Pirojektii kaafamtoota misoomaa Featured

07 Jul 2018

Qonnaan bulaan naannawa Finfinnee jiraatu yeroowwan dheeraaf sababa misoomaatiif qe'eesaarraa buqqa'aafi dhiibamaa tureera.

Yeroo q'eesaarraa buqqa'utti kanfaltiin madaalamaan kennamuufii dhabuudhaan waggoota muraasaan booda lafa dura gurguraterratti gamoo ijaarameef waardiyyaa ta'uuf dirqamaa ture.

Sababa kanaanis rakkoolee hawaas dinagdee hedduuf saaxilamaa kan ture yemmuu ta'u, yeroo dhihoon booda immoo qonnaan bultoota naannawa magaalattiitti misoomaaf kaafaman deebisanii dhaabuuf sochiin taasifamaa jira.

Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetti namoota sababa misoomaatiif kaafaman fayyadamoo taasisuuf pirojektii haaraa eegaluusaa bulchiinsi magaalatti ni ibsa.

Pirojektichi abbootii warraa misoomaaf kaafaman kuma shan fayyadamoo kan taasisu yemmuu ta'u, kunis komii kanaan dura ture hanga tokko ni fura jedhamee abdatama.

Bulchiinsi magaalichaa lakkoofsa kaafamtootaa adda baasuudhaan deebisee dhaabuuf qorannoo yeroo dheeraa fudhate taasisaa turuu kan himan kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee, Obbo Dirribaa Kumaa, bu'aa qorannichaarratti hundaa'uudhaanis sadarkaa sadarkaadhaan hojiin kaafamtoota misoomaa kanneen fayyadamaa taasisu kan hojjatamu ta'uu dubbatu.

Komii kaafamtoota misoomaatiin walqabatee ka'aa ture hundeedhaa furuufis ta'e pirojektotni isaan fayyaduu danda'u bal'inaan akka hojjatuuf qaamni ykn waajjirri of danda'e hundeeffamuusaas ni ibsu.

Akka ibsa Obbo Dirribaatti; waggoota 26n darban qofa keessatti sababa misooma naannawa magaalichaatiin walqabateen abbootiin warraa kumni jahaafi 553 iddoo dura turanirraa kan kaafaman yemmuu ta'u, lakkoofsi kunis maatiidhaan kuma 32 ta'a.

Ummata sababa misoomaatiin kaafame kana fayyadamaa taasisuus projektiiwwan gara garaa qophaa'aa turan keessaa immoo; pirojektii horsiisa lukkuu, furdisa loonii, misooma hoortii kaalcharii, daldala xixiqqaafi gamoowwan ijaaruun kireessanii fayyadamoo akka ta'aniif gargaaruuf dhakaan bu'uuraa Pirezdaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Obbo Lammaa Magarsaafi Obbo Dirribaa Kumaatiin kaa'ameera.

Naannawa Galaanittis maatii qonnaan bultootaa misoomaaf kaafaman fayyadamoo taasisuuf ijaarsi aagroo indaastirii baatii saditti xumuramee hojiitti galu kan ijaaramu yemmuu ta'u, kanaanis rakkoon maatii kaafamtootaa dhiheenyatti ni fayyada jedhamee eeggama.

Kaafamtoota misoomaa kanneen fayyadamtummaa diinagdeetiin ala ijaarsa bu'uuraalee misoomaatiif qarshii miiliyoonni 420 ta'u ramadameera.

Pirojektichaan furdisni horii lafa heektaara 65 irratti, wiirtuuleen horsiisa lukkuu shan, wiirtuuwwan gabaa shan kan hammatame yemmuu ta'uu, dabalataanis oolmaan daa'immanii shaniifi manneen barnootaa shanis pirjeektichaan hammatamaniiru.

Bulchiinsi magaalichaa qarshii miiliyoona 52 ramaduun qonnaan bultoota 2087f deeggarsa midhaan nyaataafi kanneen biroo kennaa jiraachuus Obbo Dirribaan ni ibsu.

Kaafamtoota misoomaa keessaa maatiin qonnaan bultoota hojjechuu danda'anii 1, 752 qarshii miiliyoona sagalii oliin gurmaa'anii hojjechaa kan jiran ta'uufi kanaanis qarshiin miiliyoona sadii qusachuusaanii ibsu.

Kaafamtoota misoomaa kanneeniif deeggarsa maallaqaa qofa osoo hintaane dhaabbiidhaan akka of danda'aniif yeroo ittaanuttis namoota 5,997f leenjii ogummaa garaa garaa kennuudhaan gara hojiitti galchuuf hojjatamaa jira.

Misooma waggoota kurnan lamaan darbanitti naannawa magaalattiitti babal'achaa turan investaroota gammachiisaafi qonnaan bultoota immoo boochisaa turuunsaa ni yaadatama. Haala kana jijjiiruun immoo dhimma filannoo hinqabne ta'uusaatiin jalqabbiin jiru jajjabeessaadha.

Walumaagalatti, misoomni kamiyyuu isa tokkoof gammachuu kaaniif immoo gadda ta'uu hinqabu. Qonnaan bulaa lafa abbaasaa irraa sababa misoomaatiif yeroowwan adda addaatti kaafamaa ture deebisanii dhaabuun mirga osoo hinta'in dirqama mootummaa ta'uu qaba.

Bayyanaa Ibraahimiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001642482
Har'a/TodayHar'a/Today3470
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday7153
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week4887
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1642482

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.