Akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa haala nagaa dhabuu biyyattiirraa ka'uun waggaa tokko dura haaromsa gadi fagoo taasisuun hanqinoota jiran furee hojjechuuf…
Mootummaan waggaa darbe irraa eegalee haaromsa gadi fagoo taasisuudhaan rakkoolee hawaas-dinagdee, siyaasaa, bulchiinsa gaariifi sassaabdummaa kiraan walqabatanii mul'achaa turan furuu…
Biyyi tokko karoora guddinaa baafatte fiixaan baasuu kan dandeessu yoo hirmaannaan lammiilee qixa hundaan jiraatedha. Kutaaleen hawaasaa daa'imman irraa kaasee…
Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaafi Itoophiyaa ta'uurra darbee teessoo Gamtaa Afrikaa ta'uusheetiin walga'iiwwaniifi yaa'iiwwan idil addunyaafi ardittii addaddaa ni adeemsiifti. Kanneen…
Wantoota bu'uuraa, dhala namaa lubbuudhaan jiraachuuf barbaachisaniifi murteessoo ta'an keessaa nageenyi isa angafa. Nageenyi jirruufi jireenya dhala namaa keessatti qooda…
Itoophiyaa hiyyummaafi boodatti hafummaa keessaa ba’uuf tattaafachaa jirtutti baajanni waggaa waggaadhaan ramadamuufi qabeenyi biroon sirnaan ogganamuufi hojii hojiirra ooluun daran…
Guddina si'aayaa waggoota 26n darbanitti biyya keenyatti galmaa'een gama dinagdee, hawaasummaafi siyaasaatiin jireenya hawaasichaa qofa otoo hintaane maqaa ummata addunyaa…
Bu'aan misooma dinagdeefi hawaasummaarraa argamu babal'ina carraa hojiifi haala jireenyaa lammiileetiin ibsa. Keessumaa gama dargaggootaaf carraa hojii uumuutiin xiyyeeffannaan addaa…
Saboonni, sablammoonniifi ummatoonni 76 kan keessa jiraatan Itoophiyaatti sirmi mootummaa alwaalta'aan (federaalawaa) eddii hojiirra oole waggoota kurnan sadii hinceene. Sirni…
Itoophiyaan biyya seenaan, afaan, aadaafi duudhaan sabootaaf, sablammiileefi ummatashii awwaalamee hiyyummaafi boodatti hafummaan man'ee irratti ijaattatee turte ta'uun yaadannoo yeroo…
Waggaa 23n har'aa, dhuma ji'a Sadaasaatti lammiileen biyyattii marti bakka buutotasaanii fedhii ofiitiin filatanii Finfinneetti ergan. Namoonni bakka bu'ummaan argamanis…
Karoorri Guddinaafi Tiraanisformeeshinii lammaffaan waggaa shaniif hojiirra oolaa jiru eddii ragga'ee hojiitti seenamee waggaa sadaffaa keessa kan jiru yoo ta'u,…
Baatii darberraa kaasee sababa walitti bu'iinsa daangaatiin rakkooleen nageenyaa kutaalee biyyattii keessatti uumamuunsaanii ni yaadatama. Walitti bu’iinsawwan kanaanis lubbuun lammiilee…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000902391
Har'a/TodayHar'a/Today300
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1293
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week3183
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month25279
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days902391

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.