Itoophiyaan walmorkii Waancaa CHAN keessummeessufi

10 Feb 2018

Finfinnee: Bu'uura ispoortii kubbaa miilaa Afrikaa kan ta'e koreen kubbaa miilaa Afrikaa kan wayita ammaa Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa jedhamuun beekamu kan hundeefame ALA bara 1957 ta'uu seenaan ni mul'isa.
Konfedereeshinchi Ardii Afrikaa keessatti ispoortii kubbaa miilaa jaalatamaafi hordoftoota baay'ee qabu horachuuf sochii taasiseen yeroo gabaabaa keessatti biyyoota miseensoota hedduu horachuu danda'eera.
Sochii taasifameenis waancaa kubbaa miilaa dargaggoota Afrikaa, kan dargaggoota guddatootaafi dubartootaa qopheesuudhaan hirmaachisaa jira. Akkasumas, shaampiyoonaawwan kilabootaa, walmorkii mo'aa mo'attootaafi kan waancaa konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa jedhamun beekaman gaggeessaa jira.
ALA bara 2009 irraa kaasee ammoo taphattoonni kilaboota liigiiwwan biyyaa keessatti qofti kan irratti hirmaatan walmorkii waancaa CHAN jedhamu jalqabuudhaan biyyoota adda addaatti gaggeessaa jira.
Walmorkichi waggaa lamatti al tokko biyyoota addaddaatti kan adeemsifamu yoo ta'u, baranas yeroo shanaffaaf dhiheenya kana Morookoo magaaloota adda addaatti adeemsifameera.
Tapha yeroo jahaffaaf waggaa lama booddee ALA bara 2020 adeemsifamu ammoo keessummeessuuf Itoophiyaan konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaarraa Asxaa fudhateetti.
Sirna Asxaa walharkaa fuudhu adeemsifame kanarratti argamuudhaan Pireezidaantiin Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa, Miistar Ahimad Ahimadirraa kan fudhan Obbo Juneedii Baashaa Pireezidaantii Federeeshinii kubbaa Miilaa Itoophiyaati.
Waancaan kubbaa miilaa Afrikaa eedda jalqabamee waggoota 61 kan lakkofsise yoo ta'u, waggootan kanneen keessatti biyyoonni 15 dabaree dabareedhaan keessummeessaniiru.
Itoophiyaan biyyoota konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa hundeessan keessaa takka waan taateef waancaa Ardii Afrikaa kana yeroo sadii qopheessuuf caraa argate turte.
Haa ta'u malee, waancaa CHAN yoo keessummeessitu kun isa jalqabaati. Sababiin isaa ammoo gareen biyyaaleessaa ishee yeroo baay'ee waancaa kanarratti hirmaachuuf wayita dorgomu gulaalaa darbee waan hinbeekneef.
Biyyattiin seenaa waancaa kubbaa miilaa Afrikaa keessatti kan jalqabaa taatuus guddinni ispoortiishee yeroo yeroodhaan gadi guddachaa waan adeemsifamuuf ol siqu dhabusaatiin kan ka'een.
Keessumattuu akkaataan gurmaa'ina kilaboota biyyattii rakkisaa ta'usaati. Hundisaanii jechuun ni danda'amaa kilaboota dhaabbilee mootummaa jalatti gurmaa'aniidha.
Kana ta'uusaanitti bajata mootummaan isaaniif ramaduun waan bulaniif wayita bajatni dhumu hanga kan haaraan isaaniif ramadamutti kilaboonni taphatoota isaanii waan bittinneessaniif achumaan ni diigamu.
Akkasumas, iddoowwan olmaa ispoortii ga'aan waan hinjirreefi kannee jiranis ijaarsa bu'uuraalee misoomaaf sababii jedhamuun abbootii qabeenyaatiin waan dhaalamaniif dargaggoonni iddowwan leenjii dhabuun kan ka'ee taphattoota bakka bu'ootaa horachuun hindanda'amne.
Biyyattiin Istaadiyemoota ammayyaa hinqabdu. Kan qabdus maqaaf ijaaraman malee baay'een isaanii hinxumuramne. Bakka iddoowwan olmaa bal'inaan hinjirreetti shaampiyoonaa akkanaa keessummeessuuf waadaa galuun bor waan nama qaaneessuuf itti yaadamu qaba jenna.

Balballoommii Oduu

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001821829
Har'a/TodayHar'a/Today2424
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday5320
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week12409
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1821829

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.