Marii Waldaa Dargaggoota Oromoo Damee Finfinnee Featured

30 Jan 2017

Wayita mareen taasifameetti

Konfiransiin Waldaa Dargaggoota Oromiyaa damee Finfinnee torbanuma kana keessaa Magaalaa Finifnnee,

Jiddugala Aadaa Oromootti gaggeeffameera.

Dargaggoonni konfiransicharratti hirmaatan, kutaalee bulchiinsa magaalaa kurnanirraayyuu kan walitti babba’an yoo ta'u, hojiin dargaggootaaf uumuuf karoorfamee maal irra akka jiru, manneen barnootaa Afaan Oromoo Magaalaa Finfinnee, ijaarsa bishaan dhugaatii, oolmaa dargaggootaafi daandii akkasumas faayidaa naannoon Oromiyaa Magaalaa Finfinnee irraa argachuu qaburratti xiyyeeffachuun gaaffiilee dhiyeessaniiru.

Ittigaafatamaan Waajjira Giddugaleessa DhDUO, Obbo Bakar Shaallee akka jedhanitti, dargaggoota waliin marii taasisuun ijaarsa sirna demokraasii, nageenyaafi misooma keessatti gahee olaanaa qaba. Garaagarummaa ilaalcha siyaasaa gara tokkotti dhiisnee waliin hojjachuu qabnas jedhan.

Hojiileen aadaa, seenaa, safuu, Afaan Oromoo dagaagsuu ciminaan hojaatamuu dhabuun akka haanqinaatti kan ilaalamu ta’ee fuulduratti ciminaan ni hojjatama kan jedhan ammoo kantiibaa Magaalaa Finfinnee, Obbo Dirribaa Kumaati.

Faayidaan Oromiyaa Finfinneerraa argachuu qabdu akka heera irratti taa’een kan hojiirra oolu ta’uu ibsanii, mootummaan naannoo Oromiyaa kana galmaan ga’uuf kan cimee hojjatu ta’uu ibsaniiru.

Mariii dargaggoonni Oromoo kuma tokkoofi 200 ol irratti hirmaatan kanarratti carraa hojii dargaggoota magaalattiitiif qarshiin biliyoonni torba ramadamuusaa himanii, kana fayyadamuufis dargaggoonni magaalattii gurnmaa'anii socho'uu qabu jedhaniiru.

Kantiibichi, "Haaromsa gadifagoodhaan gaafii dargaggootaa ni deebisna jennee kaaneerra kanaafis bulchiinsi magaalichaa bajata ramadee hojiitti seenamaa jira" jedhaniiru.

Waldaa Dargaggoota Oromiyaatti durataa'aan Damee Finfinnee Dargaggoo Umar Jamaal gamasaatiin dargaggeessi rakkoosaa furachuuf mootummaa wajjin dhiyaatee mariyachuu danda'uun faayidaa olaanaa kan qabu ta'uu ibsee, kunis fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuurratti dhiibbaa gaarii qabaata jedheera.

Dabalaa Taaddasaatiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000314403
Har'a/TodayHar'a/Today1351
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1293
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week2977
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month40739
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days314403

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.