Muudama Doktar Abiyyiifi miira warra Aggaaroo Featured

06 Apr 2018
Dr. Abiyyi Ahmad                              Obbo Ahmad Alii Dr. Abiyyi Ahmad Obbo Ahmad Alii

Finfinnee: Aanaalee Godina Jimmaa jalatti argaman keessaa tokko kan taateefi utubaa dinagdee biyyattii kan ta'e buna baay'inaan biyyaaf gumaachaa kan turte Aggaaroon torban kanammoo kennaa adda ta'e tokko Oromoof darbees sabootaafi sablammiilee Itoophiyaa birootiif badhaafteetti
Ministirri muummee haaraa Wiixata darbe sa'atii 3:19 irrattii sagalee guutuu miseensota Mana Marii Bakka Bu'oota Ummataatiin  muudaman, Doktar Abiyyi Ahmad Alii kennaa Aggaaroon ummattoota biyyattiif gumaachiteedha. Muudamni isaanii kun guutuu biyyattiirra darbee akka addunyaatti ajandaa ta'ee kan ture yoo ta'u namoota hedduu keessattis gammachuufi dinqisifannaan uume ammallee hinqabanoofne.
Taateewwan akkanaatti eenyuuyyuu caalaa maatiin, firoonniifi namoonni naannawa dhalootaa nama kanaa gammachuun isaanii dachaadha. Nutis muudamni Doktar Abiyyi kun ummata naannawa dhalootasaaniitti argamanitti miira akkamii uume laata jechuun Ittigaafatamtuu Waajjira Dhimmoota Kominikeeshinii Magaalaa Aggaaroo (WDhKMA) Aadde Misraa Tamaam dubbisnee turre.
Akka isaan jedhanitti, hawaasni naannawichaa gammachuu dachaa argate kana miira addaatiin dhandhamaachaa hojii idilee irratti bobba'e osoo addaan hinkutiin bakkuma jirutti ibsachaa jira.
Magaalaan Aggaaroo magaalaa saboonniifi sablammoonni hedduu keessa jiraatan ta'uu eeranii, haasawa Doktar Abiyyiin booda qeerroon Oromoos “kana booda sabootaafi sablammoota ofitti qabuun nurraa eegama” jechuun isaan ofitti qabanii gammachuusaanii ibsachaa jiru jedhu.
Hawaasni naannawichaas haasawa ministira muummichaa booda akka isaan waan hunda hiikuu danda'an akkasumas, gaggeessaa cimaafi waa hunda guuttateedha jechuun fudhachuusaaniifi abdii guddaa akka irraa qaban eeranii, kana booda gaaffii gama kamiinuu ka'uuf hogganaa nama dhaga'uufi deebii hatattamaa kennuu danda'uu ta'uusaaniitiin gaafiin keenya deebii argata amantaa jedhu akka isaan qabanis ni ibsu.
Dr. Abiyyi nama cimaa ta'uusaaniitiin “kana hojjedhu sana hojjedhu” jedhanii himuun ulfaataa ta'uu kan eeran Aadde Misraan hundaafuu rakkoon biyyattii rakkoo walxaxaafi yeroo dheeraa fudhatu ta'uusaatiin, hundumtuu yeroo kenneefii waldhaggeeffachuun eeggachuu akka barbaachisu dhaamu.
Ripportarri  WdhKMA, Geetaachoo Boodanaa, bakka dhaloota Doktar Abiyyi deemuun maatiifi hawaasa naannawa dubbisuusaa nutti himee, keessumaa abbaansaanii Obbo Ahmad Alii (maqaan kabajaasaanii Abbaa Fiixaa Abbaa Dhaasaa) filatamuusaaniitti gammaduusaaniifi tokkummaa biyyattiif bu'aa olaanaa akka argamsiisu himuusaanii ibsa.
Akkuma Dr. Abiyyi haasawaasaanii keessattii eeran, haati isaanii waggaa torbaffaa isaaniitti akka isaan bakka kana qaqqaban dubbachuusaaniifi abbaan ammoo “kana rabbiitu beeka malee tilmaamuun hindanda'amu” jechuun salphisanii dabarsuusaanii eera.
Akka waliigalaatti, firoonniifi hiriyoonni isaanii naannawa dhalootaasaa jiranis, bakka kana ga'uu Dr. Abiyyitti daran gammaduusaaniifi hojiisaanii kam keessattuu isaan faana dhaabachuun akka isaan deggaran ibsuusaaniiti kan nutti hime.

Balballoommii Oduu
Saamraawiit Girmaatiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001603594
Har'a/TodayHar'a/Today3595
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday6809
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week11799
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month91636
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1603594

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.