Oromiyaatti guyyaa sabootaafi sablmaoottaatiif qophii cimaan taasifamaa jira Featured

01 Dec 2017

Jilli aadaa Oromoo guyyichaaf qophii taasisaa jira

Saboonni, sablammoonniifi ummattoonni Itoophiyaa guyyaa sanadni waliigaltee guddaan walqixxummaasaanii mirkaneesse itti ragga'e Sadaasa 29 bara 1987 waggoota 12n darbaniif waltajjii tokkotti dhufanii sirnoota adda addaatiin kabajataa turaniiru.

Guyyaan kun baranas mataduree, “Heddumminni heera keenyaan miidhage, haaromsa keenyaaf” jedhuun keessummeessummaa Bulchiina Mootummaa Naannoo Affaariin Magaalaa Samaratti torban har'aa sirna ho'aadhaan kabajama.

Qophii ayyaanichaaf gama Oromiyaatiin taasifamaa jirurratti Kibxata darbe waajjirasaaniitti addatti Gaazexaa Bariisaatiif ibsa kan kennan Daarektarri Dhimmoota Kominikeeshinii Waajjira Caffee Oromiyaa Obbo Habtaamuu Damisee akka jedhanitti, naannichatti milkaa'inaafi miidhagina guyyichaatiif tattaaffii cimaan taasifamaa tureera.

Qophii Oromiyaan hirmaannaaf taasisu maddiitti naannoleen oggaa ayyaanicha kabajuuf deeman naannicha qaxxaamuusaanii akka carraa guddaatti fudhachuun jaalala, aadaafi duudhaa Oromoo kanneen birootti agarsiisuuf xiyyeeffannaan irratti hojjetamaa jiraachuus beeksisaniiru.

Kanaafis magaalota keessummoonni keessa darban hundatti qophii addaa taasisuun kabajaafi jaalala ummanni Oromoo obboleewwansaa birootiif qabu kan agarsiifamu ta'uus Obbo Habtaamuun himaniiru.

Gareen aadaa Oromiyaa bakka bu'us shaakalliirra akka jiru ibsanii, Oromiyaarraa hirmaattonni baazaariifi agarsiisa daldalaa har'arraa eegalee geggeeffamurratti qooda fudhatanis garasitti qajeeluusaanii beeksisaniiru.

Muuxannoo bardheengaddaarraa argamerratti hundaa'uun gareen jilaa jaarsolii biyyaa, abbootii amantiifi Gadaa, dubartootaafi dargaggoota bakka bu'e gara Samaraa deemee aadaa, duudhaafi kkf irratti waljijjiirraa muuxannoo geggeessuusaas eeranii, kunis hariiroo ummatoota lamaanii cimsuu keessatti shoora olaanaa qabaata jedhaniiru.

Guyyaan sabootaafi sablammootaa maqaa gaarii naannichaa ijaaruu keessatti gumaacha olaanaa waan qabaatuuf ummanni magaalota naannichaa gareelee aadaa naannooleesaanii bakka bu'uun Oromiyaa qaxxaamuranii darbaniif haaluma barameen waan qabuun keessummeessee geggeessaa akka qabus waamicha taasisaniiru. Ho'ina ayyaanichaatiif akkasumas guyyaa Sirni Gadaa Oromoo Jaarmiyaa Saayinsii, Barumsaaafi Aadaa Dhaabbata Mootummoota Walta'aniitti (yuneeskootti) galmaa'e waggaa 1fa sababeeffachuun sagantaaleen gara garaa boru Finfinneetti kan geggeeffamu ta'uus ibsaniiru.

Ayyaanicha sababeeffachuun naannoorraa eegalee caasaalee sadarkaa sadarkaadhaan jiraniin heeraafi bu'aaleesaarratti mariiwwan kan geggeeffaman ta'uus daarektarichi himaniiru.

Gareen Waajjira Caffeefi Biiroo Industriifi Misooma Magaalaa Oromiyaarraa babahe sadii qophiin magaalonni keessummoonni keessa qaxxaamuran taasisaa jiran maal akka fakkaatu kallattii bahaa, lixaafi kibba naannichaatti imalee mil'achaa jiraachuus addeessaniiru. Mil'annaa kanaan haalli simannaafi qophiin magaalonni ayyaanichaaf taasisaa jiran daaw'atamu ta'uus beeksisaniiru.

Bu'aa ayyaanichaa eenyuyyuu caalaa kan beeku ummatuma mataasaa waan ta'eef guyyichi guyyaa heerri abbummaa aangoosaa mirkaneessee itti ragga'e sababeeffachuun kan kabajamu ta'uusaatiin iddoo olaanaatu kennamaaf” jedhanii, kanaaf guyyicha ummanni miira olaanaadhaan eega jechuun ibsaniiru.

Biiroo Aadaafi Turizimii Oromiyaatti Daarektarri Industirii Aadaafi Qindeessaan Garee Aadaa Oromoo jila ayyaana Sabootaafi Sablammootaarratti hirmaatuu Obbo, Diimaa Abarraa gamasaniin, gareen aadaa godinaalee Oromiyaa 10 keessaa babahe Magaalaa Adaamaatti qophii gochaa jiraachuu beeksisaniiru.

Gareen kun barana waan addaa qabatee dhiyaachuu baatus aadaa Oromoo waltajjicharratti dhiyeessuun shaakala gaariirra jiraachuu himanii, qophiin akkanaa aadaa Oromoo guddisuu, beeksisuufi madda galii gochuuf ni gargaara jedhaniiru.

Gareen aadaa Oromoo kun gareewwan biroo wajjin ta'uun sagantaa waggaa tokkoffaa sirni Gadaa Yuneeskootti galmaa'e sababeeffachuun boru Finfinneetti geggeeffamurratti qophiilee adda addaa ummataaf kan dhiyeessu ta'uus ibsaniiru.

Ogeessi dhimmoota kominikeeshinii waajjira Caffee Oromiyaa Obbo Camadaa Balaayis, ibsa bakka gareen kun itti argamurraa Bariisaaf kennaniin, kootaa Manni Marii Federeeshiniif naannoleef kenneen Oromiyaatti namoonni 110 filatamanii agarsiisa aadaatiif shaakalaa jiraachuu eeranii, kanneen keessaa baay'een namoota kanaan ayyaanicharratti agarsiisummaa aadaatiin hirmaatanii hinbeekne ta'uu beeksisaniiru.

Garee kana keessatti hojjettoonni mootummaa kan hinamatamne ta'uus eeranii, magaalota keessa darbanitti aadaa Oromoo agarsiisaa kan darban ta'uus himaniiru.

Balballoommii Oduu

Charinnat Hundeessaatiin

 

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001467996
Har'a/TodayHar'a/Today4285
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday8253
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week43216
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1467996

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.