Madda sassaabdummaa kiraa gogsuun hojii ijoo baranaati

01 Dec 2017

Itoophiyaan bajata bara 2010f qabatte keessaa qarshii biliyoona 230 ta'u gibira irraa sassaabuudhaaf karoorfachuushee ragaaleen ni mul'isu.

Karoora kaa'ame kana bifa guutuu ta'een milkeessuudhaaf immoo qaamni gibira sassaabuufi gibira kanfalu walitti dhihaatee hojjachuun murteessaa yemmuu ta'u, kanaanis wantoota akka rakkootti ka'an dhabamsiisuun barbaachisaadha.

Kanuma bu'uura godhachuudhaan Abbaan Taayitaa Galiiwwaniifi Gumrukii Itoophiyaa, kanfaltoota gibiraa olaanoo ta'an waliin raawwii hojii bara darbeefi karoora hojii baranaa irratti mari'ataniiru.

Rakkoowwan bara darbe abbaa taayitichaa mudatan keessaa inni guddaan sassaabdummaa kiraa ta'uu kan himan abbaa taayitichaatti Daarektarri Tajaajila Maamiltootaa Obbo Yoseef Shifarraa, rakkoolee kanneen furuu keessatti immoo galteen qaamota dhimmichi ilaalurraa argamu murteessaa ta'uu dubbataniiru.

Mariiwwan maamiltootaafi qaamota dhimmi ilaalu waliin yeroo adda addaatti taasifameen galtee argameenis rakkoolee hedduu furuun kan danda'ame ta'uusaa eeranii, hojjattootni abbaa taayitichaa hundi haaroomsa keessa akka darban taasifamuusaatiin ilaalcha tajaajilummaa horachaa dhufuusaaniis ibsaniiru.

Bara hojii eegalamettis hojjattoota haaraa eebbifaman hedduu qacaruudhaan leenjiin gahaan erga kennameefiin booda gara hojiitti bobba'uusaanii kan himan Obbo Yoseef, hojjattoota rakkoo qaban irrattis tarkaanfiin barbaachisaa ta'e fudhatamuusaa himu.

Bara bajataa eegalamettis ergama dhaabbatichaa galmaan ga'uudhaafi itti quufiinsa maamiltootaa mirkaneessuudhaaf dursi kennamee kan hojjatamu ta'uusaafi kana gochuudhaaf immoo chaartariin lammiilee bifa sirrii ta'een hojirra oolchuudhaaf, kennaa murtii itti gaafatamummaa waliin wal qabsiisuudhaan, hanqina odeeffanootiin kan ka'e tilmaama gibiraa dogongoraa hambisuudhaaf, hojii odiitii cimaa ta'e diriirsuufi tajaajila teknooloojii irratti hundaa'e kennuudhaaf karoorfamee gara hojiitti galamuu dubataniiru.

Hojmaata galii gibiraa sirrii ta'e mirkaneessuudhaaf hojiin qaama tokkon hojjatamu bu'aa fiduu kan hindandeenye ta'uu kan himan immoo Daarektarri Olaanaa Abbaa Taayitichaa Obbo Mogos Baalchaa, waltajjiin marichaas kanuma bu'uura taasifachuudhaan yeroo yeroon kan qophaa'u ta'uu ibsaniiru.

Leenjiiwwan itti fufiinsaan hojjattoota abbaa taayitichaatiif kennamaa turaniin ilaalchi sassaabdummaa kiraa hir'achaa jiraachuusaafi yeroo ammaa hojjattootni harki caalu miira tajaajiltummaa gonfachuusaaniif ibsaniiru.

Balballoommii Oduu

Bayyanaa Ibraahimiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001625363
Har'a/TodayHar'a/Today6038
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday6404
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week33568
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1625363

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.