Dhimmoota tokkummaafi waliigaltee biyyaleesaa uuman hedduu keessaa Hidhi Haaromsa Guddicha Itoophiyaa isa tokko. Ijaarsi Hidha Haaromsaa kun rakkoo hir'ina humna…
Oromoon mammaaksa kana yoo mammaaku namni waliigaltee dhabe alatti walbaasa, Diinaaf dabarsee walkenna, gooliidhaaf daandii bana. Qaawwa kanaan ammoo nagaafi…
Biyyi keenya imaammataafi tarsiimoo misoomaa baafattee hojiirra oolchuun guddina walitti fufaa mul'isuu edda eegaltee ooltee bulteetti. Guddina kana keessatti hawaasni…
Itoophiyaan hojiilee gurguddoo fuulduratti ishee eeggatan injifannoon ba'uuf gama maraan of qopheessuurratti argamti. Hojiiwwan bara Karoora Guddinaafi Tiraanisformeeshinii Jalqabaa keessatti…
Horsiisee bultoota daandii misoomaarra hiriirisuuf kallattii nageenyaa, dimokaraasiifi misoomaa waggoota 25nan darban keessaa uumammeen jireenyi horsiisee bultootaafi gariin horsiisee bultootaa…
Omishaafi omishtummaa qonnaa biyya keenyaa mirkaneessuuf karoorawwan misoomaa qabiyyeedhaanis ta'e hojiidhaan mul'ata misooma magariisaa wajjin akka simatu gochuuf misooma sululaafi…
Biyyi keenya imaammataafi tarsiimoo mootummaan wixineesseen durfamtee guddina ittifufiinsa qabu galmeessisuun maqaashee beelaan xuraa'ee ture gara abbaa misooma saffisaatti eddii…
Biyyi keenya rakkoolee akka hiyyummaa, dhibee dadarboofi ongee irra dedeebiidhaan ummatashee mudatan dhabamsiisuuf imaammatawwaniifi tarsimoowwan misoomaawaa baafattee sochoo'uu edda egaltee…
Biyyi keenya gama damee hawaas-dinagdeefi siyaasaatiin guddina abdii qabeessa galmeesuurratti argamti. Guddinni hawaas-dinagdee saffisaa jiraachuunsaa qabatamaan mul'ata. Gama kanaan guddinni…
Heerri Mootummaa Sadaasa 29 bara 1987 ragga'e seenaa Saboota, Sabalammootaafi Ummattoota biyya keenyaa keessatti iddoo guddaa kan qabuudha. Kunis kan…
Akka yaada ammayyaawaa yeroo ammaatti aadaan akka humna misooma tokkootti ilaalama. Kanaafuu aadaawwan keenya misooma biyyaa waliin qindeessuun misoomaaf oolchuun…
Hojiin misooma qonnaa biyya keenyaa ooyiruu qotee bulaa addaan ciccite irratti kan eegalameedha. Hojjimaanni kunis misooma qonnaa keessatti baroota hedduu…
Paartileen siyaasaa biyya keenya keessatti ijaaramanii karaa seera qabeesa ta'een socho'an hedduudha. Kunis kan ta'eef Heera biyyi keenya ittiin bultu…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000315721
Har'a/TodayHar'a/Today17
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday979
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week4295
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month42057
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days315721

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.