Injifannoo warqii dachaa atileetoota keenyaan Featured

10 Mar 2018

Finfinnee: Gosawwan Ispoortii Federeeshinii Atileetiksii Biyyooleessaa (“IAAF”)n qophaa'an keessaa tokko dorgommii atileetiksii mana keessatti. Dorgommiin kun akka adeemsifamuuf bu'uurri kan kaa'ame ALA bara 1985 baatii Guraandhalaa keessa ture.
Faransaayis baruma eerame kana shaampiyoonicha keessumeessiteetti. Dorgommichi naamusa gaariidhaan jalqabame xumuramusaafi koreen waldorgommiis muuxannoo argachuusaatti shaampiyoonichi akkuma kanneen biroo waggaa lamatti al tokko mana keessatti biyyoota adda addaatti akka gaggeeffamu murtaa'e.
Haaluma kanaan shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa kan mana keessaa ALA Bitooteessa 7fi 8 bara 1987 Ameerikaa, magaalaa Indaamaapaalitti adeemsifame.
Shaampiyoonichi erga jalqabamee waggoota 31 lakkofsiseera. Waggottan kanneen keessatti yeroo 17f biyyoota adda addaatti adeemsifameera. Baranas Guraandhala 22 hanga 26 bara 2010tti Ingiliz, Barmingihaamitti adeemsifameera.
Dorgommiiwwan hanga ammaatti adeemsifamanitti biyyoota miseensoota federeeshinii atileetiksii biyyooleessaa 215 keessaa gabate meedaaliyaa keessa kan galan biyyoota 84 qofa.
Biyyoonni gabatee meedaaliyaa keessa galan kunneen meedaaliyaa warqii 471, meetii 478, nahaasa 482 walumaa galatti meedaaliyaawwan kuma tokkoofi 431 argataniiru.
Isaan keessaa ammoo Ameerikaan meedaaliyaawwan warqii 120, meetii 79, nahaasa 73 dimshaashumatti meedaaliyaawwan 272 argachuudhaan addunyaarraa tokkoffaadha.
Ruusiyaan warqii 52, meetii 48, nahaasa 45n walumaagalatti meedaaliyaa 145n lammaffaa, Itoophiyaan ammoo meedaaliyaa warqii 27, meetii 10, nahaasa 13 dimshaashumatti meedaaliyaawwan 50n addunyaarraa sadaffaa, Afrikaarraa ammoo sadarkaa tokkoffaarratti argamti.
Dorgommii barana guyyoota afuriif adeemsifameenis Ameerikaan meedaaliyaa warqii jaha, meetii kudhaniifi nahaasa laman waliigalatti meedaaliyaawwan 18n tokkoffaa taateetti.
Itoophiyaan ammoo meedaaliyaawwan warqii afuriifi meetii tokko dimshaashatti meedaaliyaawwan shaniin addunyaarraa lammaffaa Afrikaarraa tokkoffaa ta'uun xumurteetti.
Poolaandii meedaaliyaa shaniin sadaffaa, akkasumas morkattuun Itoophiyaa Keeniyaan meedaaliyaa nahaasa tokko qofaan sadarkaa 29ffaa argachuun ishee beekameera.
Itoophiyaan meedaaliyaawwan kanneen kan argatte fiigicha meetira kuma sadiifi kuma tokkoofi 500 dubartootaan Ganzabee Dibaabaatiin, dhiiraan ammoo fiigicha meetira kuma sadiin Yoomiif Qajeelchaafi kuma tokkoofi 500n ammoo Saamu'eel Tafarraatiin.
Meetiin kan argame ammoo fiigicha meetira kuma sadiin Salamoon Baargaatiin ta'uun beekameera.
Seenaa shaampiyoonaa atileetiksii mana keessaatti Atileet Ganzabee Dibaabaa shaampiyoonaawwan arfan ALA bara 2012 irraa kaase hanga 2018 adeemsifamanitti mo'achuudhaan meedaaliyaawwan warqii shan argatteetti.
Ganzabeen shaampiyoonaawwan adeemsifamanitti meedaaliyaa baay'ee argachuudhaan Itoophiyaa qofa osoo hinta'iin Afrikaarraas atileetii duraa ishee taasisa.
Jilli atileetikisii warqiiwwan dachaa argamsise kun Wiixata darbe biyyatti yoo deebi'u Ministirri Minsteera Dargaggoofi Ispoortii Obbo Iristuu Yirdaaw, Pirezdaantiin Koree Olompikii Biyyaaleessaa Doktor Ashabbir W/Giyoorgisiifi Pirezdaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Atileet Haayilee G/Sillaasee simannaa taasisaniiruuf.
Ganzabeen wayita biyyatti deebitu akka ibsiteetti, gammachuun kun kan ishee qofaa osoo hinta'iin kan ummata yeroo hundaa meedaaliyaa warqii mi'eeffateeti jetteetti. Akkasumas, qabxiin argame kan laphee nama dhiibsisu osoo hintaane gara fuula duraatti dorgommiiwwan isaan eeggatanif kan isaan qopheessu ta'uus dubbatteetti.

Balballommii Oduu

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001435277
Har'a/TodayHar'a/Today3237
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday5618
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week10497
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month96854
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1435277

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.