Waldaan Misooma Oromiyaa (WMOn) misooma magariisaa babal’isuuf jecha waggoota muraasaa as sochii biqiltuu dhaabuu taasisaa jiruun hojiilee fakkeenya gaarii ta’uu…
Dur dur baratanii ragaa barumsaa qabaannaan hojii argachuuf bu'aa bahii guddaan hinturre. Inumaayyuu barumsa dhiheenyatti argatanii barachuutu ulfaata malee mindeeffamanii…
Humna nama baratee baay'inaafi qulqullinaan horachuun misooma biyyaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Nama barateetu of jijjiiree hawaasaafi biyyasaa jijjiiruu…
Barii barraaaqaan galaanni ummataa kallattii hundaanuu Magaalaa Finfinnee irra garagale. Konkolaattootni fageenyarraa halkan guutuu deemaa bulanii ganama iddoo beellamasaanii yemmuu…
“Gaafa daa'imummaakoo irraa kaasee kaayyoo iddoo guddaa ga'uu qabaadhus wantoota barnoota kootiif barbaachisan guuttachuufis rakkoo cimatu ture.Hiyyummaan hammaatus garuu maatiin…
Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee dhiyeenya kana Adaamaa, Galma Abbaa Gadaatti adeemsiseen gabaasa karooraafi raawwii hojiilee guguddoo mootummaa bara bajataa bara…
“Mukti baala malee namni fira malee hinbareedu. Gabbataa citaa gamaa inni kaan hin haammataa inni kaan irra ejjetaa; dhufeeraa mucaa…
Yunivarsitiin Riifti Vaalii barattootasaa kaampaasota Finfinnee 10 irraa damee barnoota leenjii teeknikiifi ogummaa, digrii jalqabaafi lammaffaan (maastarsiin) barsiisaa ture kuma…
Jijjiiramuu tartiiba qubee Afaan Oromoo uumamee tureen akka Oromiyaatti mormii guddaatu mudatee ture. Mormii kanaaf sababa kan ta'e tartiibichi baruufis…
Harkifannaa pirojektota guguddootiif kasaaraa dhaabbilee dhuunfaa hojii alergii (export) irratti hirmaataniif, dhaabbilee konistiraakshiinii, warshaaleefi bittaawwan mootummaa hedduun harkifachuusaaniitiif akka sababaatti…
Mindeessiifi jijjiirraan hojjettootaa wayita raawwatamu qajeelfamaafi hojmaata jiruun hojiirra ooluu kan qabu yoo ta’u, rakkoolee adda addaa mutanirraa ka'uun komiiwwan…
Haati ilmoo argachuusheetti gammaduun hafee kan itti gaddite, abbaanis dhala argachuusaatti yaadda'ee mogoleen isa buute. Daa'imman xixiqqoon yemmuu humna waraanaatiin…
Dhaabbileen invastimanti kamuu gochoota naannawa faalanirraa of qusachuu qabu Haadha deessetu daa'imashee iddoo barbaaddetti ergatee nagaan guddifachuu dadhabde, abbaa uummatetu…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001819037
Har'a/TodayHar'a/Today4952
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3589
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week9617
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1819037

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.