Dhimmi barsiifatawwan miidhoo ammas xiyyeeffannaa barbaada Featured

10 Feb 2017

Kittaannaan dubartootaaf balaa malee falaa miti

Dubartootni biyya keenyaa waggoota dheeraadhaaf rakkoolee hawaasummaa garagaraa keessa kan turan yemmuu ta’u, ammaan tanas guutummaatti rakkoolee kanniin jalaa bahuu hindandeenye.

Dhaqna qabaan dubartootaa rakkoo yeroo dheeraaf dubartoota balaa garaa garaatiif saaxilaa ture yemmuu ta’u, dubartootni kunniin isaan dhaqna hinqabamneen walbira qabamanii yemmuu ilaalaman wayitii da’umsaatti ciniinsuun irra turuufi rakkoolee birootiif caalaatti kan saaxilaman ta’uu ragaaleen ni mul’isu.

Ijoollee dubaraa umriin isaanii heerumaaf osoo hinga’in heerumsiisuunis barsiifatawwan boodatti hafoo yeroo ammaa dubartoota miidhaa jiran keessaa isa tokko yemuu ta’u, sochiiwwan waggoota muraasa darban keessatti taasifamaniin hamma tokko xiqqaatus rakkinichi ammas iddoowwan tokko tokkotti bal’inaan kan mul’atu ta’uu Ministeerri Dhimma Dubartootaafi Daa’immanii ni ibsa.

Ministeerichi barsiifatawwan boodatti hafoo dubartootaafi daa’immanirratti dhiibbaa geessisaa jiran hundeedhaan haala furuun itti danda’amurratti qaamota dhimmichi ilaalu waliin Magaalaa Hawaasaatti dhiheenya kana mari'atee ture.

Waggoota kurnan lamaan darbanitti hirmaannaan dubartootaa damee hundarratti guddachuu irra darbee guddina biyyaa irraayyis fayyadamoo ta’uusaanii kan himan ministir de'eetaa ministeerichaa, Aadde Alamituu Umadi.

Akka isaan jedhanitti, sagantaalee kunuunsaafi eegumsa daa’immanii hedduu hojirra oolchuudhaan daa’immaniif faayidaa akka kennaniifis hojiileen danuun hojjatamaniiru.

Hojiiwwan garagaraa bal'inaan hojjatamaa turanis garuu rakkooleen kunniin ammas iddoowwan tokko tokkotti bal'inaan kan mul'atan ta'uus ni ibsu.

Rakkoolee dubartootaafi daa’imman irra gahaa jiran kanneen hundeedhaan furuuf sochii taasufamu keessatti shoora olaanaa kan taphatan abbootii amantii, abbootii Gadaafi ijaaramoota hawaasa garagaraa ta’uu himanii, qooda fudhattoonni kunniin sochiiwwan tanaan dura dhimma kanarratti taasisaa jiran daran cimsuu akka qaban ibsu.

Iddoowwan tokko tokkotti barsiifatoonni miidhaa dubartootarraan gahan kunniin hir’achuu dhiisanii dabalaa akka jiran kan himan immoo ministeerichatti Qindeessituu Garee Hubannoo Uumuufi Sosochii kan ta'an Dubree Maahdar Bitaawu. Gochichi naannolee akka Gaambeellaafi Somaalee Itoophiyaatti bifa jijjiirrataa ammas babal’achaa jiraachuu dubbatu.

Walumaagalatti, addunyaa har'aa keessatti tasumaa fudhatama kan hinqabne barsiifatawwan boodatti hafoo kanneen hundeedhaan balleessuun dhimma yeroon gaafatuudha.

Bayyanaa Ibraahimiin

 

 

 

 

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001291727
Har'a/TodayHar'a/Today2913
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3672
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week7216
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1291727

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.