Sassaabbiin galii gibiraa bara 2011 boru eegala Featured

07 Jul 2018

Sassaabbiin galii gibiraa bara bajataa 2011 Adoolessa 1 irraa eegalee kan itti fufu ta'uu Abbaan Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa beeksise.

Daariktarri ittaanaan abbaa taayitichaa Obbo Girmaa Daadhii ibsa dheengadda Gaazexaa Bariisaatiif kennaniin akka jedhanitti, sassaabbiin galii gibiraa bara bajataa 2011 Adoolessa 1 irraa jalqabee kan itti fufu ta'a. Kaffaltoonni gibiraa sadarkaa 'C' Adoolessa 1 hanga Qaammee 5 bara 2010tti kaffaltii gibiraa kan raawwatan yoo ta'u, kaffaltoonni gibiraa sadarkaa 'B' fi 'A' ammoo Fulbaana bara 2011 irraa eegalanii kan raawwatan ta'uu himaniiru.

Gibira yeroon kaffaluun adabbii jalaa kan nama baasuufi galiin mootummaa yeroodhaan akka sassaabamu taasisa kan jedhan Obbo Girmaan, kaffaltoonni gibiraa yeroodhaan raawwachuu akka qaban yaadachiisaniiru.

Abbaan taayitichaa bara bajataa 2011 galii idileetiin qarshii biliyoona 15, galii mana qopheessaatiin qarshii biliyoona 3.4 waliigalatti qarshii biliyoona 18.4 sassaabuudhaaf karoorfachuusaa himaniiru.

Bara 2010 galii idileetiin qarshii biliyoona 13.2 walitti qabuuf kan karoorse yoo ta'u, raawwiinsaa qarshii biliyoona 13.3 ta'eera. Galii mana qopheessaatiin qarshii biliyoona 2.9 walitti qabuuf karoorfachuun hanga kaleessaatti qarshii biliyoona 2.8 walitti qabuun kan danda'ame ta'uu ibsaniiru.

Daltdaltoota seeraan ala socho'uun gibira mootummaa waliin dhahaniifi dhoksan, akkasumas gibira yeroodhaan hinkaffalleefi adabbii itti murtaa'e kaffaluu didanirratti hojiin hordoffii taasifamaa tureera. Kanaanis qarshii miliyoona 200 walitti qabuun danda'ameera kan jedhan Obbo Girmaan, hojiin kun fuulduraattis cimee kan itti fufu ta'uu himaniiru.

Komii tilmaammii gibiraa irratti uumame furuudhaaf qajeelfamni kaffaltii gibiraa akka fooyya'u ta'eera jedhanii, koreen komii uumamuu danda'u furus hundaa'eeraa jedhaniiru.

Bara bajataa 2011 tilmaamni gibiraa haaraan kan hinjirre ta'uufi haalli komii kaffaltoota gibiraa ittiin furamus kan duraaniirra fooyya'aa ta'uu himaniiru.

Natsaannat Taaddasaatiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001642405
Har'a/TodayHar'a/Today3393
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday7153
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week4810
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1642405

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.