DhDUOn dhaabbilee haadholii afran ADWUI keessaa isa tokko yoo ta’u, aantummaa uummatasaaf qabu mirkaneessuuf hojjechaa kan ture yoo ta'u, jijjiirama…
Rakkooleen bulchiinsa gaariifi sassaabdummaa kiraa biyyattii keessatti babal’achaa waan dhufaniif, nagaafi tasgabbiin itti fufiinsa qabu akka hinjiraanne taasiseera. Kanarraa kan…
Caffeen Oromiyaa, yaa'isaa torbaffaa tibbana geggeeffateen raawwii karooraa baatii ja'aa nanannichaarratti mari'ateera. Yaa'icharrattis dhimmooti hawaasumma, siyaasaafi dinagdee naannichaarratti xiyyeeffannaa mariichati.…
Tibbana, ayyaanaa hundeeffaamaa Dhaabbata Dimokiraatawaa Ummataa Oromoo (DhDUO) waggaa 28fan kallattiile gara garaatiin kabajameera. Sirnoota garagaraa ayyaanichi ittiin ayyaaneffamaa ture…
Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa Wiixata darbe Doktar Abiyyi Ahmad Ministira Muummee RFDI taasisuun erga moggaasee booda daqiiqaa 35f haasaa…
- “Namoonni baratan, barnootasaanii hojii qabatamaa keessa galchuudhaan jiruufi jireenya sabasaaniifi ummatasaanii jijjiiruuf, biyyasaanii guddisuuf, addunyaa kanaaf waan haaraa burqisiisuuf…
Godinni Jimmaa godina qabeenya uumamaatiin daran badhaate yoo taatu, keessumaa warqii magariisa jedhamuun kan beekamuufi lafee dugdaa dinagdee biyya keenyaa…
Guutummaa ibsa ayyaana hundeeffama DhDUO.waggaa 28fa ilaalchisee bahe “Toora dhaabaafi tumsa ummata keenyaatiin rakkoon nuti hinhiikne, injifannoon nuti hingalmeessifne hinjiraatu”Hunda…
Dubartiin dhala, haadha warraati, obboleettiidha, haadhas. Ilaalchota yeroo dheeraadhaaf hawaasicha keessa turan garuu jarri kabaja isaaniin malu argachaa hinturre.Miidhaafi hacuuccaan…
Torbee darbe keessa Oromiyaa, Godina Booranaa, Moyyaaleetti, miseensotni Raayyaa Ittisaa lammiilee nagayaarratti dhukaasa waan bananiif, lubbuun namoota 10 kan darbeefi…
Itoophiyaa keessatti rakkooleen nagaafi tasgabbii mudachaa jiran yeroo yerootti bifasaanii jijjiirrachuun lubbuu lammiilee gaaga’uurra darbuun adeemsa jireenya hawaasaarratti dhiibbaa geessisaa…
Warraaqsi indastirii jaarraa 18fa keessa biyyoota Awurooppaa Dhihaatti kan eegale yoo ta'u, guddina hawaas-dinagdeefi siyaasaa, akkasumas qaroomina ardichaa gara sadarkaa…
Itoophiyaa, ummata Oromoorraa gargar baasanii ilaaluun rakkisaadha. Sababiinsaa ummtni Oromoo jalqabarraa kaasee biyyattii ijaaruun har’a akka geessu taasisuu keessatti qooda…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001286955
Har'a/TodayHar'a/Today1813
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday4177
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week2444
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1286955

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.