Walga'iin wajjummaa Manneen Marii Bakka Bu’oota Ummataafi Federeeshinii 5fa, bara hojii 3fa Wixata darbe haasaa kallattii xiyyeeffannaa mootummaa agarsiisu, pirezidaantiin…
Bara mootii gonfoo keessa mootii Abbaa Jifaar ilmisanii alaa ol seennaan, kursii isaaniirraa ol ka'anii, “Nooruu ilma koo” jennaan namoonni…
Itoophiyaan qabeenya uumamaatiin badhaatuu ta'uusheetiin bakkeewwan hawwata turistii hedduu qabdi. Kana malees hojiilee namtolchee hawwata turistii ta'aniinis badhaatudha. Haata'u malee…
Jireenya dhala namaa keessatti gaddiifi gammachuun, yaaddoofi yaaddoo keessaa ba'uun, boo'uufi kolfuun walumaagalatti faallaan waa lamaa kan mudatudha. Muuxannoorraa akka…
Akka ragaaleen qorannoo waggoota muraasa dura adeemsifamanii ibsanitti Itoophiyaan qabeenya bishaanii meetirik kuubii biliyoona 122 kan qabdu yoo ta'u, kana…
Barkumeen biyya keenyaa edda kabajamee waggaa 10 guuteera. Waggaa kurnaffaa barkumeefi bara haaraa keenya eegaluuf guyyaa lama qofatu nu hafa.…
Biyyi keenya waraana waliinii waggaa dheeraa lakkoofsise keessaa baatee nagaa mirkaneeffachuudhaan misooma saffisaa lammiin marti sadarkaalee hundatti argamu irraa fayyadamuu…
Barreeffamoonni hedduun tola ooltummaa yaadrimee gargaartuu ta’uu ('altruism') jedhu waliin walqabsiisu. Gargaartuu ta’uun namoota deeggaruu, fayyaduufi tajaajiluu ilaala. Haala kanaan…
Waan maraafuu inni jalqabaafi dhumaa nagaa amansiisaan jiraachuusaati. Nagaan yoo jiraate bobba'anii galuunis, bobbaafatanii galfachuunis ni danda'ama. Wanneen nagaa biyyaa…
Biyyi keenya nagaafi misoomaaf dursa kennuun jireenya ummataa ishee fooyyessuufi dinagdee isii guddisuuf sochii cimaa taasisuurratti argamti. Sochiishii kanaafis adduunyaan…
Malaammaltummaan gufuu isa guddaadha. Gochii kun irratti duulamuudhaa baannaan misoomni malammaaltummaadhaan nyaatamee adeemsa keessa kufuun isaa hinoolu. Balaa akkasiirraa biyya…
Karoora qabame tokko guutummaatti galmaan ga'uun kan danda'amu bajata karoorichaaf qabame haalaan hojiirra oolchuun yoo danda'ame akka ta'e maraafuu ifaadha.…
Tajaajilli abbagaar (“ombudsman”) ALA bara 1809 Siwiidinitti kan eegalame yoo ta'u, wayita sana waldhabdee sirna mootiifi lammiilee gidduutti uumame akkasumas…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000609820
Har'a/TodayHar'a/Today5152
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday2754
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week15336
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month56551
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days609820

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.