Walii abboomamnee nagaa keenya haa gabbifnu

06 Oct 2017

Bara mootii gonfoo keessa mootii Abbaa Jifaar ilmisanii alaa ol seennaan, kursii isaaniirraa ol ka'anii, “Nooruu ilma koo” jennaan namoonni yeroo kana isaan waliin turan, “Maali Abbaa Jifaar ilma keessaniif nooruu kaatuu? jedhaniin. Isaanis “Eeyyee! Yaa fira koo, ulfinni manaa ka'a. Isin martuu kana hubachuu qabdu jedhanii deebisan jedhama.

Eeyyee, deebiin mootii Abbaa Jifaar kun kaleessa qofa utuu hinta'iin har'as boris sirriifi bara tarkaanfatuudha. Jechamni kun akka biyyaattis ta'e naannoofi maatiitti yoo fudhatame dhugaa guddaa of keessaa qaba. Fakkeenyaaf Oromoon maatii tokko ykn qomoo tokko. Maatiin kun ykn qomoon kun utuu nama biraarraa kabaja hineeggatin dura ofirraa, walirraa kabaja argachuu qaba.

Kanaafuu walkabajuufi walii abboomamuun akkanumas nagaan ummanni Oromoo Irreecha dheengaddaa irratti mul'ise baay'ee kan nama ajaa'ibsiisuufi kan nama gammachiisuudha. Maddi nagaa kanaa kabaja ummanni Oromoo waliif taasiserraa kan maddeedha. Kan kana na jechisiise Irreecha baranaarratti haala haaraadhaan nagaqabeessummaan ayyaanichaa kan mirkanaa'e foolleewwan ilmaan sabichaa keessaa babahaniifi leenjii abbootii Gadaatiin kennameefiin ta'uusaati.

Dargaggoonni biroo marti seeraafi sirna irreeffannaatiif akkanumas abbootii Gadaafi foolleewwaniif kabaja kennuun nagaadhaan irreeffatanii sirbanii, shubbisanii gara mana ofiitti deebi'aniiru.

Gocha kanas alnaamusummaa bara darbe abbootii Gadaa harkaa maayikii fudhatanii miira hintaaneen fedhii ofii ibsachuuf yaalmeefi sababa kanaanis lubbuu lammiilee haala suukaneessaadhaan darbeen walcinaatti yoo ilaalamu kan baranaa kan jajamuufi leellifamuu qabuudha.

Gama Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiinis Irreechi dirree ayyaanni itti kabajamuufi uumaaf galanni itti galfamu ta'uu qaba jechuun sochiin siyaasaa kamuu akka hintaasifamneefi hidhattoonnis naannawa ayyaanichi itti kabajamurraa akka fagaatan taasisuudhaan qophiin taasise akkasumas gochi inni hojiidhaan mul'ise abboommii ummatichaafi abbootii Gadaatiif qabu kan itti mul'iseedha.

Gama biraatiin garuu namoonni tasgabbii ayyaanichaa booressuuf jalqabarraa kaasee kaayyoo qaban faallaa kallattii mootummaan naannichaa kaa'een ala dhaadannoofi mallattoo siyaasasaanii mul'isuu dhageessisuuf yaalii akka taasisan hubachuun danda'ameera.

Gochi duudhaa ayyaana Irreechaatiin ala ta'e akkanaa akka hinlammeeffamneefis abbootiin Gadaa caalaatti cimanii hojjechuu qabu. Dirreen Irreechaa dirree uumaaf galanni itti galfamu malee dirree dorgommii siyaasaa waan hintaaneef.

Maalumaafuu obsaafi kabaja taasifameen gochi gama maraanuu ayyaana Irreechaa dheengaddaaratti taasifame kan tokkummaa, waldhaggeeffachuufi walkabajuu ummata Oromoo ifatti mul'iseedha.

Duudhaan akkanaa nagaa mirkaneessuun gaarii ofii mul'isanii akka addunyaan daaw'atuufi dinqisiifatu taasisuu galii naannoofi biyyaa gabbisuudhaan, bu'aa dinagdee biyyaatiif qooda guddaa qaba.

Yoo kun ta'uu baate ergama warra addaan nu facaasanii yaad-sammuu keenya cabsanii akka qaanofneetti akka jiraannu fedhanii kan guunnu ta'e, sirni irreeffannaa gara waltajjii walsaamuu, maayikii walharkaa butuu, ulfina abbootii Gadaa xinneessuu keessa seenna. Kanaan ammoo kan gammadan warra gaarii sabichaa hinfeene, warra sirni federaalizimiii akka dhabamu barbaadan, warra aadaafi eenyummaa sabootaa, sablammootaafi ummatootaatti qucarsuufi dhabamsiisuu barbaadan qofa.

Isaan kana gammachiisuun ammoo ergama ummata Oromoo miti. Ummanni Oromoo ummata walqixxummaa sabaafi sablammiitti amanuudha. Ummata aadaasaa kabajatee, mul'isee kan warra biroos ilaalee dinqisiifatuudha. Duudhaa gaarii isaa kana biyya irra darbee addunyaatti mul'isuuf sochiisaa kamuu keessatti nagaadhaaf adda durummaan hojjechuudhaani.

Nagaan ammoo kan uumamu jalqaba walkabajuun, walii abboomamuun aadaa sirnaafi duudhaa ofii haala abbootiin duraan ittiin gaggeeffataa turan utuu hinhaphisiin hojjiirra oolchuudhaani. Lammaffaarratti aadaa, sirnaafi duudhaa warra birootiifis kabaja barbaachisu kennuudhaani. Kanaafuu walii abboomamnee nagaa keenya haa gabbifnu.

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001625563
Har'a/TodayHar'a/Today6238
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday6404
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week33768
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1625563

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.