8028: Toora bilbila tolaa qonna ceessisaa jiru Featured

07 Jul 2018

Obbo Darrasee Daawit, qonnaan bulaa Naannoo Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Kibbaarraa yeroo hedduu toora bilbila tolaa 8028 irratti bilbiluudhaan tajaajila gorsa qonnaa argachuun badhaafaman keessaa isaan tokko.

Qonnaan bulaan kun sagantaa marii paanaalii Kibxata darbe galma Barkumee Finfinneetti geggeeffamerratti akka Gaazexaa Bariisaatti himanitti, yeroo hedduu toora bilbila tolaa 8028 irratti bilbiluudhaan dhimma qonnaa irratti gorsaafi odeeffannoo salphaatti argachaa jiru. Qonnaan bultoonni naannawaa isaanii hedduun garuuu toora bilbila tolaa kanatti fayyadamuun gorsaafi odeeffannoo barbaachisaa argachaa kan hinjirre ta'uu dubbatu.

Obbo Xaayir Shuugoos Naannoo Oromiyaa, Godina Arsii Lixaa, Aanaa Gadab Asaasaatti ogeessota toora bilbila tolaa 8028 irratti irra deddeebiidhaan bilbiluun badhaafamaniiru. Akka isaan jedhanitti, qonaan bulaan toora bilbila tolaa kanarraa tajaajila gorsa qonnaa argachuun faayidaa guddaa argachaa jira. Sagantaan kun qophii maasaa qopheessuu irraa hangaa sassaabbii omishaatti tajaajila gorsaa kan kennu yoo ta'u, tajaajilli kun yeroo gababaa keessattii qonnaan bulaa mara bira kan ga'uu danda'u waan ta'eef, bu'a qabeessa. Qonnaan bultoonni sagantaa kanatti fayyadamanis jijjiirama argisiisaa akka jiranidha kan himan.

Ministir De'eetaa Damee Misoomaa Qonnaa Ministeera Qonnaafi Qabeenyaa Beeyiladaa Doktar Iyyaasuu Abrahaa akka jedhanitti, qonnaa ceesisuu keessaa wiirtuun tajaajila gorsa qonnaa sarara tolaa 8028 gumaacha olaanaa argarsiisaa jira.

Gaaffii qonnaan bultootaa sadarkaan jirus deebisaa jira. Kana malees muuxannoowwan gaggarii hojiirra oolchuu, bakka weerarri dhukkubootaa midhaanii mudatutti ergaa gabaabaa erguudhaan ofeeggannoofi akeekkachiisa kennuun hojii omisha qonnaa fooyyessuu keessatti gumaacha olaanaa kan qabu ta'uu himu.

Hoji gaggeessaan Ejensii Ce'umsa Qonnaa Itoophiyaa, Doktar Kaaliid Bombaa maricharratti akka jedhanitti, ejensichi ittifayyadama teknolojiiwwan qonnaarratti gama 8028tiin qonnaan bulaaf odeeffannoo wayitaawaafi gorsa barbaachisu akka argatan taasisaa jiraachuu dubbatu.

Akka ragaan ejensicharraa argame mul'isutti, bara 2007 erga wiirtuun gorsa qonnaa toora bilbila tolaa 8028 hundeeffamee as wiirtichi bilbila miliyoona 30 kan keessumsiiseefi lakkoofsi bilbilaa miliyoona 3.6 galmaa'eera.

Balballoommii Oduu

Dabalaa Taaddasaatiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001642413
Har'a/TodayHar'a/Today3401
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday7153
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week4818
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1642413

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.