Qisaasama humna daa'immanii hambisuun gahee qaamolee maraati Featured

10 Mar 2018
Daa'imman hojii humnaa olii irratti akka hin bobbaane taasisuun gahee hundaa ta'uu qaba Daa'imman hojii humnaa olii irratti akka hin bobbaane taasisuun gahee hundaa ta'uu qaba

Gochi daa'imman hojii humnaan olii irratti hirmaachisuu biyyoota guddachaa jiran keessatti yeroo ammaa dhimma yaaddessaa yemmuu ta'u, rakkoon kun Itoophiyaattis ni mul'ata.
Damee hojii daa'imman hedduminaan irratti hirmaachaa jiraniifi qisaasama humnaatiif isaan saaxilaa jiran keessaa hedduun hojiiwwan al idilee kanneen akka hojiiwwan mana keessaa, hojii warshaaleefi indaastiriiwwanii, misooma qonnaa gurguddaa, qotiinsa albuudaa, konistraakshiiniifi dhaabbilee tajaajila kennan keessatti raawwatamaniidha.
Qisaasama humnaa daa'imman irra gahaa jiru ittisuudhaaf sagantaan haaraa qophaa'aa jiraachuu Ministerri Dhimma Hojjataaafi Hawaasummaa ni ibsa.
Biyyattiitti daa'imman hojii humnaa isaaniitii oliirratti bobbaasuun bal'inaan ni mul'ata. Rakkoo gama kanaan jiru furuuf sagantaa haaraan qophaa'uusaa marii torban darbe qaamota dhimmi ilaalu waliin Finfinnetti adeemsifamerratti ibsameera.
Gochi qisaasama humna daa'immanii biyyattiitti bal'inaan kan mul'atu ta'uu kan himan ministerichatti Ogeessi Ogeessa Iddoo Hojii Obbo Masfin Yilmaa, dhuma bara 2016tti qisaasama humna daa'immanii guutumaatti biyyattii keessaa dhabamsiisuudhaaf sagantaa haaraan qophaa'uusaa dubbatu.
Akka ibsa ogeessichaatti, sagantaan haaraa kun hojii humnaan olii daa'immaniin raawwatamaa jiran ni hir'isa, daddabarsa daa'immanii biyya keessaafi gara biyya alaatti taasifamu kan dhaabuufi daa'imman mirga umrii daa'immummaasaaniitti barumsarratti akka dabarsaniif qaban ni kabajsiisa.
Sochii daa'imman biyyattii hojii humnaa olii irratti bobba'an kuma 13 ta'an rakkoo kana keessaa baasuuf taasifameen daa'imman kuma torba baraaruun danda'ameera. Kanaanis hojjechiiftotaafi maatii daa'immaniitiif hojiin hubannoo uumuu bal'inaan erga kennameen booda hawaasatti dabalamanii waan umriinsaanii isaaniif eyyamu qofarratti akka bobba'an taasifameera.
Daa'imman hundi hojiiwwan umriinsaanii isaaniif eyyamuun ala irratti kan hirmaatan yoo ta'e egereesaanii irratti dhiibbaa guddaa kan geessisu ta'uu kan himan immoo, dhaabbata 'World Vision'tti bakka bu'aa damee Itoophiyaa Obbo Saamu'el Sugaamooti. Daa'imman umurii daa'imummaasaanii hunda ol barumsarratti dabarsuu kan qaban ta'uu dubbatu.
Dhimmi daa'imman hojiiwwan humna isaaniitii olii irratti bobba'anii hojjechiisuu utuu yeroon itti hinkennamin karaa guutuu ta'een furamuu kan qabu ta'uu kan himan immoo hirmaataa waltajjichaa Obbo Bafiqaaduu Tasammaati. Akka isaan jedhanitti, mootummaan seerota mirga daa'immanii kabajsiisuuf bahan hojiitti hiikuu irratti cimee hojjachuu qaba. Sochii mootummaan mirga daa'immanii kabajsiisuuf taasisu akkuma jirutti ta'ee, hirmaannaan qaamota garaa garaas murteessaa ta'uu himu. Daa'imman gosoota hojii ulfaataa irratti hirmaachaa jiraniifi qisaasama humnaatiif saaxilaamaa jiran sa'aatii dheeraa kan hojjetan ta'us kanfaltiin isaanii garuu gadaanaadha. Haalli hojii irratti balaaf saaxilamuu isaaniis bal'aadha. Daa'imman kunneen carraa baruumsaas waan hin arganneef hiriyyootasaanii waliin dorgomuu hin danda'an. Kanaan wal qabatee keessumaa rakkoon shamarranirra gahu dachaa yemmuu ta'u, hojjechiiftotaafi qaamota garaa garaatiin gudeeddamuudhaafis carraan jiru bal'aadha.
Walumaagalatti, guddinaafi jijjiirama biyyattii keessatti mul'achaa jiran itti fufsiisuun kan danda'amu, daa'imman abdii abdii biyyattii borii ta'an eeganiifi kunuunsanii guddisuun kan danda'amu yoo ta'eedha. Kanaafuu hojiin mirga daa'immanii eeguufi eegsisuu akkasumas faayidaa isaanii kabjchiisuu gahee qaamota hundaa ta'uu qaba.

Bayyanaa Ibraahimiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001435369
Har'a/TodayHar'a/Today3329
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday5618
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week10589
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month96946
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1435369

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.