Qorannoon hawaa qaroo ijaa miidha Featured

Imala gara hawwaatti taasifamu adda kan taasisan keessaa tokko dhalli namaa wantoota argeefi dhagahee kan hinbeekne bira gahuun ilaaluu danda'uusaati. Imalli kunimmoo namoota muraasa qofaaf carraa kan uumuudha. Isaanis hayyoota. Hayyootni carraa argatanis imala hawwaaf osoo hindeemin dura waan hundumaan gahaa ta'uusaanii mirkaneessuuf niqoratamu.

Haa ta'u malee hayyootni carraa argatanii gara hawwaatti imalanii rakkoo fayyaa qaroo akka isaan mudatu ragaaleen qorannoo ni mul'su. Rakkoon kunis hayyooti kanneenii ergama imala hawwaasaanii xumuruun yoo deebi'an, qaroon ijasaanii dhibeef saaxilamuu danada'uusaati. Rakkoon ija hayyuulee kannneenis qoratamuun kan beekame ALA bara 2005 yoo ta'u, ogeessi qorannoo hawwaa Ameerikaa Kaabaa Joon Fliipis jedhamu buufata imala hawwaa dhaabatee dachee yoo gad ilaalu sirriitti hubachuu dhabuusaatiin. Yeroo sana hayyuun kun rakkoon waan isatti hindhaga'amneef eenyuttillee hinhimne ture jedhama.

Ergamasaa xumuree gara dacheetti deebi'uun qorannoo yoo taasisus, qaroon ijasaa baay'ee miidhamuusaati. kan hubatame. Qormaatichis sirni narvii ijasaafi duubni ratiinaa baay'ee kan miidhame ta'uu agarsiiseera. Qaroosaaf wal'aansi yoo taasifaamellee gara fayyummaasaa duraatti deebi'uu hindandeenye. Kunis saayintistoonni yeroo yerootti gara hawwaatti imalan hubama ijaaf waan saaxilamaniif fala akka barbaadan dirqisiiseera jedha odeeffannoon argame.

Takkaalliny Gabayyootiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001821807
Har'a/TodayHar'a/Today2402
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday5320
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week12387
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1821807

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.