Gaggeessitootni amantii waliigalteedhaan hojjechuu qabu jedhame Featured

07 Jul 2018

Doktar Abiyyiifi koree fala barbaadduu hawaasa Musliimaa

Manni Maree Dhimmoota Islaamummaafi Koreen Fala Barbaadduu Hawaasa Musliimaa marti karaa nagaatiin waliin hojjechuu akka qaban Ministirri Muummee Mootummaa RFDI Doktar Abiyyi Ahmad ibsan.

Ministirri muummeen kana kan ibsan Roobii darbe wayita waajjirasaaniitti gaggeessitoota amantii Islaamaa waliin mari’atanitti yoo ta’u, walitti bu’iinsota Mana Maree Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaafi Koree Fala Barbaadduu Hawaasa Musliimaa gidduu jiran furuuf koreen waliiniis hundaa’eera.

Doktar Abiyyi Ahmad waltajjii marichaarratti hubannoo kennaniin akka jedhanitti, qaamoleen lameenuu dhimmoota isaanii karaa nagaafi akkaataa barsiisa Islaamaatiin rakkoolee mudatan furuu qabu. Mootummaan dhimma amantii keessa waan hinseenneef, hindeggaru; hinmormus jechuun hubachiisaniiru. Kanaafis qaamoleen lameen walta’anii hojjennaan biyyasaaniifi lammiilee rakkataniif furmaata ta’uu danda’uu jedhaniiru.

Koreen waliinii qaamolee lameen gidduutti nageenya buusuuf hundaa’es gaaffiilee hawaasa Musliimaatiif furmaata waaraa fiduuf imaanaa kennameef akka bahatan abdiin qaba jedhaniiru.

Gaggeessitootni amantii kamuu waliigalteedhaan hojjechuu qabu jedhanii, garaagarummaa jiru ammoo mariidhaan hiikuun fala ta’uus yaadachiisaniiru.

Walittiqabaan koree waliinii Haji Umar Idiriis yaada kennaniin, gaaffiilee hawaasni Musliimaa kaasaa tureefi jiru deebisuuf qindoominaan hojjetanii jijjiirama barbaadamu kan fidan ta’uu dubbataniiru. Koreen hundaa’es ittigaafatamummaa guddaa kan qabu waan ta’eef, kana ammoo kutannoon ni hojjennaa jedhaniiru.

Pirezidaantiin Mana Maree Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheh Mahammad Amiin Jamaal gamasaaniin akka jedhanitti, koreen waliinii hundaa’e rakkoolee kanaan dura turan sirreessuun gaaffiileen hawaasa Musliimaa akka deebi’an gochuu keessatti gahee guddaa qabaa jedhaniiru. Garaagarummaa jiranis mariidhaan akka furaman gochuufi kallattii kaa’uun, akkasumas dadammaqiinsa hafuuraafi hojiilee misoomaa hordoftootni amantichaa barbaadan cimsuuf qooda olaanaa qabaachuusaa eeraniiru. Tattaaffii Doktar Abiyyi Ahmad taasisaniifis galata qaban ibsaniiru.

Koreen waliinii hundaa’es miseensota sagal kan qabu yoo ta’u, hawaasni Musliimaa marti garaagarummaa qaban dhiphisuun walta’insaan Mana Maree Dhimmoota Islaamummaa cimaa akka ijaaraniif kan hojjetuudha.

Gama biraatiin Doktar Abiyyii Ahamad lammiilee Itoophiyaa Ameerikaa Kaabaa keessa jiraatan waliin marii’achuuf karoorri qabamuusaa Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa beeksise.

Kanaanis waltajjichi Adoolessa 21fi 22 bara 2010 Magaalaa Waashingitaniifi Loosaanjilasitti mataduree, “Masaraa jibbiinsaa diiguun riqicha jaalalaa ni ijaarra” jedhuun kan adeemsifamu ta’uun ibsameera.

Ministir De’eetaa Ministeera Dhimma Alaafi walitti qabduun yeroo koree waltajjii daaw'annichaa Ambaasaaddar Birtukaan Ayyaanoo akka ibsanitti, waltajjii marichaarratti lammiileen Itoophiyaa kamuu gosaan, amantiin, siyaasaafi afaaniin osoo walhinqoodiin ni hirmaatu.

Kaayyoon waltajjichaas gaaffiilee kanaan dura lammiilee biyyattii biyya alaa jiraataniin ka’aa turaniif deebii kennuuf, akkasumas kallattii biyyattiin hordofuu qabdu eeruuf ta’uu himaniiru.

Kanuma waliinis waggoota digdamii shaniif waldhabdee abbootii amantii Ortodoksii Itoophiyaa gidduu ture furuuf koree jaarsolii biyyaa waliin ta'uun kan araarsan ta'uu beekameera.

Koreen waltajjicha qindeessus Itoophiyaafi Ameerikaa keessatti qophii gahaa godheeras jedhaniiru.

BOIMiidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001642501
Har'a/TodayHar'a/Today3489
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday7153
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week4906
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1642501

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.