Mala dhiibbaa dhiigaa to’achuun ittiin danda’amu Featured

13 Oct 2015

Namonni yeroo baay'ee waan itti minyaa'eefi itti toleef nyaata malee dhiibbaa irraan ga'u maal akka ta'e  sirriitti hinhubatan ta'a.  Kana irraa ka'uunis baay'inaa keenya yeroo rakkoo fayyaatif saaxilamnutu jira.  Ogeessoonni fayyaa garuu gochi akkanaa fayyaa irratti dhiibbaa olaanaa fiduu waan danda'uuf cimsanii balaaleeffatu. Keessumaa nyaatawwan mi’aayaniifi cooma hedduu qaban miidhaan qaban olaanaa  jedhu. Nyaatawwan kanneen baay’isanii nyaachuun dhibeewwan sukkaaraa,  onnee, kaleefi, dhiibbaa dhiigaa akkasumas dhiphina ol’aanaadhaaf akka nama saaxilan dubbatu. Rakkoolee fayyaa kanneen maqsuuf nyaatawwan kanneen yeroo hunda nyaachuu dhiisuun, sochii qaamaa taasiisuuniifi ogeessa fayyaa wajjin maria’chuun ammoo fala akka ta’e kaa'u. Kana malees soorata mana keessatti qophaa’uun dhukkubota kana fayyisuun akka danda'amu ibsu. Dhiibbaa dhiigaa sababoota irranatti eeraman uumamu ittisuufis wantoota armaan gadii qopheeffachuun of wal'aanuun ni danda'ama. Wantoota barbaachisan - Loomii Afur - Qullubbii adii afur - Bishaan danfaa leetirii sadii Haala ittiin qophaa’u Qullubbii adii sirritti quncisuun qopheessuu, itti aansuun loomii sirritti dhiquun dalga muruu. Kana booda loomiifi qullubbii adii qophaa’e bishaan danfe keessatti naquun sirritti qadaaduufi waan walitti makame kana guyyoota sadiif firijii keessa kaa’uu. Itti fufuun hamma barbaachisuu firiijii keessaa baasuun fayyadamuu. Guyyaatti  ganama, guyyaafi galgala falaa'ana tokko tokko fayyadamu. Yommuu qaamni keenya walbaru ammoo fal'aana tokkoo ol fayyadamuun ni danda'ama. Wayita kana taasifamu garuu wanti walitti makamee qophaa’e kun hanga dhumutti firiijii keessaa ba’uu hin qabu. Wal’aansi mana keessaa kun guyyoota afurtamaaf waggaatti al tokko akka ta’u gochuun rakkoo hidda dhiigaa keenya keeessa jiru akka wal’aannuufi dhiibbaa dhigaa to'annuuf nu gargaara. Kuufama coomaa maqsuudhaaniifi hir’isuudhaan dhiibbaa dhiigaa hir’isuun akka danda’amus ni himu.

Saamraawit Girmaatiin

Maddi:healthylifeland.com 

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001635848
Har'a/TodayHar'a/Today3989
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday6263
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week44053
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1635848

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.