Qulqullina barnootaa: Dhimma xiyyeeffannaan irratti hojjetamaa jiru Featured

06 Oct 2017

Barsiisaan gahumsa qabu qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qaba

Itoophiyaatti waggoota muraasa dura waliingahiinsa manneen barnootaa qaqqabamaa taasisuufi lammiileen umriinsaanii barumsaaf ga'e carraa barnootaa akka argatan gochuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa kan ture yoo ta'u, yeroo ammaa ammoo qulqullina barnootaa mirkaneessuun dhimma ijoo ta'ee irratti hojjetamaa jira.

Qulqullina barnootaa mirkaneessuun hojii itti fufiinsaan hojjetamuu qabuudha. Gahumsaafi dandeettii barsiisotaa fooyyessuufi meeshaalee qulqullina barnootaa guutuun qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qaba.

Ministeerri Barnootaas sadarkaa barumsa barsiisotaa guddisuufi dandeettiisaanii fooyyessuurratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Barsiisotni sadarkaa barumsasaanii akka fooyyeffataniif carraa barumsaafi leenjii bal'inaan kennaa jira.

Ministeerichi ibsa dhiyeenya kana gaazexeessitootaaf kenneen akka jedhetti, barsiisonni qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti gumaacha olaanaa waan qabaniif ga'umsaafi dandeettiisaanii leenjiifi barumsaan guddisuuf hojjetamaa jira.

Leenjiin Fulbaana 8 hanga 15 bara 2009tti barsiisota dhaabbilee barnootaa mootummaatiif kennamaa tures hojiilee qulqullina barnootaa mirkaneessuuf hojjetamaa jiran keessaa isa tokko. Leenjichi hojiin baruu barsiisuu baranaa dadammaqinaafi kaka'umsa cimaan akka jalqabamuuf kan gargaare ta'uu himu.

Ga'umsaafi sadarkaa barsiisotaa guddisuun qulqullina barnootaa fooyyessuu keessatti gahee olaanaa waan qabuuf hojichi bal'inaan raawwatamaa kan jiruufi gara fuulduraattis itti fufiinsaan kan hojjetamu ta'a. Qulqullina barnootaa mirkaneessuuf barsiisaan hojiisaa jaalatee hojjechuu qaba akka ibsa ministeerichaatti.

Dhaabbileen barnoota olaanaa biyyattii humna namaa industiriiwwan geggeessanii kan omishan yoo ta'u, dhaabbileen teknikiifi ogummaa ammoo humna namaa industiriiwwan sochoosanii dhiyeessaa jiru. Humna nama baratee kana qulqullinaafi baay'inaan omishuun imala haaromsa biyyattii dhugoomsuu akka ta'es ibsameera.

Ministeerichi waggoota muraasa dura waliingahiinsa manneen barnootaa irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa akka ture ibsee, yeroo ammaa garuu qulqullina barnootaa mirkaneessuu dhimma ijoo taasifatee irratti hojjetamaa akka jiruudha kan eere.

Qulqullina barnootaa mirkaneessuuf hojiin sadarkaa barumsa barsiisotaa fooyyessuufi kenniinsi barnootaa teknolojiidhaan akka deggaramu taasisuu itti fufiinsaan kan raawwatamu ta'a jedheera. Kana malees faayidaalee barsiisonni argachuu qaban guutuu akka guutamuufi mana jireenyaa akka argatan taasifamaa jira jedha ministeerichi.

Ejensiin Barnootaafi Leenjii Teknikiifi Ogummaa Federaalaa ibsa torban darbe gaazexeessitootaaf kenneen akka jedhetti, qulqullina barumsaafi leenjii dhaabbileen barnootaafi leenjii teknikiifi ogummaa kennan fooyyessuun lammiilee ga'umsaafi dandeettii qaban horachuurratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira.

Walumaagalatti, barsiisaan ga'umsa qabu barattoota ga'umsa qaban waan omishuuf hojiin ga'umsaafi sadarkaa ga'umsa barsiisotaa guddisuuf taasifamaa jiru ququllina barnootaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa waan qabuuf cimee ittifufuu qaba. Barattoonnis baratanii qabxii olaanaa galmeessisuun sadarkaa biyyaattis ta'e ardiifi addunyaatti dorgomaa ta'uuf cimanii barachuufi qo'achuutu irraa eegama.

Natsaannat Taadasaatiin

 

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001603694
Har'a/TodayHar'a/Today3695
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday6809
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week11899
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month91736
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1603694

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.