Pirojektoonni misoomaa qonnaan bulaaf xiyyeeffannaa haa kennan Featured

18 Feb 2017

Guddina biyya okkoo qabatamaan mirkaneessuu keessatti misoomni warshaalee garagaraa shoora isa olaanaa kan taphatu yoo ta’u, wayita misoomni kun raawwatutti fayyadamummaan namoota misooma warshichaaf jecha qe’eerraa buqqa’anii akkaataa labsiin mootummaa kaahuun hojiirra ooluu qaba.

Haata’uutii, misooma warshaa shukkaaraafi hidha humna ibsaa Itoophiyaa keessatti bakkeewwan saditti jechuunis Arjoo Dhidheessaa, Gibeefi Xaanaa Balasitti gaggeeffamaa jiran akkaataa labsiin mootummaa kaahuun fayyadamummaa namoota qe’eerraa buqqa’anii mirkaneessuuf jecha sosochiin qaamota dhimmisaa ilaallatuun taasifamaa jiru daran gadi bu’aadha.

Komii buqqaatota biraa ka’aa jiru adda baasuuf koreen dhaabbata Abbagaar keessaa babbahe kallattiilee sadaniinuu bobbahuun akka taajjabetti misoomichi dhugumaanuu fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuuf hojiin hojjete gadi bu’aafi hawaasa kan hinhirmaachisne ta’uu Walitti qabaan Abbagaar Aadde Fooziyaa Amiin ibsa tibbana gaazexeessitootaaf kennan irratti yoo dubbatan yeroo ammaatti kaffaltiin beenyaas ta’e bakka bu’insi lafaa buqqaatotaaf taasifame madaalawaa miti.

Misoomni tokko wayita gaggeeffamu dursa hojii hubannoo uumuu, bu’uuraalee misoomaa hawaasa qe’eerraa buqqa’eef guutuu akkasumas beenyaa barbaachisaafi madaalawaa ta’e kennuufi carraa hojii jiraattota naannawaa sanaaf dursa kennuun kan irraa eegamu akka ta’e Aadde Fooziyaan yoo dubbatan iddoowwan misoomni armaan olii gaggeeffamaa jiru kanatti waanti raawwatamaa jiru qajeelfama jiru kan faallessuudha.

Hawaasni Arjoo Dhidheessaa misoomichaaf jecha qe’eerraa buqqa’e waggoota lamaaf mana pilaastikii keessa jiraachaa akka jiru, bishaanii naachaan nyaatamaafi dhibeelee tatamsa’oon daa’imasaa dhabaa jiraachuu Ittigaafatamaan Dhaabbata Abbagaar Federaalaa Obbo Qana’aa Sonaa himanii, yeroo ammaattis namoonni afuriifi beeladoonni 60 ol naachaan yoo nyataman, daa’imman 30 ol ammoo dhibeelee tatamsa’oon lubbuusaanii akka dhaban eeru.

Hidha laga Gibee 3fatti waanti raawwatamaa jiru hawaasa qe’eerraa buqqa’e fayyaduu osoo maluu balaa bishaaniin, bineensaan, dhibeelee daddarboon, akkasumas midhaan ooyiruurra jiru haruun jiruufi jireenya ummataa jeeqaa akka jiru, bineensonni hawata tuuristii bakkichatti argamanis dhumaafi miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuu kan dubbatan ammoo Ittigaafatamaa Dhaabbata Abbagaar Oromiyaa Luba Balaay Mokonnoni. Hawaasichaaf dafanii qaqqabuun murteessaadha jedhu.

Buqqaatota Xaanaa Balas ilaalchisuun beenyaan kaffalame madaalawaa kan hintaaneefi lafti bakka bu’insaan kennames mana jireenyaa qonnaan bultootaarraa sa’aatii sagal kan fagaatu yoo ta’u, yeroo ammaas qonnaan bulaan sa’aatii sagal guutuu harqootaafi gindoo baatee deemee hojjechuun waan itti ulfaateef hojii nuffaa akka jiru kan himan Naannoo Amaaraatti Bakka bu’aa Dhaabbata Abbagaar Obbo Gaashaanah Daseeti.

Keessumaa buqqaatonni hedduun beenyaa akka hinarganneefi hiyyuma keessatti kufaa akka jiranis ni eeru. Qaamotni pirojekticha gaggeessaa jiran dhimma kana ilaalchisuun furmaata akka kennaniif gaafatamanis walwalitti qabachuun alatti quuqamni lammii dhumaa jiruuf taasisaa jiran tokkollee akka hinjirre ibsanbiiru.

Walumaagalatti, komiin buqqaatotarraa ka’aa jiru qabatamaa waan ta'eef misooma pirojektii hawaasa buqqisu gaggeessuun dura hawaasa misoomsuun akka hojii ijootti fudhatamuu qaba.

Waasihuun Takleetiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001313290
Har'a/TodayHar'a/Today2785
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday5185
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week28779
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month100001
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1313290

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.