Gatiin Obbo Dinquu Oromoo biratti meeqa?

06 Oct 2017

Sochiilee misooma biyya tokkoo keessatti tattaaffii mootummaan taasisuun cinatti hirmaannaan hawaasa bal'aafi abbootii qabeenyaa dhuunfaa murteessaadha.

Guddina si'ataa waggoota muraasa irraa eegalee biyyattii keessatti galmaa'aa jiu keessattis ga'een abbootii qabeenya dhuunfaa olaanaa akka ture ni himama.

Keessattuu gama waliin ga'iinsa barnootaa keessatti hirmaannaan abbootii qabeenya dhuunfaa olaanaa yemmuu ta'u, gama dhaabbilee barnoota olaanoo babal'isuufi dargaggoota hedduuf carraa hojiifi barumsaa uumuu keessattis ga'ee bakka bu'ummaa hinqabne taasisaa jiru.

Abbootii qabeenyaa wayitii ammaa hojiilee misoomaa mootummaadhaan qofa fiixaan bahuu hindandeenye keessatti bal'inaan hirmaachaa jiraniifi rakkoolee hawaasa hedduu dura dhaabbachaa jiran keessaa immoo Obbo Dinquu Dayyaas isaan tokko.

Mana barnoota Naafyaad irraa eegaluun yerorraa yerootti hirmaannaa misooma biyyaa keessattti dameewwan garaa garaatiin hirmaachuun isaanii cimsee kan itti fufe abbaan qabeenyaa kun, wayitii ammaa manneen barnoota Naafyaad, Yunivarsitii Rifti Vaalii, Riizortii Soodaree, Hospitaala Waliigala Rifti Vaalii, Maaykiroo Faayinaansii hundeessuudhaan rakkoolee hawaasaa hedduuf abdii ta'aniiru.

Wayita hawaasni rakkoolee akka beelaafi kanneen birootiif saaxilamanitti dursanii sagaleesaanii dhaggeessisuudhaan kan beekkaman Obbo Dinquun, hongee bara darbe biyyattii muudatee tureen namoota beelaaf saaxilamaniif gargaarsa guddaa taasisuunsaanii ni yaadatama.

Yunivarsiitiin Rifti Vaalii akka dhaabbata barnoota olaanaa dhuunfaatti barattootarraa qarshii funaanuudhaan barsiisuu qofa osoo hintaane, harka qalleeyyiif carraa barumsa tolaa kennuu akka hojii idileesaatti hojiirra oolchaa kan jiru yemmuu ta'u, barattoota wayita ammaa yunivarsitichatti barachaa jiran keessaa kuma shanii ol kan ta'an tolaan barachaa jiraachuus ragaan arganne ni mul'isa.

Dhaabbata abdii ummataa ta'eefi abbaa qabeenyaa aantummaa ummataa cimaa qabu kanarratti ji'oota jahaan dura duulli maqa balleessaa garaa garaa irratti dhihaachaa turuunsaa ni yaadatama.

Duulli kijibaa kunis abbaan qabeenyaa kun biyya gadi lakkisee baduu irraa kaasee hanga kaampaanotni isaa hundi hojii dhaabanitti odeeffamaa kan ture yemmuu ta'u, kanaanis tajaajilli inni kanaan dura ummataaf kennaa tures akka waan lammata hindeebinetti ka'aa ture.

Haa ta'uu malee, dhaabbilee abbaa qabeenyaa kanaan hundeeffaman hunda of jalatti hammatee kan bulchu kaampaaniin Soorummaa, ololli odeeffamaa jiru kan dhugarraa fagaate ta'uusaa yeroo sanatti ibsuunsaas waan dagatamuu miti.

Kaampaniin Soorummaa dhaabbilee akka Yunivarsitii Rifti Vaalii, manneen barnoota Naafyaad, OBS, Riizoortii Soodaree, Hospitaala Waliigalaa Rifti Vaaliifi Maayikiroo Faayinaansii kan of keessatti hammateedha.

Abbaan qabeenyaa yeroo sana akka waan biyya gadi lakkisanii badaniitti odeeffamaa tureefi dhaabbileensaanii abdii hiyyeessaa ta'an akka waan hojii dhaabaniitti dubbatamaa ture yeroo ummannisaa rakkoo keessa galutti aantummaa baratameen sagaleesaanii dhaggeessisaa jiru.

Ummata Oromoo daanga Somaalee irraa buqqa'ee rakkoodhaaf saaxilameen akkuma durii harka arjummaasaanii diriirsaniiru. Dhaabbileen akka waan tajaajila dhaabaniitti odeeffamaa turan kanneen akka Mana Barumsaa Naafyaadiifi Yunivarsiitiin Rifti Vaalii immoo daa'immaniifi dargaggoota sababa walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaafi Somaalee Itoophiyaa gidduutti mudateen qe'eesaanii irraa buqqa'aniif “koottaa isin barsiifnaa” jechaa jiru.

Dabalataanis dhiheenya kana dargaggoota magaalaa Adaamaa gurmaa'anif iskaavetara Ameerikaa, miliyoona 10n bitanii kennaniiru. Kanaafis kantiibaan magaalattii Aadde Adaanach Abeebee galateeffataniiru.

Nama tokko ta'ee abdii miiliyoonotaa kan ta'an Obbo Dinquun, gatiin isaan ummata Oromoo biratti qaban shallaggii waan qabu hinfakkaatu.

Walumaagalatti, namni qabeenyaafi beekkumsa qabuun yeroo hunda ummata isaa bira dhaabbatu, kan yeroo hunda rakkoo sabaatiif dursee owwaatuufi bakka hinyaadamne hundatti dursee argamu galatni inni sabasaa iraa argatu daangaa hinqabu.

Bayyanaa Ibraahimiin

Miidiyaa Hawaasummaarratti

 

Lakkooftuu dubbistootaa

0001435955
Har'a/TodayHar'a/Today3915
Kaleessa/YesterdayKaleessa/Yesterday5618
Torban kana/This_WeekTorban kana/This_Week11175
Torban darbe/This_MonthTorban darbe/This_Month97532
Guyyaa mara/All_DaysGuyyaa mara/All_Days1435955

       The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.