Irree hiyyummaa seenaa gochuuf tattaafataa jiru Featured

10 Mar 2018
Daraggootni dhagaa koobilii diriirsuun jireenyasaanii mo’atan Daraggootni dhagaa koobilii diriirsuun jireenyasaanii mo’atan (Suurri Waasihuun Takleetiin)

Babal’achuun hojidhabdummaa rakkoolee hawaasummaa lammiilee qaqqabsiisuun alatti guddina dinagdee biyyattii ariifataafi itti fufiinsa qabu lafa qabsiisuuf hudhaa ta’uunsaa kan hubatamuudha.
Keessumattuu rakkooleen hojidhabddummaa biyyoota Afrikaa caalaatti hubaa kan jiru yemmuu ta’u, jiruufi jireenya dargaggootaa qormaata keessa galchuurra darbee godaansa seeraan alaa hammeessaa akka jiru ragaaleen ni mul’isu. Itoophiyaa keessattis rakkoon kun haalaan calaqqisaa kan ture yoo ta’u, yeroo ammaa sosochii mootummaan taasisaa jiruun garuu bu’aaleen galmaa’aa jiran jajjabeessaadha.
Rakkoolee hojidhabdummaa dargaggootaa Magaalaa Finfinnee furuuf tattaaffiin taasifamaa jiruun dargaggoonni hedduu ijaarsa daandii hojjechuuf dhagaa kobilii diriirsuu(koblestone) irratti bobba’an miira ofitti amanamummaa horachuurra darbee jiruufi jireenyasaanii fooyyeffachuu danda’uunsaanii akka fakkeenyaatti kan ka’uudha.
Dargaggoota hojidhabeeyyii akka magaalichaatti jiran sakatta’uun leenjiin hojii ogummaa garagaraa kennamaa kan jiru yoo ta’u, leenjichi ogummaa dargaggoonni itti of jijjiiruu danda’an kan taasisedha.
Dargaggoonni filatamuun leenjii dhagaa koobilii diriirsuurratti bobba’an hedduunsaanii ogummaa kanaan dura hinqabne horachuun hojii akka ummatan ta’uu kan himan Ittaanaa Diinii Mana Barumsaa Teeknikaafi Ogummaa Magaalaa Finfinnee Obbo Taklaayi Gabrayohaannisidha. Itoophiyaa keessatti aadaan hojii ummachuu laafaa ta’uu kan himani Obbo Taklaayi, yeroo ammaa sosochii mootummaan taasisaa jiruun dargaggoonni hedduu fayyadamoo ta’aa jiruu, jedhu.
Dargaggoonni leenjii fudhatan kunneen madaallii gahumsa ogummaa fudhachuun hojiitti akka bobba’aniif xiyyeeffannoon hedduu kennamee irratti hojjetamaa akka jiru kan himanii, kanneen ogummichatti laafanii argaman ogummaasaanii akka fooyyeffataniif dabalataan leenjii akka argatan taasifameeraa jedhu. Kunimmoo humna dargaggootaa leenjiirratti fixuuf osoo hintaane hojii qulqullina qabu akka hojjetaniif kan yaadame ta’uu dubbatu. Leenjichi yeroo qabame keessatti dhumuu dhabuunsaa leenjitoota biratti komii akka kaase himanii, gahumsi leenjitootaa osoo hinbilchaatiin ragaa kennuun waan hindanda’amneefidhaa jechuun sababeessu. Leenjii ogummaa isaaniif kennamaa jiruttis dargaggoonni kan gammadan yoo ta’u, miira ofitti amanamummaa isaan keessatti uumuusaas ibsu.
Dargaggoota leenjicha fudhatan keessaa Alii Birhaanuu isa tokko yoo ta’u, leenjichi miira eeggatummaa jalaa akka bahaniif karaa saaquusaa ibseera.
Dargaggoo Aliin barnootasaa kutaa kudhan erga xumureen booda hojii dhabee yeroo dheeraaf akka taa’e yoo himu, deggarsa argateen ogummaa dhagaa koobilii diriirsuu barachuusaatti gammadee jira. Xumura leenjichaattis liqaa mootummaan kennutti fayyadamuuf hiriyyootasaa waliin gurmaa’uun jireenyasaa fooyyessuuf qophii xumureera.
Hojiin ogummaa miira ofitti amanamummaa kan nama gonfachiisuufi miira hirkattummaa ammoo kan dhabamsiisu waan ta’eef, jajjabaachuu mala kan jedhu dargaggoon kun, kanneen hafanis ogummicha barachuurratti xiyyeeffachuu akka qabanidha, kan dubbate.
Kanaan dura aadaa hojii ummachuu wallaaluun dargaggoota hedduu araada hintaaneef saaxiluu kan hime dargaggoo Aliin, yeroo ammaatti ogummaa argatan kanaan fayyadamtummaasaanii ijaan arguu danda’uusaanii eereera.
Walumaagalatti, leenjiin ogummaa dargaggoota hoji dhabeeyyii magaalaa Finfinneef kennamaa ture miira ofitti amanamummaa dargaggootaa kan cimsuurra darbee tulluu hiyyummaa kan diigu waan ta’eef, sosochii gama kanaan taasifamu itti fufiinsaan cimsuun barbaachisaadha.

Waasihuun Takleetiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001435367
Har'a/TodayHar'a/Today3327
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday5618
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week10587
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month96944
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1435367

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.