Aadde Sakkee Dhaddachaa jedhamu. Yeroo ammaa bakka waggoota dheeraadhaaf jiraachaa turan irraa sababa hongeefi walitti bu'iinsa daangaa Somaaleetti uumameen Godina…
Obbo Kaasahuun Haaylamaariyaam Baroota dheeraaf dhibeen 'HIV'/ Edsiin dawaa dhabuurraa kan ka’e dhumaatii lubbuu namoota hedduuf sababa ta’uurra darbee kufaatii…
Dhimmi mana jireenyaa ammallee xiyyeeffannaa fedha Bara darbe mootummaan mataduree, “Manni jireenya koo” jedhuun waltajjii hawaasaa bal'inaan adeemsisaa kan ture…
Mobaayilii ulfaa’uu to’atu Rakkoolee ulfa hinbarbaachifneefi baay’ina ummataa saffisaan dabalaa dhufe to'achuun walqabatee addunyaan maloota ulfa ittisan hedduu hojiirra oolchiteetti.…
Injifannoowwan waggoota muraasa darbanitti damee fayyaa irratti argaman Itoophiyaan imaammata fayyaa sirrii baafattee hojjachaa jiraachuusheetiif ragaa guddaadha. Hojiileen karoora barkumee…
Guddina si’ataa waggoota kurnan lamaan darbanirraa eegalee biyyattii keessatti galmaa’aa jiruuf tumsi qaamotni garaa garaa olaanaadha. Keesattuu hiyyummaafi boodatti hafummaan…
Kittaannaan dubartootaaf balaa malee falaa miti Dubartootni biyya keenyaa waggoota dheeraadhaaf rakkoolee hawaasummaa garagaraa keessa kan turan yemmuu ta’u, ammaan…
Lammiileen dhibee juzaamaatiif saaxilaman kunuunsa fedhu Itoophiyaan ALA bara 1970 irraa eegaltee dhibee juzaamaa ittisuuf sagantaalee hedduu baasuun wiirtuulee addaddaatti…
Dhimmi karoorfannaa maatii guddina biyyaatiif murteessaadha Hayyoonni baay’een karoorfannaan maatii barbaachisaadha yommuu jedhan gariin ammoo hinbarbaachisu waan jedhaniif karoora maatiirratti…
Hiyyummaa waggoota dheeraadhaaf biyyattii keessatti hundee gadi fageeffatee ture buqqisuuf hojiiwwan hojjatamaa turaniin bu'aawwan hedduu galmaa'aa jiru. Keesasattuu waggoota kurnan…
Dhaabbatichi wayita deggarsa taasisetti Durbee Maqdas Yawaalaa shamarree umrii 14ti. Isheefi obboleettiinshee Magaalaa Gondarii Finfinnee dhufan. Obboleettiinshee biyya alaa kan…
Magaalaa Meeggaatti jarkaanii bishaan itti waraabamuuf tarree galfamanii jiran Naannoolee ongeen itti mudate keessatti bishaan lafa keessaa gogaa deemuurraa kan…
Doktor Abbabaa Gammachuu Uwwisni barnootaa Itoophiyaa dabalaa deemuun yeroo ammaa gandoota baadiyyaa hunda keessatti manni barnootaa akka ijaaramuufi lammiin umriinsaa…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000341142
Har'a/TodayHar'a/Today1177
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1516
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week426
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month23087
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days341142

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.