Biyyoonni ollaa lamaan afaan, aadaafi duudhaalee walfakkaatoo biroo waliin qooddatan, Itoophiyaafi Eertiraan waggoota 27 darbaniif guutummaatti nagaa argatanii hinbeekan. Hanga…
Heerri Mootummaa RFDI, keeyyanni 44 mata duree mirga nageenya naannawaa jedhu, keeyyata xiqqoo 1 jalatti “Namoonni hundumtuu naannawa qulqulluufi fayyaqabeessa…
Gibirri (taaksiin) tooftaa mootummaan seeraafi danbiirratti hundaa'ee ummataafi dhaabbileerraa galii itti walitti qabee deebisee misooma biyyaatiif oolchuudha. Gibirri kallattii, alkallattiifi…
Doktar Abiyyi Ahmad Ministira Muummee Mootummaa Rippablikii Federaalawaa Dimokraatawaa Itoophiyaa ta’uun Bitooteessa 24 bara 2010 erga moggaafamanii kaasanii hojiilee guguddoo…
Hidhi Guddicha Haaromsa Itoophiyaa otoo maqaa kana hinqabaatiin dura, "Hidha Miliniyeemii" jedhamuun Bitootessa 24 bara 2003 ministira muummee biyyattii wayita…
Oduuwwan ijoon tibbana qalbii ummata biyyattii guutummaatti dhormatanii turaniifi xiyyeeffannaa miidiyaalee addaaddaa biyyaa keenyaa turan keessaa tokko waa'ee filannaa dura…
Maalummaa, faayidaa nyaataafi dhugaatii isa beela'eefi dheebotetu beeka;hubatas. Kan uffataa ammoo isa daareefi qorraan gubatetu dafee hubata.Kana ka'umsa godhachuun gara…
Torban kana keessa ministiroonni dhimma alaa biyyoota sadii Itoophiyaa daawwataa jiru. Kunneenis, Reeksi Telersan kan Ameerikaa, Sargeeyi Laaviroov kan Ruusiyaafi…
Waggaa 122 dura wayita Xaaliyaaniin Itoophiyaa humnaan weeraruuf yaalte sabootni biyyattii marti addaddummaa amnatii, gosaa, siyaasaafi ilaalchaa qaban boodatti dhiisuun…
Akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaa haala nagaa dhabuu biyyattiirraa ka'uun waggaa tokko dura haaromsa gadi fagoo taasisuun hanqinoota jiran furee hojjechuuf…
Mootummaan waggaa darbe irraa eegalee haaromsa gadi fagoo taasisuudhaan rakkoolee hawaas-dinagdee, siyaasaa, bulchiinsa gaariifi sassaabdummaa kiraan walqabatanii mul'achaa turan furuu…
Biyyi tokko karoora guddinaa baafatte fiixaan baasuu kan dandeessu yoo hirmaannaan lammiilee qixa hundaan jiraatedha. Kutaaleen hawaasaa daa'imman irraa kaasee…
Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaafi Itoophiyaa ta'uurra darbee teessoo Gamtaa Afrikaa ta'uusheetiin walga'iiwwaniifi yaa'iiwwan idil addunyaafi ardittii addaddaa ni adeemsiifti. Kanneen…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001448065
Har'a/TodayHar'a/Today7335
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday8690
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week23285
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1448065

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.