Garaagarummaa qaban dhiphisanii waliin hojjechuun qaroomina

05 Jan 2018

Biyya kamittuu paartiileen siyaasaa haa hafuutii namootni dhuunfaanuu ilaalcha walfakkaatu hinqaban. Garuu ilaalcha ofii qabatanii waan tokko nama taasisurratti waliin hojjechuun ammoo qaroomina.

Garaagarummaan ilaalchaa paartiilee morkattootaafi paartii biyya bulchu gidduutti uumamuun taatee addaa miti. Biyya keenya keessattis ilaalchi gama kanaan calaqqisu kanuma. Biyyattiin baroota dheeraaf sirna abbootii irreetiin bulaa turte. Sirni dimokraasii paartii hedduu keessummeessu eddii eegalees waggoota 27 hincaalu.

Ijaarsi sirna federaalizimii eegalame kun bu’aa ba’ii hedduu ce’eeti kan as ga’e. Adeemsa kana keessattis hirmaannaan paartiilee siyaasaa takka ol ka’aa takka ammoo gad bu’aa adeema.

Filannoon waliigalaa bara 2002 taasifame paartiilee hedduu hirmaachisus paartiileen morkattootaa ummata bakka bu’uun Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa seenaan hinturre.

Kunis guutummaatti paartii biyya bulchuun waan injifatamaniifi. Ta’us paartiileen morkattootaa filannoon taasifame haqa qabeessa miti yaada jedhuun injifatamuusaanii amananii hinfudhanne.

Gama kamiinuu dhimma biyyaa keessatti hirmaannaan paartiilee siyaasaa daran murteessaadha. Yaadni kun yaada biyyaa, paartii biyya bulchuufi hawaasa addunyaa ta’uunsaa hubatamuu qaba.

Kunis Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa paartii biyya bulchu qofaan dhuunfatamuunsaa ijaarsa sirna dimokraasii biyyattiin taasisaa jirtu haala barbaadameen dhugoomsuurratti dhiibbaa akka qabu yaadonni hawaasa biraa dhiyaachaa turaniiru.

Bu’uuruma kanaan hirmaannaa paartiilee morkattootaa cimsuuf sochiin taasifamaa jiru bu’aa qabeessa ta’aa jira. Kunis waliin hojjechuurratti haala falmii yookiin marii ilaalchisee yeroowwan gara garaatti erga yaadaan walrigaa turanii booda waliin mari’achuurratti waliif galaniiru.

Dhumarrattis ittigaafatamaan waajjira ADWUI, Obbo Shifarraa Shigguxee dhiyeenya kana paartiin biyya bulchu, paartiilee marii kanarraa boodatti deebi’an kamiinuu waliin marii taasisuuf fedhii guutuu akka qabu ibsuunsaanii ni yaadatama.

Dhimmi kun irra caalaatti paartii Madrakii Tokkummaa Federaalawaa Dimokraatawaa Itoophiyaa (Madarak) waan ilaallatuuf ejjennoo paartichaa baruuf irratti ittigaafatamaa quunnamtii ummataa Obbo Xilaahuun Indashaawu gaafannee turre.

Akka isaan jedhanitti, paartiin biyya bulchu yaada ofii gad buuse malee yaada paartiilee morkattootaa fudhachuuf fedhii waan hinqabneef marii kana keessatti hirmaachuu hinbarbaadan.

Ta’us paartiin biyya bulchu yaada paartiilee morkattootaa qixa sirriin keessummeessuuf fedhii qabaachuusaa xalayaan isaan beeksifnaan kan hirmaatan ta’u. Garuu haala ammaa jiruun mariin taasifamuu eegale mariidha jedhanii kan fudhatan miti.

Egaa, “Namni mana tokko ijaaru citaa wal hinsaamumu,” jedhama mitiiree. Ilaalcha siyaasaatiin garaagarummaan jiraatuuf biyyi hojjechuufii yaadame tokko waan ta’eef xiyyeeffannaan irratti yaaduu gaafata.

Sochiin hirmaannaa paartiilee siyaasaa cimsuuf taasifamaa jiru akka jalqabaatti sochii egeree biyyaaf abdii uumuudha. Kunis paartiin ijaarameefi ilaalchi siyaasaa har’a jiru bor kufuufi diigamuunsaa waan hinoolle ta’us biyyi garuu bara baraan jiraata.

Hundaa ol garaagarummaa jiru dhiphisuun gara waan tokko nama taasisuutti dhufuun qaroomina. Ijaarsa sirna dimokraasii dagaagsuun alatti sirna paartii hedduu cimsuuf daran gargaara.

Waaqshuum Fiqaaduutiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001468329
Har'a/TodayHar'a/Today4618
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday8253
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week43549
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1468329

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.