Labsii Yeroo Hatattamaa hojiirra oolchuuf qajeelfama raawwii jalqabaa

10 Mar 2018

Haalli nagaafi tasgabbii biyyattiin irra jirtu yaaddeessaa waan ta’eef, Manni Maree Ministeerotaa Guraandhala 9 bara 2010 Labsii Yeroo Hatattamaa baasuunsaa ni yaadatama. Haaluma kanaan Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataas Guraandhala 23 bara 2010 walga’ii ariifachiisaa taa’een labsicha sagalee caalmaan raggaasiseera.
Labsicha hojiirra oolchuuf qajeelfamni kutaalee shan of keessaa qabu ba'uusaa Abbaan Alangee Federaalaa Obbo Geetaachoo Ambaayee Wiixata darbe waajjirasaaniitti gaazexeessitootaaf kan ibsan yoo ta’u, kunis, hojiiwwan Koomaandi Poostii kan saffisiisaniifi nageenya akka mirkaneessaniif kan gargaaruudha. Nutis, guutummaa qabiyyee qajeelfama lakkoofsa tokkoo akka armaan gadiitti dhiyeessineerra.
A. Gochaalee guutummaa biyyattiitti dhorkaman
1. Gochawwan heeraafi sirna heera biyyattii irra darban raawwachuu
2. Gochawwan tokkummaafi waliin jireenya ummattoota biyyattii diigan hojjechuu
3. Dhaabbilee shororkeessitootaa waliin hariiroo uumuufi deggaruu
4. Sochiilee tajaajila geejibaa ugguruu ykn humnaan dhorkuu
5. Tajaajiloota ummataa jeequu, addaan kutuufi cufuu
6. Bu’uuraalee misoomaarratti miidhaa dhaqqabsiisuu
7. Hojii qaamolee nageenyaa ugguruufi miidhaa geessisuu
8. Hiriira seeraa alaa eyyama Koomaandi Poostii malee adeemsisuu
9. Dhaabbilee barnootaa keessatti qoqqobbii taasisuun adeemsa baruu barsiisuu gufachiisuu
10. Iddoowwan ispoortiin addaddaa itti adeemsifamanitti jeequmsa kaasuufi akka ugguramu gochuu
11. Jeequmsaafi waldhabiinsa uumuuf kakaasuufi hariiroo uumuu
12. Shaqaxootni bu’uuraa bakkaa bakkatti akka hinsochoone gochuu
13. Ayyaanota ummataa, aadaa, amantiifi biyyaalessaa ugguruu
14. Naannawaa gabaa ummataatti, manneen amantiifi iddoowwan ayyaanotni addaddaa itti gaggeeffamanitti meeshaalee waraanaa qabachuun argamuu
15. Nagaafi tasgabbii ummataa booressuuf deggarsa maallaqaa, yaadaafi kan kana fakkaatan gochuu
16. Dhimma nageenyaa ilaalchisee sadarkaa Federaalaafi naannootti ibsa kennuu
B. Dhorkamoota kutaalee biyyattii muraasa keessatti hojiirra oolan
1. Meeshaalee waraanaa kamiyyuu qabatanii argamuun hindanda’amu
2. Ajaja koomaandi Poostiitiin iddoowwan tokko tokkotti sochiilee addaddaa sa’aatiitiin kan daangeffamaniidha.
3. Lammiilee eegumsa barbaadan ilaalchisee: Nageenya isaaniif jecha bakkaa bakkatti naannessuufi tursiisuu
4. Iddoowwan cufamanii to’annoo jala jiran seenuun dhorkaadha.
C. Dirqama beeksisuufi hojiirra oolchuu
1. Namni kamuu ragaalee konkolaachistootaafi kireeffattoota mana jireenyaa galmeessuun qabachuu, si’a barbaadamu ammoo sa’aatii 24 keessatti waajjiraalee Poolisiif gabaasuuf dirqama qaba
2. Dhaabbileen mootummaa, mitimootummaafi dhuunfaa ragaalee barbaadaman maraa kennuuf dirqama qabu.
3. Namni kamuu ajajawwan Koomaandi Poostii kabajuufi kabachiisuuf dirqama qaba.
D. Tarkaanfiiwwan fudhataman
Ajajawwan Koomaandi poostiitiin darban maraa irra darbuun ykn cabsuun tarkaanfileen armaan gadii akka fudhataman taasisa.
Ajaja Mana Murtii malee namoota shakkaman to’annoo jala oolchuu
Namoota to’ataman iddoowwan koomandi poostiin murteessutti tursiisuu
Qaamoleefi iddoowwan kamirrattuu sa’aatii barbaachisaa ta’etti sakatta’iinsa taasisuu
Qabeenyawwan qorannoof jecha saamaman qulqulleessuun abbaa dhimmaaf deebisuu
Qaamolee dhaabbilee barnootaa keessatti jeequmsa kakaasanirratti tarkaanfii fudhachuufi qaamni bulchiinsaa akka fudhatu ajajuu
E. Itti fayyadama humnaa
Qaamoleen nagaafi tasgabbii eegsisan marti tarkaanfii madaalawaafi barbaachisaa ta’an fudhachuu ni danda’u.
Shakkamtoota to’annoo jala oolchuuf dhaabbilee barnootaafi kan biroo keessa seenuu ni danda’u.
Lammiileefi misooma invastimantootaa eeguufi qaamolee miidhuuf ykn misooma balleessuuf aggaamanirratti tarkaanfii akka fudhataniif qajeelfamni kun bahuun hojiirra ooleera.

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001435949
Har'a/TodayHar'a/Today3909
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday5618
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week11169
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month97526
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1435949

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.