“ Siyaas dinagdee ummata Oromoo cimsuuf waliin hojjenna!” -DhDUOfi ADO Featured

12 Jun 2018

Oggantoota DhDUOfi ADO wayita marii adeemsisanitti

Gareen jilaa Adda Dimokraatawaa Oromoo (ADO) miseensota shan qabu waamicha mootummaan Itoophiyaa taasiseef fudhachuun dhiyeenya kana gara biyaa dhufuunsaa ni yaadatama. Jilli kun karaa nagaafi dimokraatawaa ta'een qabsaa'uuf qaamolee mootummaa federaalaafi naannoo Oromiyaa waliin marii adeemsisaa jira.

Gareen jilichaa, Obbo Leencoo Lataatiin durfamu erga biyya seenee Ministira Muummee Mootummaa RFDI, Doktar Abiyyi Ahmad waliin marii adeemsiseera. Addichi Dilbata darbe hoggantoota Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa (BMNO), DhDUO, abbootii Gadaa, maanguddoota, hayyoota yuunversiitiiwwan garagaraafi qeerroo waliin galma Wajjiira Pirezidaantii BMNOtti mari'ateera.

Dura taa’aa ittaanaa DhDUOfi Pirezidaantiin BMNO, Obbo Lammaa Magarsaa sirna marichaarratti akka jedhanitti, bilisummaa, mirkaneeffannaa abbaa biyyummaa, siyaas-dinagdee, hawaasummaa, dimookraasii, walqixxummaa, jaalalliifi obbolummaan wiirtuu qabsoo ummata Oromooti. “Bitaanis kori, mirgaanis kori walgeettiin kooruma” jedhee mammaaka Oromoon.

Galmi qabsaa’ota dhaabbilee siyaasaa Oromoo biyya keessaas ta’e alaa bilisummaa, walqixxummaa, dimokraasii, misooma, nageenya, fayyaa, qaroomina walumaagalatti fedhii, faayidaafi mirga ummata Oromoo eegsisuudha. Kaleessi seenaa gaariis ta'u gadhee galmeessee darbeera. Har’a ilaalchanis ta’ee gochaan gara boqonnaa haaratti ceeneerra jedhu.

Dukkanni kaleessaa, maraammartoon siyaasaa kaleessa keessa turre fedhiifi faayidaa ummata keenyaa quucarse. Nuti ilmaan abbaafi haadha tokkooti; ilmaan abbaa Gadaati. Ba’aa ummata keenyaa walgargaarree waliin baachuun dhaloota haaraa bor nu bakka bu’uuf bu’uura buufna. Dhaabbileen siyaasaa Oromoos walwaamuun waldhagahanii walitti dhufuu eegalaniiru. Kun ummata Oromootiif gammachuu guddaadha; injifannoo olaanaadha jedhu Obbo Lammaan.

Har’a bakka kaleessaa hinjirru. Qabsoo qabsaa’onni Oromoo hangafaa, qeerroofi qarreen taasisaa turan wareegama guddaa kaffalchiisus firii boonsaa argamsiiseera jechuun, bu'aawwan galmaa'aa jiran kunuunfachuun egeree Oromiyaafi Itoophiyaa haaraa murteessuuf taasifamaa jiru tumsuun barbaachisaa ta'uu eeru.
Bu’uuruma kanaan DhDUOfi ADOn miira obbolummaafi tokkummaatiin dhimmoota fedhiifi faayidaa ummatasaanii mirkaneessuuf gahee irraa eegamu bahachuu akka qaban yaadachiisu.

Dhaabbileen siyaasaa hafanis simatanii dhimma fedhii, faayidaafi tokkummaa ummata Oromoo cimsanirratti waliin hojjechuuf qophii ta'uu kan himan Obbo Lammaan, dirreen siyaasaa yeroo ammaa jirus kanaaf haala kan mijeesse ta'uu dubbatu.

Dura taa’aan ADO Obbo Leencoo Lataa gamasaaniitiin akka jedhanitti, kaayyoon dhufaatiisaanii aangoo barbaachaaf osoo hintaane siyaas-dinagdee Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisuufi. Waamicha mootummaan taasiseef kabajuun sabasaanii waggoota dheeraaf irraa gargar ba'anii turanii waliin walarguusaaniitti gammaduusaaniis ni eeru.

Gara fuulduraatti ummata Oromoo hunda haasofsiisuuf qophaa’aa jiraachuus ni dubbatu. Dhaabbileen siyaasaa maqaa Oromootiin socho’aa jiran biroonis waamicha kana kabajuun dhufanii fedhiifi faayidaa ummata Oromoo mirkaneessuuf akka hojjetaniif dhaamuusaanii odeeffannoon Biiroon Dhimmoota Kominikeeshinii Oromiyaa irraa arganne ni ibsa.

Walumaagalatti akkuma, “Namni mana tokko ijaaru, citaa walhinsaamu” jedhamu san dhaabbileen siyaasaa maqaa Oromootiin hundaa'anii biyya keessaafi alaa jiran hundinuu tokkummaadhaan fedhiifi faayidaa ummatichaa mirkaneessuuf hojjechuut irraa eegama. Mootummaan federaalaas ta'e naannichaa dirreen siyaasaa biyyattii kana caalaatti akka babal'atuuf hojiilee eegalan cimsanii ittifufsiisuu qabu.

Natsaannat Taaddasaatiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001817131
Har'a/TodayHar'a/Today3046
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3589
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week7711
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1817131

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.