Mobaayilii ulfaa’uu to’atu Rakkoolee ulfa hinbarbaachifneefi baay’ina ummataa saffisaan dabalaa dhufe to'achuun walqabatee addunyaan maloota ulfa ittisan hedduu hojiirra oolchiteetti.…
Injifannoowwan waggoota muraasa darbanitti damee fayyaa irratti argaman Itoophiyaan imaammata fayyaa sirrii baafattee hojjachaa jiraachuusheetiif ragaa guddaadha. Hojiileen karoora barkumee…
Guddina si’ataa waggoota kurnan lamaan darbanirraa eegalee biyyattii keessatti galmaa’aa jiruuf tumsi qaamotni garaa garaa olaanaadha. Keesattuu hiyyummaafi boodatti hafummaan…
Kittaannaan dubartootaaf balaa malee falaa miti Dubartootni biyya keenyaa waggoota dheeraadhaaf rakkoolee hawaasummaa garagaraa keessa kan turan yemmuu ta’u, ammaan…
Lammiileen dhibee juzaamaatiif saaxilaman kunuunsa fedhu Itoophiyaan ALA bara 1970 irraa eegaltee dhibee juzaamaa ittisuuf sagantaalee hedduu baasuun wiirtuulee addaddaatti…
Dhimmi karoorfannaa maatii guddina biyyaatiif murteessaadha Hayyoonni baay’een karoorfannaan maatii barbaachisaadha yommuu jedhan gariin ammoo hinbarbaachisu waan jedhaniif karoora maatiirratti…
Hiyyummaa waggoota dheeraadhaaf biyyattii keessatti hundee gadi fageeffatee ture buqqisuuf hojiiwwan hojjatamaa turaniin bu'aawwan hedduu galmaa'aa jiru. Keesasattuu waggoota kurnan…
Dhaabbatichi wayita deggarsa taasisetti Durbee Maqdas Yawaalaa shamarree umrii 14ti. Isheefi obboleettiinshee Magaalaa Gondarii Finfinnee dhufan. Obboleettiinshee biyya alaa kan…
Magaalaa Meeggaatti jarkaanii bishaan itti waraabamuuf tarree galfamanii jiran Naannoolee ongeen itti mudate keessatti bishaan lafa keessaa gogaa deemuurraa kan…
Doktor Abbabaa Gammachuu Uwwisni barnootaa Itoophiyaa dabalaa deemuun yeroo ammaa gandoota baadiyyaa hunda keessatti manni barnootaa akka ijaaramuufi lammiin umriinsaa…
Fayyaa dubartootaa eegsisuuf kutannoon hojjechuun murteessaadha Jiruufi jireenya hawaasa biyya tokkoo keessatti dhimmi fayyaa lammiilee wantoota dursi kennamaniif keessaa isa…
Guddina dinagdee, hawaasummaafi siyaasaa biyya tokkoo daran si'eessuufi babal'isuu keessatti hirmaannaan hawaasa bal'aa, dhaabbilee mootummaa, miti mootummaafi dhunfaa murteesadha. Yaalii…
Heera biyyattii keessatti amantiin bakka guddaa qaba. Kunis Itoophiyaan biyya ummata amantii gara garaa hordofu waan hammattee jirtuufi. Akka ragaaleen…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000273055
Har'a/TodayHar'a/Today420
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1220
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week1640
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month26508
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days273055

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.