Sagantaan misooma paarkota industirii sassaabdummaa kiraa itti fayyadama lafaarratti mul'atu hambisuuf, rakkoolee lojistiksiifi tajaajila gumurukii dhabamsiisuuf, misoomawwan bu'uuraa guutuudhaan invastimantoonni…
Manni hojii odiitii federaalaa aangoo labsiidhaan kennameef irratti hundaa'uun waggaa waggaadhaan gabaasa odiitii waajjiraalee mootummaafi dhaabbilee adda addaa Mana Marii…
Biyyoonni addunyaa durirraa kaasee sirnoota bulchiinsaa gara garaatiin bulaa kan turan yoo ta'u, sirnoonni kanneenis iddoowwan saditti qoodamu, bulchiinsa mootumaa…
Guyyaan Daa'imman Afrikaa gaafii mirgaa afaan ofiitiin barachuu barattoonni Afrikaa Kibbaa, Magaalaa Siweettootti ALA bara 1976 kaasan sababeeffachuun miidhaa sirni…
Dhimmoota tokkummaafi waliigaltee biyyaleesaa uuman hedduu keessaa Hidhi Haaromsa Guddicha Itoophiyaa isa tokko. Ijaarsi Hidha Haaromsaa kun rakkoo hir'ina humna…
Oromoon mammaaksa kana yoo mammaaku namni waliigaltee dhabe alatti walbaasa, Diinaaf dabarsee walkenna, gooliidhaaf daandii bana. Qaawwa kanaan ammoo nagaafi…
Biyyi keenya imaammataafi tarsiimoo misoomaa baafattee hojiirra oolchuun guddina walitti fufaa mul'isuu edda eegaltee ooltee bulteetti. Guddina kana keessatti hawaasni…
Itoophiyaan hojiilee gurguddoo fuulduratti ishee eeggatan injifannoon ba'uuf gama maraan of qopheessuurratti argamti. Hojiiwwan bara Karoora Guddinaafi Tiraanisformeeshinii Jalqabaa keessatti…
Horsiisee bultoota daandii misoomaarra hiriirisuuf kallattii nageenyaa, dimokaraasiifi misoomaa waggoota 25nan darban keessaa uumammeen jireenyi horsiisee bultootaafi gariin horsiisee bultootaa…
Omishaafi omishtummaa qonnaa biyya keenyaa mirkaneessuuf karoorawwan misoomaa qabiyyeedhaanis ta'e hojiidhaan mul'ata misooma magariisaa wajjin akka simatu gochuuf misooma sululaafi…
Biyyi keenya imaammataafi tarsiimoo mootummaan wixineesseen durfamtee guddina ittifufiinsa qabu galmeessisuun maqaashee beelaan xuraa'ee ture gara abbaa misooma saffisaatti eddii…
Biyyi keenya rakkoolee akka hiyyummaa, dhibee dadarboofi ongee irra dedeebiidhaan ummatashee mudatan dhabamsiisuuf imaammatawwaniifi tarsimoowwan misoomaawaa baafattee sochoo'uu edda egaltee…
Biyyi keenya gama damee hawaas-dinagdeefi siyaasaatiin guddina abdii qabeessa galmeesuurratti argamti. Guddinni hawaas-dinagdee saffisaa jiraachuunsaa qabatamaan mul'ata. Gama kanaan guddinni…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000418591
Har'a/TodayHar'a/Today1396
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1298
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week4575
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month32940
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days418591

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.