa ofii ilaalanii of fooyyessuun jijjiirama kan jedhan Obbo Tashoomaan, of kennanii hojjechuu dhabuun deegaafi hirkattummaa babal’isuu waan ta’eef barnootni teeknikaaf ogummaa filannoo jalqabaa taasifachuun ammayyummaadha jedhu.
Walumaagalatti, iccitiin biyyoota guddatanii duuba jiru barnoota teeknikaaf ogummaa teeknooloojii ammayyaan deggarame babal'isuu isaaniiti. Kanaafuu Itoophiyaanis imala guddina dinagdeeshee milkeessuuf qulqullinaafi bu'aa damee barnoota teekinikaafi ogummaa irraa argamu daran fooyyessuurratti xiyyeeffattee hojjechuutu irraa eegama.

Waasihuun Takleetiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001435370
Har'a/TodayHar'a/Today3330
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday5618
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week10590
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month96947
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1435370

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.