Biyyoonni Afrikaa afur gulaala waancaa addunyaatiin ala ta'an Featured

29 Jun 2018

Walmorkiin waancaa kubbaa miilaa addunyaa 21fan ummanni addunyaa miira olaanaadhaan guyyaa guyyaadhaan hordofaa jiru ittifufeera. Taphawwan hanga ammaatti adeemsifamanitti biyyoota Afrikaa shan keessaa afur mo'amuudhaan gulaalaa ala ta'aniiru.

Walmorkii kanarratti Afrikaa bakka bu'uun Misir, Tuniziyaan Morookoon, Naayijeeriyaafi Senegaal kan hirmaatan yoo ta'u, Seenigaaliin ala afransaanii gulaalaa ala ta'uu yeroomaan galaniiru.

Akkasumas biyyoonni Eeshiyaa bakka bu'uun hirmaatan shan keessaa, Jaappaaniifi Koriyaa Kibbaatiin Saudii Arabiyaa, Iraaniifi Awustiraaliyaan akkuma kan Afrikaa yeroon geggeeffamaniiru.

Taphawwan adeemsifamanitti ramaddii tokkoffaarraa Uraaguwaayiifi qopheessituun waancichaa Ruusiyaan, lammaffaarraa Ispeeniifi Poorchugaal, sadaffaarraa Faransaayiifi Deenmaarki, afraffaarraa ammoo Kirooshiyaafi Arjantiinaan walakkaa maahessaatiif darbaniiru.

Akkasumas Ramaddii shanaffaarraa Biraaziifi Siwiizarlaandii, jahaffaarraa Meekisiikoofi Koriyaan Kibbaa, torbaffaarraa Ingilizifi Beeljiyeem, saddeetaffaarraa ammoo hanga kaleessaatti Jaappaan darbuun yoo beekamu mo'ataa Senegaaliifi Kolombiyaa hin beekamne.

Walmorkiiwwan Roobii darbe adeemsifamanitti Biraaziil Sarbiyaa, Koriyaan Kibbaa Jarman qabxii walfakkaatu, 2-0n yoo mo'atan, Siwiidiin Meeksiikoo 3-0n, Siwiizarlaandiifi Kirooshiyaan 2-2n adda ba'aniiru.

Ameerikaa Kibbaa bakka bu'uun biyyoota hirmaatan shanan keessaa Uraaguwaay, Biraaziliifi Arjantiinaan tapha ittaanuf yoo darban, kan Kolombiyaa tapha kaleessaatu murteessa jedhamee eegama. Peeruun yeromaan gara biyyasheetti deebiteetti.

Biyyoota 16n tapha walakkaa maaheessaatiif darban keessaa Kirooshiyaafi Uraaguwaayi taphawwan adeemsifatan mara mo'atanii qabxii sagal sagal galmeessisuun ramaddiisaaniiraa tokkoffaadhaan darbaniiru.

Awurooppaa bakka bu'uun tan hirmaatte Faransaayi gamasheetiin taphawwan gulaalaa ramaddii sadan taasifattetti lamatti mo'achuudhaan tokkotti walqixa ba'uudhaani kan dabarte.

Ameerikaa Giddugaleessaa bakka bu'uun tan hirmaatte Meeksiikoon, kanneen Awurooppaa Ingilizii, Siwiidiniifi Beeljiyeemis taphawwan adeemsifatanitti lama lamatti mo'achuudhaan tokkotti mo'amuun qabxii jaha jaha galmeessisuuni gulaala ittaanuf kan darban.

Walmorkii waancaa kubbaa miilaa Addunyaa baranaatti yeroo shan waancaa kan fudhatteefi hundarrattuu hirmaatte, Biraaziil taphawwan adeemsifattetti ejjennoonshee amansiisaa waan ta'eef biyyoota waancaaf kaadhimaman keessaa kan duraa taateetti.

Akkasumas si'a afur waancaa kan fudhatteefi muuxannoo dheeraa tan qabdu Jarman taphawwan adeemsifattetti tokkotti mo'achuudhaan lamatti mo'amuun yeroomaan gulaalaa ala taateetti.

Jarman waancaa kubbaa miilaa 20fa bara 2014 Biraazilitti adeemsifametti shaampiyoonaa ta'usheetti daaw'ataan kubbaa miilaa kan baranaa kanas ni fudhatti jedhee otoo eegaa jiru gulaalaa darbu dhabuunshee Jarmanoota bira taree leellistoota tapha kubbaa miilaa ajaa'ibsiiseera.

Afrikaarraa yeroo baayi'ee shaampiyoona ta'uun tan beekamtu Misir taphawwan ramaddii adeemsifattetti qabxii malee harka duwaa sadarkaa dhumaarra qubachuudhaan gulaalaa ala ta'uunshees ajaa'iba jedhameera.

Sababnaas gareen ishee taphataa beekamaa Ahmad Saalaafi taphattoota kilaboota biyyoota Awurooppaaf taphataniin waan ijaarameef yeroomaan mo'amuun ishee dinqisiisadha.

Yeroo lama waancaa Addunyaa fudhachuudhaan kan beekamtuufi taphataa beekamaa adunyaa, Leeweenii Meesiifi taphattoota beekamoodhaan kan ijaarame gareen Arjantiinaan tapha gulaalaa kanarratti ejjennoon argamsiisan gammachiisaa miti.

Karaa gara biraatiin osoo hineegamin taphawwan adeemsifate mara mo'achuudhaan qabxii sagaliin tapha ittaanuf kan dabarte Kirooshyaan daaw'ataa biratti waancaaf kaadhimamteetti

Kirooshiyaa tapha waancaa kubbaa miilaa Addunyaarratti yeroo afraffaa kan hirmaatte yoo ta'u, tapha gulaalaa duraarratti ejjennoon isheen argamsiiste kan baranaa kun amansiisaadha.

Walumaagalatti walmorkiin waancaa kubbaa miilaa Addunyaa 21fan Rusiyaan keessummeessaa jirtu kun walmorkiiwwan kanaan dura adeemsifaman wajjin yoo ilaalamu kan ammaa kun dadhabaadha jedhamuun daaw'ataan qeeqamaa jira.

Qabxiinsaanii maxxansaaf nudhaqqabuu baatus walmorkiin kun kaleessas ittifufuudhaan Jaappaanifi Poolaandi, Senegaaliifi Kolombiyaan, gulaalaa ala ta'uu kan beekkatan Paanaamaafi Tuniziyaa, Ingiliziifi Beeljiyeem taphataniiru.

Balballoommii oduu

Tashoomaa Qadiidaatiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001642505
Har'a/TodayHar'a/Today3493
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday7153
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week4910
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1642505

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.