Tapha guutuu Oromiyaa, dirree jaalalaa dargaggootaa Featured

04 May 2018

Ulfaatina kaasuun akaakuuwwan ispoortii taphicharratti dhiyaatan keessaa tokko

Taphni Oromiyaa guutuu yeroo 24faf Magaalaa Bishooftuutti adeemsifamaa jira. Taphicharraatti godinaaleefi magaalota Oromiyaarraa ispoorteessitoonni kuma shanii ol korniyaa lameeniinu akaakuuwwan ispoortii 18 hirmaachaa jiru.

Sababiin taphichi itti adeemsifamuuf dargaggoota naannichaa kanneen halaala turan gaaddisa ispoortii kanaa jalatti dirree tokkorratti waltti qabuudhaan obbolummaan, tokkummaa, jaalalliifi firummaan jiddusaaniitti akka cimu gochuu maddiitti aadaa godinaaleesaanii akka waljijiiraniifi.

Taphni baranaa kun guyyoota 13f addemsifamuudhaan iftaan xumurama jedhamee eegama. Taphicharraa dargaggoonni ciccimoon naannichaafi biyya keenya gara fuula duraatti ardiiwwan mararratti beeksisan argamaniiru.

Keessumaa dorgommiiwwan atileetiksi, Paaraalompikiifi akaakuuwwan ispoortii Maarshaal Artiitiin dargaggoonni dandeettii cimaa qaban godinaaleefi magaalota adda addaarraa argamaniiru.

Naannichi akkuma burqaa atileetota biyya keenyaa ta'e akaakuuwwan ispoortiiwwan birootinis dargaggoota abdii boruu ta'an horachuusaa taphicha kanarraa hubachuun ni danda'ama.

Taphawwan hanga Roobii darbeetti adeemsifamanitti dorgommiiwwan hedduun xumuramaniiru. Dorgommiiwwan xumuraman keessaa Paaraalompikiin tokko yoo ta'u, Magaalaan Asallaa walumaagalatti waancaawwan jaha argachuudhaan dursaa jira. Godinni Arsiifi magaalaan Sabbataa waancaawwan afur, afur argachuudhaan lammaffaafi sadaffaadha.

Dorgommii atileetiksiitiin ammoo diviziyoona tokkoffaarraa walumaagalatti korniyaa lameeniinuu Godina Arsii qabxii 171 tokkoffaa ta'uun waancaafi meedaaliyaa warqii argateera. Magaalaan Laga Xaafoo qabxii 168n, Magaalaan Asallaa qabxii136 lammaffaafi sadaffaa ta'uun meetiifi nahaasa badhaafamaniiru.

Diviziyoona lammaffaarraa ammoo Magaalaan Dukam qabxii 206n shaampiyoona ta'uun waancaafi meedaaliyaa warqii yoo argatu, Magaalaan Bishooftuu qabxii 143, Magaalaan Mojoo qabxii 131n lammaffaafi sadaffaa ta'un akkuma walduraa duba jiranitti meedaaliyaa meetiifi nahaasaa badhaafamaniiru.

Akkasumas dorgommii Cheeziitiin diviziyoona tokkoffaa dhiiraan magaalaan Adaamaa, dubaraan Bishooftuun, diviziyoona lammaffaarraa dhiiraan magaalaan Baalee Roobee shaampiyoona ta'uun waancaa badhaafamaniiru.

Dorgommii Wushuutiin ammoo dhiiraan magaalaan Asallaa, dubaraan magaalaan Adaamaa abbaa waancaa ta'aniiru. Taphni guutuu Oromiiyaa kan dirreewwan ispoortii adda addaa Magaalaa Bishooftuutti haala miira hawaasaa magaalattiifi naannawasheetti argamanii hawachuun adeemsifamaa ture kun iftaan xumurama jedhamee eegama.

Balballoommii oduu

Tashoomaa Qadiidaatiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001820673
Har'a/TodayHar'a/Today1268
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday5320
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week11253
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1820673

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.