Qabsoon sassaabdummaa kiraa cimee ittifufuu qaba

06 Oct 2017

Gaafiileen misoomaafi bulchiinsa gaarii deebi'aa yoo jiraatanillee quufsaa akka hintaaneedha jiraattonni Godinaalee Wallagga Bahaafi Lixaa konfaransii ummataa tibbana taa'anirratti kan ibsan.

Jiraattonni kunniin konfaransii ummataa Magaalaa Naqamteefi Gimbiitti tibbana taa'amerratti akka jedhanitti, gaafii misoomaafi bulchiinsa gaarii hawaasaa deebisuuf tattaaffiin taasifamaa yoo jiraatellee ittiquufiinsa barbaadamu argataa akka hinjirreedha kan eeran.

Jiraattonni Magaalaa Naqamteefi Godina Wallagga Bahaa nageenya naannawasaanii eeguudhaan misooma ittifufiinsa qabu mirkaneessuuf akka hojjetan konfaransii kutaalee hawaasaa adda addaa hirmaachiserratti Dilbata darbe dubbataniiru.

Konfaransicharratti jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantii, bakka buutonni qonnaan bultootaa, dargaggootaafi dubartootaa hirmaataniiru.

Hirmaattota kannneen keessaa jaarsi biyyaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa Obbo Xahaa Maammoo yaada kennenniin, waggoota darbanitti ijaarsi bu'uuraalee misoomaa fayyadamummaa ummataa mirkaneessan raawwatamaniiru. “Misooma naannawichaa caalaatti si'eessuuf mootummaa maddii dhaabannee nageenya keenya eeguu qabna” jedhaniiru.

Farreen nageenyaa daangaa Oromiyaafi Somaaleetti walitti bu'iinsi akka uumamu taasisan addaan baasanii seeratti akka dhiyaataniifi lammiileen buqqa'an akka deebi'anii akka bayyanataniif mootummaan tattaaffii eegale cimsee itti fufuu akka qabu yaadachiisaniiru.

Magaalaa Naqamteetti, jiraattuun Ganda 05 Aadde Ristee Cammir gamasaaniin akka jedhanitti, gabaa looniirratti, lafaan walqabatee, daldala daandiirraatiin akkasumas raawwii hojii uumuu dargaggootaarrattiifi bulchiinsa mana gandaa mootummaarratti rakkoon bulchiinsa gaarii hidda gadifageeffateetu jira jedhaniiru.

Miseensi raawwachiistuu hojii ADWUIfi sadarkaa ministiraatti waltaasisaan dhaabbilee dimokraatawoo, Ambaasaaddar Dagifee Bulaa akka ibsanitti, ummanni Oromoo tokkummaasaa cimsachuun nageenyasaatiif waardiyyaa dhaabachuu qaba. Akkasumas misooma naannoosaa si'eessuufi rakkoolee bulchiinsa gaarii furuudhaan hiyyummaa keessaa bahuuf tattaafachuu akka qabu hubachiisaniiru.

Ummatoonni Oromoofi Naannoo Somaalee Itoophiyaa sanyii tokkorraa kan maddan, haala jireenyaa walfakkaataa kan qabaniifi afaaniif aadaa waldhaale kan qaban ta'uus eeraniiru. Rakkinichi kan uumame sassaabsota kiraatiin waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti iddootti deebi'a jedhaniiru.

Ummatoota lamaan jidduu jibbi bu'uuraa waan hinjirreef diinotasaanii wajjummaan seeratti dabarsanii kennuudhaan waldanda'uu, waljaalachuufi walkabajuun nageenyaan waliin jiraachuu kan ittifufan ta'uu mirkaneessaniiru.

Konfaransii ummataa Magaalaa Gimbiitti, adeemsifamerrattis kutaaleen hawaasaa aanaalee 20fi bulchiinsota magaalaa Godina Wallagga Lixaa keessaa babahan hirmaataniiru.

Jiraattonni akka jedhanitti, eddii mootummaan haaromsa gadifagoo geggeessuu eegalee as gama nageenyaa, misoomaafi bulchiinsa gaariitiin jalqabbiiwwan gaariin yoo mul'atanillee sadarkaa barbaadnurra hingeenye jedhaniiru. Waajjiraalee tokko tokkotti beellama dheeressuufi abbootii dhimmaa deddeebisuun, ibsaan addaan ciccituun rakkoolee cimoo ta'uu bakka buutonni jiraattota aanaalee Najjoofi Ganjii ibsaniiru.

Sochiin dargaggoota hojiitti galchuuf taasifamu harkifachuufi babal'achuu dhabuun daandii dhimma jiraattota biraa akka komiitti ka'e yoo ta'u, qabsoon sassaabdummaa kiraa cimee akka ittifufus gaafataniiru.

Waltajjii marichaa kan ogganan waajjira DhDUO Godina Wallagga Lixaatti, ittigaafatamaan damee ijaarsa baadiyyaa Obbo Boggaalaa Shuumaa tattaaffii mootummaan haaromsa gadifagoodhaa as taasiseen dameelee hundarratti jijjiiramni dhufuu ibsaniiru. Gama kenniinsa tajaajilaatiin ittiquufiina hawaasaa caalaatti mirkaneessuuf haaromsi gadi fagoon jabaatee ittifufa jedhaniiru jechuun kan gabaase BOIdha.

Charinnat Hundeessaatiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001435952
Har'a/TodayHar'a/Today3912
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday5618
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week11172
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month97529
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1435952

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.