Quurruu/Arraagessa Yeroo baay’ee barsiifataan namootni keenya nama buqqee mataa guddaa qabu dandeettiin waa yaaduusaa olaanaadha jedhanii amanu. Yaadni namootaa kun…
Imala gara hawwaatti taasifamu adda kan taasisan keessaa tokko dhalli namaa wantoota argeefi dhagahee kan hinbeekne bira gahuun ilaaluu danda'uusaati.…
Namoonni baay'een guyyaatti wayita rifeensasaanii filataniifi miiccatan yoo xinnaate rifeensi mataasaanii 50 hanga 100fi isaa ol buqqa'a ykn caccaba. Keessumaa…
Ogeessonni fayyaa namni tokko guyyaatti sa'atii saddeet rafuu akka qabu gorsu. Haata’u malee, faallaasaatiin namoonni baay’ee irriba dhabanii wayita rakkatan…
Pirojektii guddaan addunyaa kanaa aduurraa humna elektirikii maddisiisu Morookootti hojjetame tajaajilaaf ooluufi. Morokoon pirojekticha meeshaalee teknolojii ammayyaa adda addaatti fayyadamuun…
Akkaataa nuti itti rafnu waa'ee eenyummaa keenyaa kan ibsu ta'uu ogeessoonni fayyaa ni ibsu. Pirofeesar Kiriis Iidziikoowuskii Ingliizitti hirriiba wajjin…
Waa'een meeshaalee wal'aansaa “maagineetik riizonaanti immeejiingi (“MRI)”fi “Sitii Iskaan” jedhamanii waggoota muraasaa as bal'inaan dhagahama. Ta'us addummaafi tokkummaasaanii akkasumas waa'ee…
Iddoowwan ho’ina qabanitti bishaan cabbiin itti naqame ykn bishaan firiijii(diilalleessitu) keessa taa’e dhuguun waan baramedha. Bakkeewwan gammoojjiitti bishaan cabbiin itti…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000525780
Har'a/TodayHar'a/Today291
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1268
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week7739
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month32669
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days525780

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.