Yeroonsaa gara galgalaa sa'aatii 11:00 booda, yeroo inni hojjetaanis inni hinhojjetin oole hundi oyiruufi qooda hojii garagaraarraa “Kan nagaan nu…
Guddina biyya okkoo qabatamaan mirkaneessuu keessatti misoomni warshaalee garagaraa shoora isa olaanaa kan taphatu yoo ta’u, wayita misoomni kun raawwatutti…
Looniifi bushaayeen Booranaa gabbatoofi ija namaatti kan tolan waan ta'aniif daran filatamoodha. Aannaniifi dhadhaan Booranaa illee akkasuma barbaadamaadha. Waggaa tokkoo…
Jiraattonni hojiirra oolmaa sanadichaatiif kutattummaan akka socho'aniidha kan eeran Amajjii 24 bara 2009 waaree dura Galmi Bulchiinsa Magaalaa Shaashamannee jiraattota,…
Dr. Nagarii Leencoo Ministirri Waajjira Dhimmoota Kominikeeshii Mootummaa Federaalaa, Dr. Nagarii Leencoo tibbana gaafiilee haala wayitii biyyattiirratti gaazexeessitoota biraa dhiyaataniif…
Yeroo tokko riphee yeroo tokko mul’ata. Yaadni araaraa dhiyaatus guddatee firii hinnaqatu. Miliyoonota qe’eesaaniirraa buqqiseera. Hedduun waan qaban gatanii biyya…
Obbo Yisahaaq Abarraa Ejensiin Fandii Bulchiinsa Inshuraansii Itoophiyaa bara 2002 miidhaa balaa konkolaataatiin qabeenyaafi lubbuurra gahu dandamachiisuun wabii hawaasaa mirkaneessuuf…
Miidiyaan dhaabbilee ijaarsa sirna dimokraasii keessatti ga'ee olaanaa qaban keessaa isa tokko yemmuu ta'u, dhaabbilee dimokraasii mirgi yaada ofii ifaafi…
Mirgi namummaa kan namni namaaf kennu ykn namarraa mulqu utuu hin ta'iin, kan uumamaan gonfatan yookaan argataniidha. Haa ta'uutii Itoophiyaa…
Dameen indaastirii biyyattii yeroorraa yerootti fooyya'aa kan jiru yemmuu ta'u, keessattuu xiyyeeffannoo olaanaa indaastirii maanuufaakchariingiif kennameen wayitii ammaa ijaarsi paarkiiwwan…
Duuti sababa Siinoo Tiraakii dhaabbachuu qaba Yeroo hedduu osoon hinrafin dura bilbilakoo cufuun jaaladhan ture. Gaafasana garuu maaltu akka bilbilakoo…
Markaatoodha. Gabaa guddicha magaalaa Finfinneefi giddugala gabaa biyyattiitti guddaa jedhamee beekamu. Yeroo jalqabaatiif namni giddugalicha seene namoota sammuun darbetu achitti…
Hawaasni fayyaansaa mirkanaa'e hojii akaakuu kamiyyuu gahumsa olaanaadhaan raawwachuuf wanti isa dhorku hinjiru. Gama biraatiin immoo fayyaan bu'ura wantoota hundaati…

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0000273063
Har'a/TodayHar'a/Today428
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday1220
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week1648
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month26516
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days273063

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.