Oromiyaan burqaa atileetotaa taatee akka ittifuftuuf xiiqiidhaan hojjetamuu qaba

04 May 2018

Oromiyaan galaana atileetotaati. Atileetiksiin aadaa, duudhaafi eenyummaa Oromooti.

Seenaa biyyattii keessatti atileetonni Oromiyaa keessaa burqan yeroo atileetota gootota duriifi hangafiota Abbabaa Biqilaa, Maammoo Waldee, Daraartuu Tulluu, Faaxumaa Roobaafaa irraa kaasee hanga Xirunash Dibaabaa, Ganzabee Dibaabaa, Almaaz Ayyaanaa, Maaree Dibaabaafaatti kallacha injifannoo Oromoo qofa osoo hin ta'in biyyaafi ardii Afrikaafis miira dammaqinaafi mallattoo injifannoo ta'anii itti fufaa jiru.

Oromummaan haala kamiyyuu keessatti dorgomanii injifachuu akka ta'eefi rakkoo fedheefiyyuu jilbifachuun akka hinbarbaachifne, Oromummaan faajjii (aasxaa) injifannoo akka ta'e dhalootas, addunyaas, firaafi diinas barsiisaa jiru.

Oromiyaan galaana atileetotaa taatee akka ittifuftu gochuuf rakkoowwan sochii atileetiksii sadarkaa hundatti xaxanii qaban hiikuun dirqama. Sababiinsaa kufaatiin atileetiksiirraatti dhufu kufaatii eenyummaa keenyarratti dhufu waan ta'uuf.

Kanaafuu mirgaafi faayidaa atileetota Oromoo waltajjiifi sadarkaalee hundarratti kabachiisuuf Federeeshiniin Atileetiksii Oromiyaa sochiiwwan babaldhaa gochaa jira.

Nus sochiiwwan atileetiksii naannoo Oromiyaa keessatti taasifamaa jiran ilaalchisuudhaan dhiheenya kana qaamolee dhimmichi ilaallatu Magaalaa Bushooftuutti haasofsisnee turre.

Dhimuma kana pirezidaantiin federeeshinichaa, Obbo Daanyaachawu Shifarraa akka ibsanitti, Guddina atileetiksii Oromiyaafi biyyaattii dagaagsuuf, ilaalchaafi gochawwan sassaadummaa kiraa federeeshinnoota atileetiksii sadarkaalee gara garraa jiran biratti mul'atan karaa gurmaa'een irratti qabsaa'uun sirreessuu qabna jedhu.

Hunda caalaa jedhu pirezidaantichi, atileetiksiin aadaafi duudhaa, eenyuummaa Oromoo ta'ee akka ittifufu gochuu keessatti atileetonni Oromiyaa sadarkaa sadarkaan gufu tokko malee kilaboota naannichaa keessatti hirmaachisuun abdiiwwan biyyattii boru akkaa ta'an gochuun ni barbaachisa.

Oromiyaatti kilaboonni 20n waggoota saddeet dura ijaaramuusaanii kan ibsan Obbo Daanyaachawu, kilaboota kanneen keessaa kan Bulchiinsa Magaalaa Jimmaafi Walisoo yoo diigaman, kanneen hafan hirmaachaa jiru.

Keessumaa kilaboonni atileetiksii magaalota Adaamaafi Asallaa, Intarpiraayizii Daandii Oromiyaafi Dhaabbata Bosonaa Bineensaa Oromiyaa, magaalota Lagaxaafoo Lagadaadhii, Buraayyuu, Sabbataafi kkf ciccimoota jechuun eeraniiru.

Oromiyaa keessatti atileetota baayi'ee horachaa jirra kan jedhan pirezidaantichi atileetota heddu horachuu qofa osoo hinta'in atileetii naamusa gaariidhaan ijaarame horachun barbaachisaa akka ta'e addeessu.

Akka isaan jedhanitti, shaampiyoonaawwan kanaan dura gaggeeffamanitti Oromiyaa olaantummaadhaan xumuraa ture. Haata'u malee dhiheenya kana shaampiyoonaa atileetiksii Itoophiyaa 47fatti naannichi tokkoffaa ba'uu osoo danda'uu lammaffaa ta'uunsaa rakkinni akka jiru agarsiisa.

Gareen rakkoo kana qoratus hundaa'uu qaba jedhanii, garichis kan hundaa'u Federeeshinii Atileetiksi Oromiyyaa dabalate waldaalee Leenjistoota Atileetiksifi Atileetota Oromiyaarraa akka ta'u himaniiru.

Leenjisaan kilaba atileetiksii Magaalaa Adaamaa, Obbo Habtaamuu Girmaa gamasaaniin, leenjisaafi maaneejara jechuun atileetii tokko waggaa 16tti gara ispoortii atileetikii yoo fidu haala maraanuu amala isaa beekuun barbaachisaadha jedha.

Leenjisaan kilaba atileetiksii Dhaabbata Bosonaafi Bineensaa Oromiyaa, Obbo Birihaanu Mokonnin gamasaaniitiin, “Leenjistoonni tokko ta'anii hojjechuurra waltuffatu. Tokko ta'amee hinhojjetamu taanaan qabxiin eegamu hinjiraatu” jedhu.

Kilaboonni Oromiyaan hundeesses qaama dhimmi ilaallatuun hordofamuufi deggaramuu akka qabanis eeranii, ogeesonnis hojii kiyya jedhanii xiyyeeffannaan hojjechuun qabxiin ummanni eegu galmeessisuuf tattaafachuu akka qaban ibsu.

Leenjistoonni garee biyyaalessaa Koloneel Huseen Shaboofi Komaandar Toleeraa Dinqaa guddina atileetkisii naannichaatiif akkasumas Oromiyaan madda atileetikii taatee akka itti fuftu gochuuf qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin hojjechuuf qophii ta'uusaanii beeksisaniiru.

Balballoommii Oduu

Tashoomaa Qadiidaatiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001819050
Har'a/TodayHar'a/Today4965
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3589
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week9630
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1819050

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.