Labsii Yeroo Hatattamaa keessatti sakatta’iinsa taasisuuf ulaagaaleen bahuusaanii ibsame Featured

10 Mar 2018
 Obbo Geetaachoo Ambaayee Obbo Geetaachoo Ambaayee

Finfinnee: Labsii Yeroo Ariifachiisaa si'a lammaffaaf labsamee jiru keessatti sakatta’iinsi manneen jireenyaafi dhaabbilee addaddaa keessatti akka taasifamuuf yoo barbaachise ulaagaaleen hojiirra ooluu qaban bahuusaanii Abbaan Alangee Federaalaa beeksise.
Abbaan Alangee Federaalaa Obbo Geetaachoo Ambaayee qajeelfamoota labsiichaa ilaalchisee tibbana waajjirasaaniitti gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti, labsiin si’a lammaffaaf labsame kun kutaalee biyyattii hunda keessatti hojiirra kan oolu yoo ta’u, manneen jireenyaa dhuunfaafi dhaabbilee tokko tokkorratti sakatta’iinsi kan taasifamuudha. Wayita kanatti Koomaandi Poostiin sadarkaa sadarkaan hundeeffamee jiru ulaagaalee barbaachisan hundaa guutuu akka qabu ibsaniiru.
Ulaagaalee taa’an keessaas, qaamoleen nageenyaa sakatta’iinsa taasisan marti waraqaa eenyummaasaanii ibsuufi eeyyama koomaandi poostii kan qaban, manneeniifi dhaabbilee sakatta’aman ifaan ifatti beeksisuu, abbootiin manaa ykn abbootiin dhaabbilee adeemsa sakatta’iinsaa jalqabaa hanga dhumaatti akka hordofan gochuu, taajjabbiif hawaasa naannawaa affeeruufi qaamolee nageenya hawaasaa eegsisan hammachuu akka qabu hubachiisanii, ulaagaalee bahanii alatti qaamni kamuu manneen jireenyaafi dhaabbilee addaddaa kamuu sakatta’uuf mirga akka hinqabne yaadachiisaniiru.
Kanaa alatti qaamni eenyummaansaa hinbeekamne tokko lammiilee biyyattii ykn hawaasa naannawaa doorsisuun qabeenyaasaanii kan saamu, kan miidhuufi lubbuusaanii kan dabarsu yoo ta’e hatattamaan koomaandi poostii dhiyeenya jirutti gabaasuu akka qaban beeksisaniiru.
Labsiin Yeroo Hatattamaa Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataan ragga’uun hojiirra oolaa jiru kun qaamolee nageenyaafi koomaandi poostiitiin galma gahuu waan hindandeenyeef, hawaasni marti tumsa gochuu qabaa jedhaniiru.

Takkaalliny Gabayyootiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001435278
Har'a/TodayHar'a/Today3238
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday5618
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week10498
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month96855
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1435278

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.