Barreeffamoonni hedduun tola ooltummaa yaadrimee gargaartuu ta’uu ('altruism') jedhu waliin walqabsiisu. Gargaartuu ta’uun namoota deeggaruu, fayyaduufi tajaajiluu ilaala. Haala kanaan…
Waan maraafuu inni jalqabaafi dhumaa nagaa amansiisaan jiraachuusaati. Nagaan yoo jiraate bobba'anii galuunis, bobbaafatanii galfachuunis ni danda'ama. Wanneen nagaa biyyaa…
Biyyi keenya nagaafi misoomaaf dursa kennuun jireenya ummataa ishee fooyyessuufi dinagdee isii guddisuuf sochii cimaa taasisuurratti argamti. Sochiishii kanaafis adduunyaan…
Malaammaltummaan gufuu isa guddaadha. Gochii kun irratti duulamuudhaa baannaan misoomni malammaaltummaadhaan nyaatamee adeemsa keessa kufuun isaa hinoolu. Balaa akkasiirraa biyya…
Karoora qabame tokko guutummaatti galmaan ga'uun kan danda'amu bajata karoorichaaf qabame haalaan hojiirra oolchuun yoo danda'ame akka ta'e maraafuu ifaadha.…
Tajaajilli abbagaar (“ombudsman”) ALA bara 1809 Siwiidinitti kan eegalame yoo ta'u, wayita sana waldhabdee sirna mootiifi lammiilee gidduutti uumame akkasumas…
Sagantaan misooma paarkota industirii sassaabdummaa kiraa itti fayyadama lafaarratti mul'atu hambisuuf, rakkoolee lojistiksiifi tajaajila gumurukii dhabamsiisuuf, misoomawwan bu'uuraa guutuudhaan invastimantoonni…
Manni hojii odiitii federaalaa aangoo labsiidhaan kennameef irratti hundaa'uun waggaa waggaadhaan gabaasa odiitii waajjiraalee mootummaafi dhaabbilee adda addaa Mana Marii…
Biyyoonni addunyaa durirraa kaasee sirnoota bulchiinsaa gara garaatiin bulaa kan turan yoo ta'u, sirnoonni kanneenis iddoowwan saditti qoodamu, bulchiinsa mootumaa…
Guyyaan Daa'imman Afrikaa gaafii mirgaa afaan ofiitiin barachuu barattoonni Afrikaa Kibbaa, Magaalaa Siweettootti ALA bara 1976 kaasan sababeeffachuun miidhaa sirni…
Dhimmoota tokkummaafi waliigaltee biyyaleesaa uuman hedduu keessaa Hidhi Haaromsa Guddicha Itoophiyaa isa tokko. Ijaarsi Hidha Haaromsaa kun rakkoo hir'ina humna…
Oromoon mammaaksa kana yoo mammaaku namni waliigaltee dhabe alatti walbaasa, Diinaaf dabarsee walkenna, gooliidhaaf daandii bana. Qaawwa kanaan ammoo nagaafi…
Biyyi keenya imaammataafi tarsiimoo misoomaa baafattee hojiirra oolchuun guddina walitti fufaa mul'isuu edda eegaltee ooltee bulteetti. Guddina kana keessatti hawaasni…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000476013
Har'a/TodayHar'a/Today401
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1368
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week8779
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month22114
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days476013

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.