Gaaffii ummataa deebisuuf oggantoonni dammaqinaan hojjechuu qabu Featured

12 Jun 2018

Gaaffiilee ummataa deebisuuf oggantoonniifi miseensonni DhDUO sadarkaa sadarkaan jiran dammaqinaan hojjechuu akka qaban miseensi koree raawwachiistuu hojii dhaabbatichaa Obbo Tafarii Xiyyaaroo ibsan.

Akka isaan konfaransii miseensota dhaabbatichaa Godina Iluu Abbaa Booraatiif Magaalaa Mattuutti qophaa'erratti jedhanitti, tattaaffiin DhDUOn gaaffii ummataa deebisuuf taasisaa jiru akka milkaa'uuf oggantoonniifi miseensonni DhDUO sadarkaa sadarkaan jiran dammaqinaan hojjechuu qabu.

Gadifageenyaan haaromsamuudhaan rakkoolee gama bulchiinsa gaarii, misoomaafi kenniinsa tajaajilaatiin mul'atan furuuf tattaaffii taasifameen jijjiiramoonni onnachiisoon galmaa'aniiru.

Ta'us gama ittiquufiinsa ummataa mirkaneessuutiin hojiileen hafan akka jiran ibsaniiru.

Oggantoonniifi miseensonni DhDUO sadarkaa sadarkaan jiran gaaffii ummataa deebisuuf dursanii ofumasaaniitii gadifageenyaan haaromsamuudhaan miira tajaajilummaa gonfachuu akka qaban hubachiisaniiru.

Dhiyoo ta'anii garraamummaafi haqummaan tajaajiluuf yoomiyyuu caalaa tattaafachuu akka qabanis hubachiisaniiru.

Bulchaan Godina Iluu Abbaa Booraa, Obbo Namarraa Bulii gamasaaniin, barana haaromsa gadifageenyaatiin yaadota hawaasichaafi miseensota dhaabbatichaatiin dhufan bu'uura godhachuun oggantoota 92 kanneen rakkoo qaban ittigaafatamummaarraa akka ka'an taasifamuusaa ibsaniiru.

Haaromsi gaifagoon ittifufiinsaan hawaasicha hirmaachisuun akka adeemsisu eeranii, oggansi gaaffiilee ummataa dhaggeeffachuudhaan miira tajaajilummaatiin hojjechuu akka qabu hubachiisaniiru.

Gaaffiilee ijaarsa istaadiyoomii Iluu Abbaa Booraafi buufata qubannaa xayyaaraarratti ummanni kaase deebisuuf tattaaffiin taasifamaa akka jirus beeksisaniiru.

Buufata xayyaaraa naannawichatti iajaaruuf hojiin qo'annoo geggeeffamaa jiraachuufi maallaqa ijaarsa istaadiyoomiif barbaachisu hirmaannaa ummataatiin walitti qabuu eegaluuf tattaafatamaa jiraachuu eeraniiru.

BOIMiidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001817146
Har'a/TodayHar'a/Today3061
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3589
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week7726
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1817146

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.