Balaan tiraafikii ammayyuu yaaddoo ta'uu itti fufeera Featured

18 Feb 2017

Namootni nagaa galma walga'ii keessa taa'aa turan hundi daqiiqaa muraasa keessatti yemmuu fuullisaanii tasa jijjiiramu argee, maaltu akka uumame gaafachuu barbaadus anis iddoma sana waan jiruuf wanti ana jalaa dhoksaa ta'ee isaaniif qofaatti ifa ta'e akka hinjirre ofumaa of amansiisee wanta ta'aa jiru tasgabbiidhaan hordofuu itti fufe.

Ijji namoota baay'ee imimmaaniin guutamtee bakkaa gannaa roobaaf qophaa'e fakkaata. Ammas iccitii namoota nagaadhaan taa'aa turan kanniin wanta tasa fuulasaanii jijjiire baruudhaaf bitaafi mirga ilaalus wanticha baruun naaf hinmilkoofne.

Galma walga'ichaa keessatti akka waraabbii sagaleetiif naaf mijaa'utti fuuldura taa'ee waan jiruuf iccitii gara teessoo duubaatti jiru hubachuun yeroo muraasa natti fudhate.

Boodarratti hidhii xuuxuu sagaleen gaddaa namoota galmicha keessatti argamanii yemmuu cimu lafaa ol ka'ee gara duubaatti yemmuu ilaalu namootni balaa konkolaataatiin miilasaaniifi qaamota garagaraa dhaban ba'aadhaan gara waltajjichaatti hiriiraan ol seenaa jiru.

Sababootaafi furmaata balaa tiraafikii irratti kan mari'atu sagantaan tokko dhaabbata 'Makiba Film production' fi qaamota dhimmi ilaaluun qophaa'e Kibxata Finfinnee Hoteela Giyoonitti qophaa'eerrattiidha taajjabbiin armaan olii kan uumame.

Ministir Deetaan Ministeera Geejibaa Obbo Abdiisaa Yaadataa saganticharratti haasawa taasisaniin, rakkoolee damee geejibaa furuudhaaf sochiiwwan taasifamaniin yeroo ammaa babal'inni daandiiwwanii haala gaariin adeemaa jiraachuu himanii, haalli mijataan bu'ura geejibaa kun garuu balaa tiraafikii ittisuun hafee inumaa akka dabaluuf sababa ta'aa jiraachuu dubbataniiru.

Yeroo ammaa balaan tiraafikii kun sadarkaa yaaddeessaa ta'erra ga'uu kan eeran Obbo

Abdiisaan, namni barumsaan hinjijjiiramne waan hinjirreef hojiin hubannoo uumuu bal'inaan kan barbaachisu ta'uu ibsaniiru.

Sababni guddaan balaa tiraafikiifi maddi furmaataas namuma akka ta'e kan ibsan Obbo Abdiisaan yeroon ilmi namaa wanta ofiisaatiin uumeen deebi'ee lubbuusaa dhabu akka gabaabbatuuf hawaasni biyyattii hundi irree tokkoon socho'uu akka qabus dubbataniiru.

Gaggeessaa Hojii Ittaanaan Dhaabbata 'Makiba Film Production' Obbo Masfin Ayyalaa gamasaaniitiin, yeroo ammaa rakkoo guddaa ummata biyyattii kan ta'e balaa tiraafikii hir'isuudhaaf dhaabbatichi tattaaffii cimaa taasisaa jiraachuu himanii, dokumantarii filmii dhimma kanarratti hawaasaaf hubannoo uumu qopheessanii hawaasaaf dhiheessuudhaaf qorachiisaa kan jiran ta'uus dubbataniiru.

Finfinnee qofatti waggaa waggaadhaan namootni kuma tokkoofi 700 ta'an balaa tiraafikiitiin lubbuusaanii kan dhaban ta'uu ragaaleen ni mul'isu.

Balballoommii Oduu

Bayyanaa Ibraahimiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001468335
Har'a/TodayHar'a/Today4624
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday8253
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week43555
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1468335

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.