Dhaloota Kiristoos Dura bara 1491fi 1017 biyyootni kanneen akka Roomaa, Faransaayi, Baabiloon, Misiriifi Chaayinaa baay'ina ummatasaanii beekuuf, lakkaawwii ummataa fayyadamaa…
Mootummaan qaala'ina gatii to'achuuf meeshaalee bu'uuraa kanneen akka shukkaaraa, daakuu qamadiifi zayitaa gatii madaalawaan ummataaf akka dhiyaatan taasisaa jira. Daldaltoonni…
Walfalmii foddaan haabanamuufi hinbanaminii konkolaataa keessatti ka'u, mallattoolee dhibee 'TB' faalamaa dhibechaarratti mul'atuufi walfalmii maatii gidduutti ka'u takka utaalloodha takka…
Bal’ina dachee Itoophiyaa iskuweer kaare meetira miliyoona 1.2 keessaa yeroo ammaa %15 qofatu bosonaan uwwifamee argama. Faayidaa biyyittiin uwwisa xiqqaa…
Bara bajataa 2009tti lafa hektaara mil 1.9 irraa marsaa lamaan jallisiidhaan omisha kuntaala mil. 247.4 omishuuf karoorfamee, marsaa duraatiin lafa…
Quucarummaan rakkoo umrii daa'imummaa wayita sammuun namaa guddatutti (yeroo ulfaa dabalatee hanga waggaa lamaatti) nyaata madaalamaa dhabuudhaan mudatuudha. Qancarummaan daa'imanirratti…
Hanqinni roobaa, bishaaniifi nyaata beelladootaa rakkoolee gurguddoo irra deddeebiin keessumaa horsiisee bultoota mudataniidha. Rakkoolee kunneeniif kanneen biroo haala qabatamaan furuuf…
Lammiileen birmannaa hawaasa balaa ongee naannawawwan gammoojjiitti uumameef saaxilamaniif taasisaa jiran cimsanii akka ittifufan Komishiniin Hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaa gaafate.…
Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa gurmaa'ina kutaa magaalaa hojiirra oolchuuf akka jedhu beeksise. Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Aadde Adaanach Abeebee magaalattiin kutaalee…
-Komishinara invastimantii Itoophiyaa Komishinar Fitsum Araggaa Bara darbe keessa sababa jeequmsaan qabeenyawwan investimantii biyyattii hedduun kan manca'an yoo ta'u, kanaan…
Akka addunyaatti guyyoota waggaa waggaan kabajaman keessaa March-8n guyyaa dubartoota qofaaf qabamuun erga kabajamuu eegalee waggootni hedduu kan laakka'aman yemmuu…
Ilaalchi boodatti hafaan kaleessa, “Dubartiin beektuu hinqabdu, beekaa deessi malee” jedhu gumaata olaanaa dubartoonni guddinaafi qaroomina addunyaa keessatti gumaachaniin burkutaa’eera.…
Rakkoo sassaabdummaa kiraafi bulchiinsa gaarii kaleessa dheengadda biyyittii keessatti hundeesaa gadi fageeffaterraa kan ka’e fayyadamtummaan dargaggootaa osoo hinmirkanaa'in hafeera. kanaanis…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000384622
Har'a/TodayHar'a/Today140
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday687
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week180
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month35906
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days384622

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.