“Jaarmiyaa Oromoo cimaa tokko ijaaruuf kutannoon qabnu olaanaadha” - Obbo Leencoo Lataa Featured

12 Jun 2018

Addi Dimokraatawaa Oromoo (ADOn) Obbo Leencoo Lataatiin ogganamu eddii hundaa'ee waggoota muraasa lakkoofsiseera. Addichi waggoota kanneen keessatti qabsoo dimokraatawaa gochuuf tattaaffii olaanaa taasisaa akka tureefi jiruudha waltajiilee adda addaarratti ibsamaa kan jiru.

Tattaaffii karaa dimokraatawaa qabsaa'uuf taasisaa tureen haalli Itoophiyaa keessa ture mijataa ta’uu dhabuusaatiin hanga waggaa shaniitti biyya alaa keessa socho’uun hojiisaa hojjechaa guyyaa eeggachaa tureera.

Babal’achuu sassaabdummaa kiraafi rakkoo bulchiinsa gaarii waliin walqabatee haalli biyyittii waggoota sadiif raafama siyaasaa keessa kan ture yoo ta’u, haaromsa gadi fagoo taasifamaa tureen haalli mijataan ummata fayyadamaa taasisuufii paartiilee morkattootaa hawwatu karaa mootummaa diriiruusaan yeroo ammaatti biyyaatti deebi'ee karaa nagaatiin qabsaa'uuf tattaaffii taasisaa jira.

Gaafdeebii Gaazexaan Gaazexaan Bariisaa haala yeroo ammaa jilli ADO Obbo Leencoo Lataatiin durfamuufi gara Itoophiyaa dhuferratti miseensa Koree Raawwachiistuu Hojiifi Ittigaafatamaa Dhimma Jaarmayaafi Dubbii Himaa Jaarmayaa ADO, Doktar Bayaan Huseen Asoobaa waliin taasise akka armaan gadiitti dhiyaateera.

Bariisaa: Anaa dhufu! Baga gara biyya dhaloota keessaniitti deebitan! Erga biyyaa baatanii waggoota meeqa lakkoofsistan?

Doktar Bayaan: Baga nagaan nu eegdan! Erga dachee Oromiyaarraa fagaadhee waggoota 33 lakkoofsiseera. Kunoo guyyaan geenyaan har’a biyyatti deebi'eera. Aarris baasneerra.

Bariisaa: Isinis ta’e jilli keessan dur qabsoo hidhannoo ABO waliin turtan yeroo ammaa ammoo karaa dimokraatawaa qabsaahuuf maqaa ADOtiinn socho’aa jirtuutii ADOn yoom hundaa'e? Kaayyoon dhufuu keessaniis maalinni?

Doktar Bayaan: Erga maqaa ADOn qabsoo dimokiraatawaa eegallee waggoota shan lakkoofsisneerr. Haata’uutii kanaan dura gara biyyaatti dhufnee qabsoo keenya karaa dimokratawaan geggeessuuf haalli mijataan hinturre. Amma ammoo waamicha Itoophiyaa paartiilee maorkattootaatiif taasiseen dhufneerra.

Bariisaa: Gara Itoophiyaatitti wayita dhuftan maal galaaffatataniiti? Mootummaa Itoophiyaa wajjin akkamiin hojjettu?

Doktar Bayaan: Wanni addi keenya qabatee socho’u qabsoo sabdaneessaa Itoophiyaa keessatti daa’imummaarra jiru kana daran cimsuuf karaa dimokiraatawaa ta’een qabsaa'uuf kaayyeffannee sochoona.

Inni lammaffaan qabsoon keenya qabsoo hidhannoorraa bilisa ta’eefi karaa nagaa taasifamuudha.

Inni sadaffaan qabsoo dimokraatawaan taasisnu ija godhachuu kan danda'u biyya keessatti yoo qabsoofne ta’uu hubannee yeroo ammaa mootummaa Itoophiyaa waliin haasa’aa jirra.

Bariisaa: Simannaa mootummaa Itoophiyaatiin isiniif taasifame akkamiin ibsitu?

Doktar Bayaan: Itti gammadneerra. Fuuldurattis haala amma jalqabame kanaan yoo hojjetan jijjiiramni dhufuu danda'a.

Bariisaa: Paartiilee Oormoos ta'ee kanneen biroo wajjin hojjechuuf paartiin keessan hammam qophiidha?

Doktar Bayaan: Dhimmichi dhimma biyyaa hanga ta’etti kanneen nu waliin hojjechuuf fedhii qaban wajjin qindoofnee hojjechuuf duubatti hinjennu. Kana malees jaarmaayaalee Oromoo bakka bu’uun qabsaa'aa jiran waliin hiriirree jaarmiyaa Oromoo cimaa tokko ijaaruuf kutannoon qabnu olaanaadha.

Bariisaa: Biyya keessan akkamiin ilaaltaniree?

Doktar Bayaan: Kkkkkk biyya reefu seenna waan ta'eef sirriitti hinilaalle. Finfinneetti ummanni baay'ateera. Magaallattiinis jijjiiramteetti. Isa hafe ammoo xiqqoo turree itti deebina.

Bariisaa: Bulchiinsa haaromsaa kana akkamiin madaaltan mee?

Doktar Bayaaan: Jajjabeessaadha. Sochiin jalqabame kun cimee yoo ittifufe morkattootaafis ta’e hawaasa biyyattiif ijaarsi dimokraasii sabdaneessaa qabatamaan lafa qabachuu danda'a. Fedhiin keenyas kun akka dhugoomuudha.

Bariisaa: Yeroo keessan aarsaa gochuun gaafdeebii nuwaliin taasistaniif galatoomaa!

Doktar Bayaan: Gaazexaan Bariisaa seena qabeettiidha. Sochii taasisaa jirtan cimsaa ittifufaa. Ija ummataa ta’aa, horaa bulaa!

Waasihuun TakileetiinMiidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001817152
Har'a/TodayHar'a/Today3067
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3589
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week7732
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1817152

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.