Turiizimiin biyya keessaa dagatamuun dinagdeerratti dhiibbaa qabaata Featured

12 Jun 2018

Bakkeewwan turizimii daaw'achuun dinagdee biyaa bayyanachiisuudha (Haroo Wanchii)

Turiizimiin biyya keessaa dagatamaa jiraachuusaatiin sadarkaa gadaanaa irratti kan argamu ta'uu ogeeyyonni damichaa ni ibsu.

Mariin haala turiizimii biyya keessaa itti cimsuun danda'amurratti xiyyeeffatu qaamota dhimmi ilaalu hirmaachisuudhaan kaleessa Finfinneetti adeemsifame.

Sirna Dargii keessa turiizimii biyya keessaa cimsuuf sochiin ture olaanaa ta'uu kan himan ogeessiifi barsiisaan turiizimii Dr. Ayyaallewu Sisaay, kibaboota “biyya kee bari” jedhaman manneen barnootaafi iddoowwan gara garaatti hundeessuudhaan kaka'umsi cimaan uumamuusaa dubbatu.

Haalli sun garuu yeroorraa yerootti gadi bu'aa dhufuudhaan ammaan tana biyya alaa malee namni biyyasaa daaw'achuuf fedhii qabu muraasa ta'uusaafi kanaafis dhalootni duubaa dhufu iddoowwan hawata turiizimii biyya keessaa dagachaa kan jiru ta'uu ibsaniiru.

Waan ta'eefis qaamotni dhimmi ilaallatu hundi keessumaa mootummaan turiizimii biyya keessaa jajjabeessf tarkaanfiilee gara garaa fudhachuu akka qabus gaafataniiru.

Bakka turiizimiin biyya keessaa hincimnetti isa biyya alaa cimaafi itti fifiinsa qabu horachuun kan hindanda'amne ta'uu kan himan immoo ogeessi turiizimii biraan Obbo Taaffasaa Saahleeti. Isaanis dagatamuu turiizimii biyya keessaatiin biyyattiin galii heddu dhabaa kan jirtu ta'uu dubbatu.

Iddoowwan hawata turiizimii ta'an hunda misoomsuufi beeksisuun hojii itti fufiinsaan hojjatamu ta'uu kan himan daarektarri ittaanaan Dhaabbata Daldala Turiizimii Biyyaalessaa gargaaraa Pirofeesara Yachaala Mihrat gamasaaniin, dhaabbannisaaniis ta'e mootumaan rakkoo kana hubachuudhaan furmaatasaatiif hojjachaa kan jiru ta'uu ibsaniiru.

Rakkoolee nageenyaa yeroowwan gara garaatti uumamaa turaniin sochiin turiizimii biyya keessaas ta'e alaa gufachaa turuusaafi ammaan tana immoo gara kallattii sirriitti deebi'aa jiraatus turiizimiin biyya alaa garuu qindoomina dhaabbilee daawwachiiftota turiizimiifi ogeeyyota damichaa hunda kan barbaachisu ta'uu dubbatu.

Wayitii ammaa dhaabbileen daaw'achiiftota turiizimii 606 ta'an hojicharratti bobba'an yoo ta'u, gatamaa dhufuun turizimii biyya keessaa dinagdeerratti dhiibbaa waan qabaatuuf industiriin aara maleessi kun deebi'ee akka bayyanatuuf xiyyeeffannaan irratti hojjechuu barbaachisa.

Bayyanaa Ibraahim

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001817127
Har'a/TodayHar'a/Today3042
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3589
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week7707
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1817127

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.