Gibirri (taaksiin) tooftaa mootummaan seeraafi danbiirratti hundaa'ee ummataafi dhaabbileerraa galii itti walitti qabee deebisee misooma biyyaatiif oolchuudha. Gibirri kallattii, alkallattiifi…
Doktar Abiyyi Ahmad Ministira Muummee Mootummaa Rippablikii Federaalawaa Dimokraatawaa Itoophiyaa ta’uun Bitooteessa 24 bara 2010 erga moggaafamanii kaasanii hojiilee guguddoo…
Hidhi Guddicha Haaromsa Itoophiyaa otoo maqaa kana hinqabaatiin dura, "Hidha Miliniyeemii" jedhamuun Bitootessa 24 bara 2003 ministira muummee biyyattii wayita…
Oduuwwan ijoon tibbana qalbii ummata biyyattii guutummaatti dhormatanii turaniifi xiyyeeffannaa miidiyaalee addaaddaa biyyaa keenyaa turan keessaa tokko waa'ee filannaa dura…
Maalummaa, faayidaa nyaataafi dhugaatii isa beela'eefi dheebotetu beeka;hubatas. Kan uffataa ammoo isa daareefi qorraan gubatetu dafee hubata.Kana ka'umsa godhachuun gara…
Torban kana keessa ministiroonni dhimma alaa biyyoota sadii Itoophiyaa daawwataa jiru. Kunneenis, Reeksi Telersan kan Ameerikaa, Sargeeyi Laaviroov kan Ruusiyaafi…
Waggaa 122 dura wayita Xaaliyaaniin Itoophiyaa humnaan weeraruuf yaalte sabootni biyyattii marti addaddummaa amnatii, gosaa, siyaasaafi ilaalchaa qaban boodatti dhiisuun…
Akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa haala nagaa dhabuu biyyattiirraa ka'uun waggaa tokko dura haaromsa gadi fagoo taasisuun hanqinoota jiran furee hojjechuuf…
Mootummaan waggaa darbe irraa eegalee haaromsa gadi fagoo taasisuudhaan rakkoolee hawaas-dinagdee, siyaasaa, bulchiinsa gaariifi sassaabdummaa kiraan walqabatanii mul'achaa turan furuu…
Biyyi tokko karoora guddinaa baafatte fiixaan baasuu kan dandeessu yoo hirmaannaan lammiilee qixa hundaan jiraatedha. Kutaaleen hawaasaa daa'imman irraa kaasee…
Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaafi Itoophiyaa ta'uurra darbee teessoo Gamtaa Afrikaa ta'uusheetiin walga'iiwwaniifi yaa'iiwwan idil addunyaafi ardittii addaddaa ni adeemsiifti. Kanneen…
Wantoota bu'uuraa, dhala namaa lubbuudhaan jiraachuuf barbaachisaniifi murteessoo ta'an keessaa nageenyi isa angafa. Nageenyi jirruufi jireenya dhala namaa keessatti qooda…
Itoophiyaa hiyyummaafi boodatti hafummaa keessaa ba’uuf tattaafachaa jirtutti baajanni waggaa waggaadhaan ramadamuufi qabeenyi biroon sirnaan ogganamuufi hojii hojiirra ooluun daran…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001136449
Har'a/TodayHar'a/Today3790
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday6436
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week31925
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1136449

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.