Rakkoo atileetiksi Itoophiyaarratti mari'atame

06 Oct 2017

Biyyoota seenaa atileetiksii addunyaarratti maqaa gaarii qaban keessaa Itoophiyaan adda durummaan eeramti. Keessumattuu waggootan kurnan shanan darban keessa maqaan biyyattii irra deddeebiidhaan waltajiiwwan addaa addaarratti kabajaan ka'aa tureera.

Dirreewwan olompikii, shaampiyoonaawwan atileetiksii addunyaa mana keessaafi alaatti, dorgommiiwwan qaxxaamura addunyaatti atileetoonni Itoophiyaa kanneen biroo osoo of jidduu hingalchiin tartiibaan tokkoffaadhaa hanga sadaffaatti wayita galan hawaasa addunyaa biratti ulfinaan simatamaa turaniiru.

Haaluma kanaan biyyaattiin Olompikii Roomirraa kaastee hanga Riyootti, shaampiyoonaawwan adda addaafi dorgommii qaxxaamura biyyaatti walumaagalatti korniyaa lameeniin meedaaliyaawwan 434 argachuu dandeesseetti.

Haata'u malee, ispoortiin biyyattiin addunyaarratti ittiin beekamtu kun ammaan tana laafaa dhufuudhaan meedaaliyaawwan kanaan dura argamaa turan hir'achaa dhufeera. “Maddi rakkinichaa maali?” jechuudhaan qaamni dhimmi kun kallattiidhaan ilaallatu Kibxata darbe marii taasiseera.

Marii galma Hoteela Itoophiyaatti adeemsifame kanarraatti Koreen Raawwachiftuu Hojii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa,bakka bu'oota federeeshina atileetiksii magaalaa Finfinneefi Dirree Dawaa dabalatee naannoolee Oromiyaa, Amaaraa, Ummatoota Kibbaa, Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa, Hararii, Tigiraayi, Affaar akkasumas, waldaaleen ispoortiichaafi leenjistoonni kilaboota atileetiksii adda addaafi murtee kennitoonni atileetiksi argamaniiru.

Pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Atileet Kumaalaa Hayilee Gabarasillaasee marii kana haasawaan wayita banu, ispoortii atileetiksii keenya bakkasaatti deebisuuf dhimmisaa hunda keenya ilaallata jedheera.

Ispoortiin atileetiksii ambaasaaddara Itoophiyaati kan jedhe Haayileen, laafina ammaan tana mul'atuf qaama tokkotti quba qabuurra hundi keenya tokko ta'uudhaan ispoortichi bakkasaatti akka deebi'u gochuun malchisaa ta'uu addeesseera.

Koreen haarawaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa hojiisaa erga jalqabee ji'oota saddeet ta'usaa kan ibse pirezidaantichi, ji'oota kanneen keessatti rakkinoota federeeshinii duriirraa isatti darbe hiikuudhaan hojii baay'ee isarraa egamu hojjechuu akka hindandeenye dubbateera.

Kabajamoo Obbo Dubee Jiloo gamasaaniitiin, rakkinni ispoortii atileetiksii Itoophiyaa rakkina caasaati jedhu. Federeshinicha dabalatee kilaboonni atileetiksii biyyattii ummattuummaaf osoo hinta'iin dhaabbilee addaddaa jalatti gurmaa'uudhaan bajata mootummaatiin kan bulan ta'uu ibsu.

Ispoortii atileetiksii kan hordofan ijoollee ummataati; Kanaafuu ispoortiinis kan ummataati kan jedhan Obbo Duubeen, kan ummataa taasisuudhaan bajata mataasaatiin akka of bulchu gochuuf yaaliin taasifamaa jiraachusaa ibsaniiru.

Bakka bu'oonni naannooleefi kilabootaa tokko tokko akka jedhanitti, rakkoon ispoortichaa iddowwan leenjii ispoortii, meeshaalee ispoortii, bajata ga'aa, ogeesoota ispoortii baay'i'naan horachuu dhabuurraa akka ta'e addeessaniiru. Kanaafu atileetoota ciccimoo horachuuf rakkoo olaanaan isaan quunnamu himaniiru.

Leenjistonni garee atileetiksii biyyaaleessaa ammoo akka jedhanitti, burqaan atileetiksii biyyaaleessaa naannoolee waan ta'aniif burqaan kun gognaan atileetiksiin biyyattii waan hinjirreef falli barbaadamu qaba jechuun dhaamaniiru.

Balballoommii Oduu

Tashoomaa Qadiidaatiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001603680
Har'a/TodayHar'a/Today3681
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday6809
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week11885
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month91722
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1603680

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.