Filatamtoota haaraa federeeshinichaarraa hojii guddaatu eegama

12 Jun 2018

Kubbaan miilaa ispoortiiwwan biyya keenyatti beekamoo ta'aniifi jaalatamummaa qaban keessaa hangafummaadhaan kan eeramu yoo ta'u, sadarkaan irratti argamu garuu hanga hangafummaasaa guddatee kan mul'atu miti.

Guddinni dinagdee biyyattii sochii ispoortii fiixaan baasuu dhabuunsaa sababiiwwan dadhabbina kubbaa miilaatiif eeraman keessaa isa tokko yoo ta'ellee, hundarra garuu oggansi federeeshinichaa tarkaanfii tokko fuulduratti butuu dhabuunsaa sababa olaanaa akka ta'e hunduu irratti waliigala.

Wayita ammaa sadarkaan kubbaa miilaa biyyattii akka ardii Afrikaattis ta'e addunyaatti qaaneffachisaa ta'ee itti fufuunsaa ammoo oggansa federeeshinichaa gaaffii keessa galchee jira. Kunimmoo kufaatii hamaa waan ta'eef guddina kubbaa miilaa biyyattii quucarsaa kan jiru ta'uusaa mul'isa jechuudha.

Addunyaarraa sadarkaa 142ffaa, Afrikaarraa ammoo sadarkaa 44ffaa qabachuun biyyoota muraasa of duuba gootee dhumarratti akka argamtu odeeffannoowwan 'FIFA fi CAF' toora weebsaayitiisaaniirratti yeroo yeroodhaan ifa godhanirraa hubachuun kan danda'amuudha.

Rakkoolee guddina kubbaa miilaa keessatti akka hinfuramneef wantoota akka sababaatti ka'an keessaa inni olaanaan, oggantoonnii federeeshina kubbaa miilaa durumarraa kaasanii tasgabbiidhaan gadi taa'uun waadaa mootummaafi ummanni isaanitti kenne hubannaadhaan bahatanii waan hinbeekneefidha.

Keessumattuu waggootan 27 darban keessatti wayita filannoon pirezidaantummaafi koree raawwachiiftuu federeeshinchaa dhihaatu wal ugguruuniifi kilabootni dirree dorgommii keessatti walitti bu'uun, akkasumsa abbaa seeraa waliin waljeequun amala badaa baramaa turedha.

Yeroo ammaas mul'ataa kan jiru diraamaa dhuma wal fakkaatudha. Haalli kun ammoo guddina ispoortii kubbaa miilaa biyya keenyaa quucarsuudhaan gareen kubbaa miilaafi kilaboonni wayita tapha biyyooleessaa taasifatan yeroomaan mo'amuudhaan gulaalaa ala akka ta'an taasiseera. Kunimmoo ummataafi mootummaa abdii kutachisaa kan jiru ta'uusaati jechuudha.

Kilaboonni liigii piriimeerifi liigii biyyaaleessaa sababii waldhabiinsi koree federeeshinichaa jiddutti uumamanirraa kan ka'e walmorkiiwwan sagantaasaanii eeggatanii akka hinadeemsifamne godheera. Kunis, yeroo gabaabaa keessatti bajeta isaanii fixuudhaan akka diigaman taasiseera; taphattoonnis bittinnaa'uun rakkoo hawaas-dinagdeef akka saaxilaman gochuu danda'eera.

Kana furuuf mootummaan ji'a Onkoloeessaa bara 2010 Koreen Federeeshina Kubbaa Miilaa Itoophiyaa haarofti akka filatamu qajeelcha baasuus ji'oota torba darbaniif wal unkuraa turuudhaan Dilbata darbee filannoonni pirezidaantummaafi koree raawwachiiftuu hojii adeemsifameera.

Filannoo magaalaa guddoo Afaar, Samaraatti adeemsifame kanatti bakka bu'aan Oromiyaa Obbo Isaayaas Jiraa Pirezidaantii Federeeshina Kubbaa Miilaa Itoophiyaa ta'uudhaan sagalee 78tiin filamaniiru.

Obbo Isaayaas umrii isaanii guutuu ispoortii waliin dhiheenyatti kan wal beekaniidha. Yeroo dargagummaasaanii ispoortii addaddaa keessatti hirmaachuudhaan manneen barumsaafi kilaboota adda addaatti bakka bu'uudhaan dorgomaa turaniiru.

Akkasumas naannoo Oromiyaatti leenjisaa dura adeemaafi pirezidaantii kilaboota adda addaa ta'uudhaan muuxannoo olaanaa akka qabanis seenaasaaniirraa hubachuun danda'ameera.

Kanarraa ka'uun rakkoolee guddina ispoortii kubbaa miilaa biyyaa keenyaa ni furu jedhamuun itti gaafatamummaan mootummaafi ummatarraa itti kennameera.

Koloneel Awal Abdurahamis Ittaanaa pirezidaantii federeeshinichaa ta'uun filamaniiru.

Koree raawachiiftu hojii federeeshinichaaf ammoo addee Soofiyaa Almaamu,Obbo Zarihun Qaqqaboo, Obbo Abbabaa Galaagaayi, Obbo Alimiraahi Mahaammad, Obbo Sawunat Bishaawu, Obbo Abduraazaaq Hassan, Obbo Ibraahim Mahaammad, Obbo Yooseef Tasfaayeefi Obbo Chaangaat Kooti waggootan afur dhufaniif tajaajila kennuuf filamaniiru.

Koreen haarawaa kunneen ispoortii kubbaa miilaa biyya keenyaa kan magaaloota adda addaafi naannooleetti adeemsifamaa jiran tasgabbeessuufi bu'aa qabeessa taasisuuf hojii guddaatu isaanirraa eegama.

Balballoommii Oduu

Tashoomaa Qadiidaatiin

 

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001817126
Har'a/TodayHar'a/Today3041
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday3589
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week7706
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1817126

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.