Namoonni Namootaaf: Dhaabbata jijjiirama dhala namaatiif onnate Featured

10 Feb 2017

Guddina si’ataa waggoota kurnan lamaan darbanirraa eegalee biyyattii keessatti galmaa’aa jiruuf tumsi qaamotni garaa garaa olaanaadha.

Keesattuu hiyyummaafi boodatti hafummaan biyyattii keessatti waggoota dheeraadhaaf hundeesaa gadi fageeffateen walqabatee sochiin kana keessaa bahuuf taasifamu mootummaa biyyattii qofaan kan milkaa'u hinturre.

Kanaaf imaaammanniifi tarsiimoon mootummaadhaan bahu hawaasa biyyattiifi dhaabbilee dhimmoota walfakkaatanirratti hojjachuuf dantaa qabaniin deegaramee bu’aalee galmaa’aa jiraniif sababa ta’uu danda’aniiru.

Hojii qindoomina mootummaafi dhaabbilee gargaarsaa biyyattii keessatti hojjataniin keessattuu hawaasa baadiyyaafi qonnaan bulaa irratti bu’ureffachuudhaan jiruufi jireenyasaanii fooyyeessuuf sochii cimaa taasisaa jiru. Imaammata baadiyyaa hojirra oolaa jiruunis hawaasni baadiyyaa yeroo kamiyyuu caalaa xiyyeeffannoo guddaa kan argate ta’uusaatiif ragaadha.

Dhaabbilee sochii mootummaan biyyattii jiruufi jireenya ummata biyyattii fooyyeessuuf taasisaa jiru keessatti ga’ee olaanaa taphachaa jiran keessaa inni tokko immoo dhaabbata Namootni Namootaaf jedhamuudha.Dhaabbatichi erga biyya keenyatti hundaa'ee duula hiyyummaa dhabamsiisuu irratti hirmaachuu eegalee waggoota 35 kan lakkoofsise yemmuu ta’u, sochii hanga ammaatti taasiseenis lammiilee biyyattii keessattuu naannawa baadiyyaatti argaman miiliyoonota fayyadamoo taasisuusaa ragaaleen ni mul’isu.

Dhiheenya kana immoo projektii tokko Godina Shawaa Lixaa, Aanaa Jalduutti kan eegale dhaabbatichi, misomma qindaa’aa baadiyyaa kanaan aanichatti jiraattonni gandoota torbaa kuma 50 tahan kallattiidhaan fayyadamoo ta'uusaanii daarektarri pirojektichaa Obbo Yilmaa Taayyee ni dubbatu.

Pirojektichaaf qarshiin miiliyoonni 25.8 ramadamuusaa kan eeran Obbo Yilmaan, kunis dhiheessa bishaan dhugaatii, fayyaa, eegumsaafi kunuunsa qabeenya uumamaafi hojiilee hawaasummaa kanneen walfakkaataniif kan oolu ta’uu ibsu.

Pirojektii misooma qindaa’aa baadiyyaa Jalduu kana dabalatee wayitii ammaa dhaabbatichi pirojektota 13 kutaalee biyyattii garagaraatti hojiirra oolchaa jiraachuusaafi kunis ergama hundeessaa dhaabbatichaa kan turan Kaarli Henzi Bam “hanga hiyyummaan Itoophiyaa keessaa dhabamutti biyyoota birootti hojii hineegallu” jedhu sana galmaan gahuuf sochii cimaa keessa kan isaan galche ta’uu dubbatu.

Dhaabbatichi faayidaafi jijjiirama dhala namaatiif kan kutate ta’uu kan himan immoo bulchaa Aanaa Jalduu, Obbo Raggaasaa Addunyaa, aanichis carraa kana argatee rakkoolee guguddoo kanneen akka lolaafi harama biyyoofaa ittisuuf ummanniis tattaaffii dhaabbatichaa tumsuu qaba jedhan.Aanichi lafa olka’aa irratti kan argamu ta’uusaatiin biyyoo gabbataan lolaadhaan dhiqamaa kan jiru ta’uu kan himan Obbo Raggaasaan, misooma sululaafi kunuunsa biyyoo hojjatamaa jiruufis pirojektiin kun tumsa olaanaa kan qabu ta’uu dubbatu.

Dhaabbanni Namootni Namootaaf jedhamu kun hanga ammaatti manneen barnootaa 400 caalaniifi pirojektota bishaanii kuma lamaa ol akkasumas giddugala daa’imman itti guddataniifi hojiilee hawaasummaa hedduu irratti hirmaachaa kan tureedha.

Walumaagalatti, jijjiiramaafi faayidaa hawaasa baadiyyaatiif hojii fakkeenyummaa qabu hojjetaa kan jiru dhaabbatichi, hojiinsaa kun immoo onnee ummata baadiyyaa keessaa yoomillee kan hinbadne waan ta'eef jaarmiyaa ummataa fakkeenyummaan eeramuudha.

Bayyanaa Ibraahimiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000341572
Har'a/TodayHar'a/Today403
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1204
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week856
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month23517
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days341572

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.